Ziet u deze e-mail van Deltaproof niet correct? Bekijk hier de online versie.
Inhoud nieuwsbrief Deltaproof oktober 2012
Deltaproof algemeen | Deltafacts interactief / Satellietgestuurd waterbeheer? / Midterm Review Deltaproof / Zoetwater | Zoet-zoutsymposium: verziltingsproblematiek samen met zoetwatervragers oppakken / 29 november, discussiemiddag Nationaal Hydrologisch Instrumentarium / Deltaproof ondersteunt realisatie klimaatbuffers / Opvolger HELP-tabellen in de maak / Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? / Waterveiligheid | Workshop Dynamisch Kustbeheer op video / Laatste experiment IJkdijk, nieuw LiveDijk-project / Hoe verder met meerlaagsveiligheid / Nieuwbouw/herstructurering | Deltaproof ondersteunt HydroCity-project / Aanmelden voor de Deltaproof nieuwsbrief | Toezending Deltaproof nieuwsbrief /
Deltaproof algemeen
Deltafacts interactief

STOWA heeft onlangs weer enkele nieuwe Deltafacts uitgebracht, onder meer over blauwe diensten, zandsuppletie, compartimentering van de boezem en de Richtlijn Overstromingsrisico’s. Om te zorgen dat de kennis van de Deltafacts up-to-date blijft, zijn de Deltafacts recentelijk voorzien van de mogelijkheid om online een reactie op de inhoud te plaatsen. De reacties worden gepubliceerd onder het Deltafact en meegenomen in de kennisupdates. Alterra en Deltares, de auteurs van de Deltafacts, voeren deze uit. Deltafacts geven de actuele kennis weer over belangrijke thema’s rond het klimaatproof maken van het (regionale) waterbeheer in Nederland.

Bekijk alle Deltafacts op deltafacts.nl.

Satellietgestuurd waterbeheer?

Waterbeheerders maken steeds meer gebruik van nieuwe technieken voor de uitvoering van hun werk. Zo hebben zeven waterschappen een samenwerkingsverband opgericht, SAT-WATER, dat satelliet gebaseerde informatie over verdamping, bodemvocht en gewasgroei inkoopt en deze informatie als basis gebruikt voor instrumenten ten behoeve van het strategische, tactische en operationele waterbeheer. STOWA/Deltaproof  onderzoekt samen met de waterschappen de betrouwbaarheid van deze nieuwe manier van werken. Kijk  op www.satwater.nl voor meer info.

Midterm Review Deltaproof
Eind 2012 komt de midterm review uit van het programma Deltaproof. STOWA maakt daarin duidelijk hoe het programma verloopt, waar STOWA, de waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstituten staan en wat het perspectief is voor de resultaten aan de eindstreep.
Zoetwater
Zoet-zoutsymposium: verziltingsproblematiek samen met zoetwatervragers oppakken

Hoe ga je om met de teruglopende zoetwaterbeschikbaarheid en bied je het hoofd aan de toenemende verzilting van het grond- en oppervlaktewater, die wordt aangejaagd door klimaatverandering? Een lastige opgave, zo bleek deze zomer tijdens een groot tweedaags symposium, georganiseerd door STOWA, RWS Waterdienst en Kennis voor Klimaat. Niet alleen technisch, ook bestuurlijk. Want waterschappen zullen daarvoor in gesprek moeten gaan met belangrijke zoetwatervragers,  luidde een belangrijke conclusie. Alles over dit symposium in het Projectdossier Verzilting van Deltaproof.

29 november, discussiemiddag Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Op 29 november organiseren NHV en STOWA een discussiemiddag over het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium NHI. Tijdens de middag komt de stand van zaken aan de orde rond de ontwikkeling van het instrumentarium. STOWA en NHV gaan ook met de deelnemers in gesprek over de toekomst van het NHI: hoe ziet het instrument er idealiter uit? Wat moet het doen en kunnen? Wie kunnen eraan bijdragen om dat te realiseren?

Bekijk hier de visie van STOWA op het NHI in de toekomst.

>Meld u aan voor deze dag
.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond het NHI? Dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief die het projectteam NHI uitgeeft. Voor aanmelding klik HIER. STOWA verstuurt de nieuwsbrief eenmalig.


Deltaproof ondersteunt realisatie klimaatbuffers

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers - bestaande uit zeven Nederlandse natuurorganisaties - werkt aan het realiseren van zogenoemde klimaatbuffers. Klimaatbuffers zijn gebieden die zijn ingericht om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Deltaproof ondersteunt dit initiatief. Het onderzoekt samen met de organisaties hoe er maximaal profijt uit de buffers kan worden gehaald met het oog op het vergroten van zoetwaterzelfvoorzienendheid en het voorkomen van wateroverlast. Kijk op klimaatbuffers.nl voor meer informatie.

