Ziet u deze e-mail van Deltaproof niet correct? Bekijk hier de online versie.
Inhoud Nieuwsbrief Deltaproof februari 2012
Deltaproof algemeen | Speerpunten Deltaproof 2012 / Nieuwe Deltafacts / Toezending Deltaproof nieuwsbrief / Agenda | 2 maart, bijeenkomst ‘Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem?’ / 13 maart, bijeenkomst over meerlaagse veilgheid / 19 april, symposium 'Onzekerheden in besluitvorming. Oefening en realiteit' / 31 mei - 1 juni, tweedaagse 'verzilting en waterbeheer' / Zoetwater | Regionale toetsing NHI leidt tot verbeteringen / Ontwikkeling dataprotocol watermodelinstrumenten / STOWA start project 'Schade als gevolg van regionale wateroverlast' / STOWA geeft aanzet klimaatbestendig maken HELP tabellen / Verslag inspiratiedag Zelfvoorzienendheid / Verslag symposium peilgestuurde drainage / STOWA ondersteunt oproep Modelleringswedstrijd Hupsel / Waterveiligheid | Concept meerlaagse veiligheid krijgt handen en voeten / De toekomst van de dijk: een dijk van de toekomst? / Dynamisch kustbeheer | Workshop: communicatie en draagvlak cruciaal voor dynamisch kustbeheer / Handreiking dynamisch kustbeheer verschenen / Nieuwbouw/herstructurering | Stowa en Unie verkennen Klimaatbestendige Stad / Verwacht: Inspiratieboek over groenblauwe stedenbouw / Kennis-etalage | In de Etalage: Rob Koeze / Ook in ons digitale kennisnetwerk staan? /
Deltaproof algemeen
Speerpunten Deltaproof 2012
Het kennisprogramma Deltaproof van STOWA richt zich op kennisvragen rond waterveiligheid, zoetwatervoorziening, nieuwbouw en herstructurering in het licht van klimaatverandering.

Voor 2012 richten we ons voor zoetwater onder meer op het ontwikkelen van een dataprotocol voor watermodelinstrumenten, in een NHI businesscase. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor het klimaatbestendig maken van de HELP tabellen. Dit jaar willen we tevens benutten voor het ontsluiten en praktisch toepasbaar maken van resultaten van Kennis-voor-Klimaatprojecten.

Voor waterveiligheid ligt de nadruk in 2012 op meerlaagse veiligheid, innovatieve dijken, veendijken en dynamisch kustbeheer. Voor het thema nieuwbouw & herstructurering gaan we vooral aan de slag met de klimaatbestendige stad en blauwgroene stedenbouw.

Over de meeste van deze onderwerpen kunt u hieronder meer lezen.
Nieuwe Deltafacts
De kennisinstituten Alterra en Deltares hebben weer een aantal nieuwe Deltafacts opgeleverd, factsheets met informatie over uiteenlopende deltaproof-onderwerpen. Foto: waterschap Hunze en Aa's.

Het totale overzicht van Deltafacts is nu:

Veiligheid:

- Deltadijk
- Bouwen in en op waterkeringen
- Gevolgenbeperking compartimentering dijkringen
- Reserveringszones
*
- Sensoren
*
- Borging vitale infrastructuur bij overstroming
*

Zoetwater:
- Samengestelde peilgestuurde drainage
- Dynamisch peilbeheer
- Waterreservoirs op bedrijfsniveau
- Effecten klimaatverandering op natuur *
- Effecten klimaatverandering op landbouw *
- Zouttolerante teelten
- Bodem als buffer *
- Effectiviteit en baten waterinlaat
*
- Bodemvochtgestuurd beregenen
*

* =nieuwe Deltafact

Alle Deltafacts worden gepubliceerd op www.deltafacts.nl.
Toezending Deltaproof nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is verstuurd aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld, maar ook aan de abonnees van de algemene digitale nieuwsbrief van STOWA, en aan deelnemers van de workshop Dynamisch Kustbeheer, vanwege het verslag erover dat u op deze manier kunt lezen.

