STOWA Diginieuwsbrief 2 (2014)
Inhoud
Agenda     Watermozaïek     Deltaproof     Afvalwaterzuivering     Waterkwaliteit     Waterketen      Waterkeringen     Diversen    
Agenda
13 maart, Emissiesymposium 2014

Op 13 maart vindt in Utrecht het jaarlijkse Emissie Symposium plaats. Tijdens de dag wordt onder meer aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen rond de EmissieRegistratie. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van de Watson webapplicatie, een database met gegevens over uiteenlopende stoffen in het in- en effluent, zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. >Meer informatie en aanmelding

20 maart, Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Van de nood een deugd maken. Dat is het thema van de elfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Tijdens de kennisdag wordt uitgebreid stil gestaan bij recente hoogwatercalamiteiten in het buitenland: de nood. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt vervolgens getoond hoe je van die nood een deugd kunt maken. >Meer informatie en aanmelding

27 maart, Climate Toolbox experience day

Het klimaat verandert. De effecten daarvan kom je nu al tegen in stedelijk gebied. Hevige regenval en buitengewone hitte komen in de stad steeds vaker voor. Tijdens de Climate Toolbox experience day laten het Kenniscentrum NoorderRuimte, SBRCURnet en STOWA u kennismaken met concrete tools om hier iets aan te doen. >Meer informatie en aanmelding

3 april, Bijeenkomst Groene Daken

STOWA organiseeert op donderdagmiddag 3 april een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van dakvergroening aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer. Tijdens deze middag wordt het thema vanuit verschillende kanten belicht. Hoe zit het bijvoorbeeld met het beleid en de regelgeving op het gebied van dakvergroening? En wat zijn de (voorlopige) resultaten van het grote Daklaboratoriumonderzoek? >Meer informatie en aanmelding

10 april, Opening project Spaarwater

Op donderdagmiddag 10 april vindt de officiële opening plaats van het project Spaarwater. In het project worden op vier locaties in het Waddengebied proeven uitgevoerd met innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. STOWA ondersteunt Spaarwater, omdat het aansluit bij de kennisvragen rond zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptief regionaal waterbeheer. >Meer informatie en aanmelding

16 april, Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

De Koepelgroep Nieuwe Sanitatie van STOWA houdt op 16 april een platformbijeenkomst, met als thema het combineren van afvalwaterstromen. >Meer informatie en aanmelding

27 mei, STOWA afvalwaterketensymposium

Op 27 mei vindt het jaarlijkse STOWA Afvalwaterketensymposium plaats. Binnenkort informeren wij u nader over het thema en het programma van deze dag. >Meer informatie en aanmelding

Watermozaïek
STOWA herijkt Watermozaïek samen met waterschappen

Op 11 en 20 maart vindt er bij resp. Waterschap Peel & Maasvallei en bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een bijeenkomst plaats waar met waterschappers en vertegenwoordigers van de provincie wordt geïnventariseerd wat op dit moment de grootste kennisbehoeftes zijn bij het uitvoeren van de KRW. Dat geeft de komende periode richting aan het STOWA Watermozaïekprogramma. >Lees meer

Piet Verdonschot: kosteneffectiviteit ecologische herstelmaatregelen kan aanzienlijk omhoog

Onlangs hield Piet Verdonschot een inaugurele rede ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Wetland Restoration Ecology aan de Universiteit van Amsterdam. Daarin stelde hij dat de kosteneffectiviteit van ecologische herstelmaatregelen aanzienlijk omhoog kan. STOWA financiert een deel van zijn onderzoeksprogramma, met als doel het vinden van factoren die bepalend zijn voor het succes van beekherstel. >Lees meer

Hydrochip genomineerd voor De Vernufteling 2014

De Hydrochip is genomineerd voor De Vernufteling 2014, een jaarlijkse prijs voor het meest vindingrijke project van een ingenieursbureau. De prijs wordt op 19 maart a.s. uitgereikt. Klik HIER om uw stem uit te brengen. De Hydrochip, die wordt ontwikkeld door TNO, Vitens, Waternet, Hollands Noorderkwartier en STOWA, is een chip met DNA-sporen van de meest voorkomende wateralgen. Hiermee kunnen waterbeheerders de ecologische waterkwaliteit snel, kostenefficiënt en effectief vaststellen.