Opvolger HELP-tabellen in de maak

Onder aanvoering van STOWA is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe methode voor het bepalen van de relatie tussen waterhuishoudkundige condities en landbouwopbrengsten. De methode - die drie bestaande methoden gaat vervangen, w.o. de bekende HELP-tabellen - moet leiden tot een betere, meer klimaatrobuuste inschatting van nat- en droogteschades bij wijzigingen in het waterbeheer. Ook zoutschades worden meegenomen in de nieuwe methode.  > Lees meer

Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem?

Kan de bodem een bijdrage leveren aan het klimaatadaptief maken van het waterbeheer? Bijvoorbeeld door hemelwater tijdelijk in de bodem op te slaan, of in droge perioden gebruik te maken van opgeslagen bodemvocht? En hoe kunnen we de bodem daartoe conditioneren? STOWA en SKB hebben een rapport uitgebracht met een overzicht van de huidige kennis over het onderwerp. Ook worden aanbevelingen gedaan over de onderzoeksvragen die voor de komende jaren door de verschillende partijen over het onderwerp zouden moeten worden beantwoord. > Lees meer

Waterveiligheid
Workshop Dynamisch Kustbeheer op video

Op donderdag 13 september j.l. vond voor het derde achtereenvolgende jaar een workshop plaats over dynamisch kustbeheer, georganiseerd door STOWA en Rijkswaterstaat. De workshop had dit jaar als thema ‘Dynamisch Kustbeheer in de praktijk'. > Bekijk de videopresentaties van deze dag.

 

Laatste experiment IJkdijk, nieuw LiveDijk-project

Onlangs vond bij het Groningse Bellingwolde het laatste IJkdijkexperiment plaats. Het ging om een zogenoemde ‘All-In-One Sensor Validatie Test’. Bij het experiment was vooraf niemand op de hoogte van het faalmechanisme waardoor de twee met sensoren gevulde proefdijken zouden bezwijken. Een eerste analyse van de resultaten maakte duidelijk dat de onderzochte sensorsystemen ruim van te voren de dijkdoorbraken aankondigden. De komende periode worden de via sensoren verkregen data nader geanalyseerd.

In de provincie Utrecht is inmiddels een nieuw LiveDijk project gestart. Twee Utrechtse dijken worden realtime gemonitord met behulp van sensoren die in de dijken zijn geplaatst. Het gaat om de Grechtdijk in Woerden en de Voorhavendijk bij de Beatrixsluizen in Nieuwegein. STOWA is via de stichting IJkdijk betrokken bij dit LiveDijk-project.>Lees meer

Hoe verder met meerlaagsveiligheid

STOWA/Deltaproof heeft eind 2011 een afwegingskader laten opstellen voor het vergelijken van strategieën en maatregelen binnen meerlaagsveiligheid. Dit afwegingskader is toegepast op drie voorbeeldgebieden. Deze zijn uitgewerkt en er is een Rapportage over verschenen. Gebleken is dat de rapportage bij sommigen alleen het beeld opgeroept dat vooral investeren in de eerste laag (preventie) doelmatig is. Dit is niet de hoofdboodschap van deze studie. Integendeel, STOWA is juist met het afwegingskader op zoek naar kansen voor meerlaagsveiligheid.

Naar aanleiding hiervan is een verklarende toelichting verschenen op de gehanteerde uitgangspunten en op de conclusies die zijn getrokken bij de toepassing van het afwegingskader voor drie pilotgebieden. Deltaproof en de deltaprogramma’s Nieuwbouw & Herstructurering en Veiligheid hebben afgesproken het afwegingskader de komende periode op punten verder aan te vullen, om de kansen voor tweede- en derdelaagsmaatregelen scherper in beeld te krijgen.

Nieuwbouw/herstructurering
Deltaproof ondersteunt HydroCity-project

Deltaproof ondersteunt HydroCity, een SBIR-project in het kader van het programma Klimaatadaptatie en Water. Hydrocity is een online platform voor het verzamelen, verbinden en toegankelijk maken van allerhande data en informatie over de stedelijke waterkringloop. Op basis van deze informatie en bijbehorende tools kan de stedelijk waterbeheerder de juiste maatregelen nemen voor duurzaam, doelmatig en klimaatbestendig waterbeheer. > Meer over Hydrocity

Aanmelden voor de Deltaproof nieuwsbrief
Toezending Deltaproof nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is verstuurd aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld, maar ook aan de abonnees van de algemene digitale nieuwsbrief van STOWA.

Wilt u in de toekomst onze nieuwsbrief blijven ontvangen, maak dan op stowa.nl een account aan (of log direct in) en vink in uw profiel aan dat u graag de Deltaproof nieuwsbrief wilt ontvangen.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden

deltaproof@stowa.nl  www.deltaproof.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##