Wilt u in de toekomst onze nieuwsbrief blijven ontvangen, maak dan op stowa.nl een account aan (of log direct in) en vink in uw profiel aan dat u graag de Deltaproof nieuwsbrief wilt ontvangen.
Agenda
2 maart, bijeenkomst ‘Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem?’
Hoe beter de bodemstructuur, hoe meer neerslag er op (landbouw)percelen gebufferd kan worden. Op deze manier kan de landbouw een bijdrage leveren aan klimaatbestendig regionaal waterbeheer. SKB en STOWA organiseren daarom een kennisbijeenkomst over de mogelijkheden voor het vergroten van de bufferwerking van de bodem. Klik voor meer informatie en aanmelding.
13 maart, bijeenkomst over meerlaagse veilgheid
STOWA organiseert in samenwerking met de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 13 maart een bijeenkomst over meerlaagse veiligheid. Het doel is om het speelveld in kaart te brengen van meerlaagse veiligheid en ruimtelijke ordeningen en gemeenschappelijke uniforme handvatten te ontwikkelen voor Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Klik voor meer informatie en aanmelding.(beeld met dank aan Bas Kolen.)
19 april, symposium 'Onzekerheden in besluitvorming. Oefening en realiteit'
Op donderdag 19 april 2012 organiseren Deltares, HKV Lijn in Water en STOWA het symposium 'Onzekerheden in besluitvorming. Oefening en Realiteit'. het symposium gaan over het meenemen van onzekerheidinformatie bij besluitvorming in hoogwatersituaties. Klik voor meer informatie en aanmelding.
31 mei - 1 juni, tweedaagse 'verzilting en waterbeheer'
Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA organiseren op 31 mei en 1 juni op Texel een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water. Belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van de klimaatverandering? Wat betekent dat voor onze toekomstige (zoet)watervraag en het wateraanbod? Is het een probleem, of biedt het ook kansen? Klik voor meer informatie.
Zoetwater
Regionale toetsing NHI leidt tot verbeteringen
Om inzicht te krijgen in toekomstige wateropgaven ontwikkelen het Rijk en de waterschappen allerlei modelinstrumenten, waaronder het NHI voor toekomstige keuzes met betrekking tot zoetwaterverdeling. STOWA heeft de uitkomsten van het NHI getoetst aan regionale hydrologische waarnemingen. Hieruit kwam naar voren dat de modeluitkomsten en de regionale data soms flink uit elkaar lopen. Zie het STOWA rapport 2011-06.

Naar aanleiding van de toetsing is gestart met het opnemen van regionale informatie in de volgende versie van het NHI. Op 26 januari vond de eerste terugmelding plaats over de verbeteringen die zijn doorgevoerd. Het doel is om in 2013 een verbeterd NHI (NHI 3.0) op te leveren.

Ontwikkeling dataprotocol watermodelinstrumenten
STOWA en RWS Waterdienst nemen het initiatief om samen met het Informatiehuis Water een zogenoemd dataprotocol te ontwikkelen voor watermodelinstrumenten. Het gaat om een businesscase NHI. Op die manier worden data uniformer en gaat er veel minder tijd en energie zitten in het opvragen, uitwisselen, controleren en eventueel converteren van data. Dit levert naar verwachting een flinke doelmatigheidswinst op. De aanleiding vormt de door STOWA uitgevoerde regionale toetsing van het Nationaal Hydrologisch Modelinstrumentarium NHI.

De ontwikkeling van het datamodel past in de visie van STOWA over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van NHI en andere watermodelinstrumenten.
STOWA start project 'Schade als gevolg van regionale wateroverlast'
STOWA start in het kader van Deltaprof een project om de kosten door regionale wateroverlast inzichtelijk te maken, via een praktisch toepasbaar schademodel. Dit schademodel moet kunnen worden gebruikt bij kosten-baten analyses en keuze van verbeteringsmaatregelen. Het project is een vervolg op de in 2011 ontwikkelde standaard werkwijze voor de toetsing aan de normen voor wateroverlast. > Lees meer
STOWA geeft aanzet klimaatbestendig maken HELP tabellen
De HELP tabellen worden veel gebruikt in de waterwereld. Deze tabellen geven voor combinaties van bodemtypen en actueel of gewenst grondwaterregime de mogelijke opbrengstdervingspercentages aan voor uiteenlopende gewassen. De laatste update van de HELP tabellen vond plaats in 2006, toen diverse nieuwe gewassen werden toegevoegd. Klik HIER. De Helptabellen zijn in het Waternoodinstrumentarium geautomatiseerd en toegankelijk gemaakt.

De wens bestaat al jaren om de HELP tabellen meer klimaatbestendig te maken, zodat ze ook bij een veranderend klimaat gebruikt kunnen worden. Tevens willen veel gebruikers dat bedrijfsvoering en schade door zout worden meegenomen in de tabellen. STOWA heeft nu het initiatief genomen om te onderzoeken of er draagvlak bij andere partijen is om hier concreet werk van te maken.

Verslag inspiratiedag Zelfvoorzienendheid
In het najaar organiseerde Koninklijk Nederlands Waternetwerk, STOWA en Kennis voor Klimaat een inspiratiedag over zelfvoorzienendheid. Ruim 80 aanwezigen namen deel aan deze dag om samen te onderzoeken wat de kansen voor regionale of lokale zelfvoorzienendheid zijn bij het oplossen van (toekomstige) zoetwatertekorten. Lees een uitgebreid verslag van de dag. (vlnr Ad Jeuken, Marc Balemans, Rob Ruijtenberg, beeld met dank aan H20)
Verslag symposium peilgestuurde drainage

Op donderdagmiddag 13 oktober vond bij Waterschap Rijn en IJssel een symposium plaats over peilgestuurde drainage. Met deze innovatieve vorm van drainage kan de ontwatering van landbouwpercelen beter worden gereguleerd. Naast voordelen voor de agrarisch ondernemer, helpt het systeem naar verwachting bij het tegengaan van gebiedsverdroging en vermindert het de uitspoeling van nutriënten. Klik voor de presentaties en het verslag van de dag.