Deltaproof
Deltaproof blikt terug en kijkt vooruit

STOWA heeft een overzicht uitgebracht van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd in het kader van Deltaproof. Ook wordt vooruitgeblikt naar de activiteiten die gaan plaatsvinden in 2014. In het kennisprogramma zorgt STOWA voor praktisch toepasbare kennis die bijdraagt aan klimaatrobuust regionaal waterbeheer. Het programma richt zich op drie speerpunten: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en water in de stad.

>Overzicht Deltaproof waterveiligheid 2013/2014

>Overzicht Deltaproof zoetwatervoorziening 2013/2014

>Overzicht Deltaproof water in de stad 2013/2014

Nieuwe Deltafacts

Deltaproof heeft onlangs twee nieuwe Deltafacts uitgebracht: Dynamisch peilbeheer en Sensors. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde vraag aangaande klimaatverandering & waterbeheer. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Deltaproof op tournee met Klimaat Actieve Stad

STOWA en atelier GROENBLAUW organiseren de komende tijd i.s.m. enkele waterschappen een aantal bijeenkomsten rondom het thema 'Klimaat Actieve Stad'. Centrale vraag is hoe we om moeten gaan met klimaatverandering in de stad.

>Donderdagmiddag 20 maart 2014, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard.

>Donderdag 10 april 2014, Waterschap Vechtstromen, Hardenberg.

Klimaateffectatlas: waar kunnen lokale zoetwateroplossingen worden toegepast?

STOWA werkt mee aan pilots waarmee land- en tuinbouwbedrijven zoetwater kunnen opslaan in de ondergrond om het later te kunnen gebruiken. Als vervolg hierop werken Kennis voor Klimaat en STOWA aan een klimaateffectatlas. De atlas geeft aan waar in Nederland de omstandigheden geschikt zijn voor dergelijke oplossingen en wat de totale bijdrage hiervan zou kunnen zijn aan het oplossen van het zoetwatervraagstuk. >Lees meer

Afvalwaterzuivering
Meer geld verdienen op rwzi's met het terugleveren van energie

STOWA laat momenteel onderzoeken hoe rioolwaterzuiveringen meer geld kunnen verdienen met het terugleveren van elektriciteit aan het net. Het idee is om de gasmotoren die het geproduceerde biogas omzetten in elektriciteit, aan te sturen op basis van de gehanteerde energieprijzen op de zogenoemde onbalansmarkt. Deze markt kent sterk fluctuerende energieprijzen. >Lees meer

Eerste resultaten CENIRELTA demo-installatie bemoedigend

Waterschap Hollandse Delta, Paques, TU Delft en STOWA werken onder de naam CENIRELTA aan een nieuw, innovatief concept voor stikstofverwijdering uit afvalwater. De resultaten van de demonstratie-installatie op rwzi Dokhaven waren tot en met november 2013, met een afvalwatertemperatuur van 18 tot 20°C, zeer bemoedigend. De installatie functioneerde goed en de resultaten voor stikstofverwijdering kwamen in de buurt van de zuiveringsresultaten van rwzi Dokhaven zelf. >Lees meer

Waterkwaliteit
Tweede Kamer buigt zich over geneesmiddelen in het oppervlaktewater

Verschillende partijen uit de geneesmiddelensector, de waterketen en de wetenschap kwamen op donderdag 30 januari in een hoorzitting bijeen om Kamerleden te informeren over de effecten van geneesmiddelen in het oppervlaktewater en de gevolgen daarvan voor de drinkwatervoorziening. STOWA houdt zich al jaren bezig met dit thema en brengt binnenkort een brochure uit over medicijnresten en andere microverontreinigingen in het water. >Lees meer

Waterketen
Onderzoek naar meeverwerken GF-afval bij afvalwaterverwerking

Kunnen voedselrestenvermalers in de keuken bijdragen aan een doelmatige en duurzame verwerking van huishoudelijk afvalwater? Dat is de belangrijkste vraag die STOWA wil beantwoorden in het project 'Voedselresten in de afvalwaterketen'. Het meeverwerken van groente- en fruitafval (GF) in het afvalwater levert 'energierijk' afvalwater op, wat leidt tot een hogere biogasproductie. >Lees meer

Waterkeringen
Muskusrat graaft indrukwekkende gangenstelsels

STOWA doet momenteel praktijkonderzoek naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van dijken en kaden. Daarvoor is de graverij onlangs met purschuim letterlijk in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat muskusratten indrukwekkende gangenstelsels maken. >Lees meer

Diversen
Meer weten over...

Groene daken? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##