Op stowa.nl kunt u een korte film bekijken over het principe achter peilgestuurde drainage
STOWA ondersteunt oproep Modelleringswedstrijd Hupsel
De Nederlandse Hydrologische Vereniging daagt modellerend Nederland uit de extreme situatie van 2010 - erg droog voorjaar naar een extreem natte situatie - goed te modelleren. STOWA ondersteunt deze wedstrijd van harte. We zijn benieuwd of zo'n extreme situatie goed te vatten is een modelmatige aanpak. Afgelopen najaar hebben NHV en STOWA samen een bijeenkomst georganiseerd over het NHI. Naar aanleiding van deze wedstrijd willen we weer samen optrekken en de resultaten delen en bediscussiëren. > Lees meer
Waterveiligheid
Concept meerlaagse veiligheid krijgt handen en voeten
STOWA/Deltaproof werkt aan de ontwikkeling van een afwegingsmethodiek voor een hanteerbare uitwerking van meerlaagse veiligheid, met het oog op een brede toepassing door waterbeheerders binnen Nederland. Onlangs verscheen een notitie die als uitgangspunt moet gaan dienen voor de verdere uitwerking van het concept. > Lees meer
De toekomst van de dijk: een dijk van de toekomst?
STOWA/Deltaproof en Kennis voor Klimaat organiseerden eind november een dag over doorbraakvrije dijken (ook: superdijken, klimaatdijken of deltadijken). Er wordt veel verwacht van deze ‘dijken van de toekomst’. Klik voor meer informatie en een verslag van de dag.
Dynamisch kustbeheer
Workshop: communicatie en draagvlak cruciaal voor dynamisch kustbeheer
Voor het tot stand komen van dynamisch kustbeheer zijn communicatie en draagvlak bijzonder belangrijk. Dat kwam naar voren tijdens de tweede workshop dynamisch kustbeheer, die STOWA en Rijkswaterstaat in het najaar van 2011 organiseerden. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt. 

In september 2012 vindt opnieuw een workshop dynamisch kustbeheer plaats, dit keer op een locatie langs de Delflandse kust. Meer informatie op de site www.dynamischkustbeheer.nl die STOWA en Rijkswaterstaat momenteel ontwikkelen. (beeld met dank aan bureau Landwijzer)

Handreiking dynamisch kustbeheer verschenen
Deltares, Bureau Landwijzer en Rijkswaterstaat hebben een eerste versie van de Handreiking dynamisch kustbeheer uitgebracht. Het document is géén blauwdruk voor dynamisch kustbeheer. Wel geeft het eenduidigheid in begrippen en schetst het ‘gefundeerde en transparante keuzemogelijkheden voor beheer’. Deze handreiking biedt een stappenplan dat beheerders daarbij kunnen volgen. In 2012 wordt het gebruik van de handreiking geëvalueerd.
Nieuwbouw/herstructurering
Stowa en Unie verkennen Klimaatbestendige Stad
De Unie van Waterschappen en STOWA hielden eind november een expert meeting om input te kunnen geven aan het thema de ‘Klimaatbestendige Stad’ in het kader van het Deltadeelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering. Er werd van gedachten gewisseld over de vraag wat we onder een klimaatbestendige stad verstaan, waar we in dat opzicht staan, waar we naartoe zouden willen en wat daarbij mogelijke knelpunten zijn. Uit de bijeenkomst volgden een aantal opmerkelijke conclusies over uitdagingen, de rol van de waterschappen hierin en wensen ten aanzien het deltadeelprogramma. > Lees meer
Verwacht: Inspiratieboek over groenblauwe stedenbouw
STOWA/Deltaproof werkt binnen een groot consortium aan een praktisch en inspirerend boek inclusief website over de groenblauwe vormgeving van de stad. Het boek, dat in april klaar is, geeft een uitvoerig overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen, als antwoord op de gevolgen van onder meer klimaatverandering. Denk aan hittestress, afnemende luchtkwaliteit, maar ook aan wateroverlast en watertekort. Binnenkort kunt u een proefhoofdstuk bekijken op www.groenblauwestedenbouw.nl. Het boek is te bestellen bij Bureau Opmaat.
Kennis-etalage
In de Etalage: Rob Koeze
Rob Koeze is beleidsadviseur bij Waternet en betrokken bij de pilot Amsterdam, waterbestendige stad. Op de bijeenkomst Meerlaagse Veiligheid op 13 maart houdt hij een presentatie  over hoe meerlaagse veiligheid uitpakt in Amsterdam. Bekijk Rob in de etalage.
Ook in ons digitale kennisnetwerk staan?
Zet uw (regionale) deltakennis op onze Deltaproof-website en geef collega's de gelegenheid u te bevragen op uw expertise. Interesse? Neem contact op met Jolande Petit (deltaproof@stowa.nl) of Rob Ruijtenberg (ruijtenberg@stowa.nl).
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden

deltaproof@stowa.nl  www.deltaproof.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##