STOWA Diginieuwsbrief 3 (2014)
Inhoud
Agenda     Watermozaïek     Deltaproof     Afvalwaterzuivering     Waterkwaliteit     Waterkeringen     Diversen    
Agenda
3 april, Bijeenkomst Groene Daken

STOWA organiseert op 3 april een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van dakvergroening aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer. >Meer informatie en aanmelding

 

8 april, CoP Hermeandering over vegetatie en bochtweerstand

In Nederland worden al heel lang meanders ontworpen en aangelegd. Met modellen wordt berekend welke waterpeilen na aanleg verwacht kunnen worden. Onder waterschappers leeft het idee dat het werkelijk optredende peil bij scherpe bochten vaak hoger is dan berekend. Klopt dit beeld en wat is hiervan de oorzaak? Daarover gaat de bijeenkomst van de CoP Hermeandering, op 8 april a.s. >Meer informatie en aanmelding

10 april, opening project Spaarwater

Op donderdagmiddag 10 april vindt de officiële opening plaats van het project Spaarwater. In het project worden proeven uitgevoerd met innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. STOWA ondersteunt Spaarwater, omdat het aansluit bij de kennisvragen rond zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptief regionaal waterbeheer. >Meer informatie en aanmelding

11 april, Themamiddag 'Nieuwe verontreinigingen, nieuwe problemen?'

De afgelopen twee jaar heeft een consortium, waar ook STOWA deel van uitmaakt, onder de vleugels van SKB een pilotonderzoek uitgevoerd naar hormonen en geneesmiddelen in het systeem bodem-grondwater-oppervlaktewater. Tijdens een speciale themamiddag informeren wij u over de resultaten van dit onderzoek en over de betekenis ervan voor uw dagelijkse praktijk. Ook gaan wij samen nadenken welke kennisvragen er nog liggen. De organisatie van deze dag is in handen van SKB. >Meer informatie en aanmelding

16 april, Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

De Koepelgroep Nieuwe Sanitatie van STOWA houdt op 16 april een platformbijeenkomst, met als thema: combineren van afvalwaterstromen, wie worden er beter van?  >Meer informatie en aanmelding

17 april, Bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel

Het Platform Beek- en Rivierherstel onderzoekt op 17 april in Arnhem de relatie tussen beheer, onderhoud en de ecologische kwaliteit van stromende wateren. >Meer informatie en aanmelding

22 april, Minisymposium satellietdata & waterbeheer

Op dit minisymposium wordt u geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rond satellietdata & waterbeheer en de rol van SAT-WATER. Dit is een samenwerkingsverband van waterschappen die gezamenlijk satellietgebaseerde informatie inkopen voor strategisch, tactisch en operationeel peil- & waterbeheer. >Meer informatie en aanmelding

6 mei, Themamiddag over invasieve oever- en waterplanten

Op dinsdagmiddag 6 mei organiseert STOWA een themamiddag waarop we met de waterbeheerders kennis willen uitwisselen over de keuzes die zij maken bij de bestrijding van invasieve oever- en waterplanten.  >Meer informatie en aanmelding

27 mei, Afvalwaterketensymposium

Op 27 mei a.s. vindt het jaarlijkse STOWA/RIONED Afvalwaterketensymposium plaats. Binnenkort informeren wij u op onze website nader over het thema en het programma van deze dag. Noteer deze dag alvast in uw agenda.

 

5 juni, Landelijke dag Meerlaagsveiligheid

Op donderdag 5 juni organiseren Rijkswaterstaat, STOWA en het Deltaprogramma een landelijke dag over Meerlaagsveiligheid (MLV). Het thema van de bijeenkomst is: hoe vergroten we de veiligheid door toepassing van MLV? Het doel is vooral om meer grip te krijgen op de ‘zin en onzin’ van de toepasbaarheid van MLV. >Meer informatie en aanmelding

Watermozaïek
Hydrochip wint derde prijs bij Vernufteling 2014

De Hydrochip heeft op 19 maart j.l. de derde prijs in de wacht gesleept bij de uitreiking van De Vernufteling 2014, een jaarlijkse prijs voor het meest vindingrijke project van een ingenieursbureau. De eerste prijs ging naar een opvouwbaar uitgevoerde sluisdeur van RoyalHaskoningDHV. >Lees meer

Casestudies PCLake/PCDitch bewijzen hun nut

Op 11 maart j.l. vond een bijeenkomst plaats over de PCLake/PCDitch-casestudies Bergse Plassen, Zuidlaardermeer en Kardinger Plas. De belangrijkste conclusie was dat toepassing van het ecologisch model PCLake in alle drie de gevallen heeft geleid tot belangrijke hydrologische ingrepen ten bate van de ecologie. >Lees meer

Korte film over tijdelijke droogval

STOWA heeft de afgelopen jaren praktijkonderzoek verricht naar de effectiviteit van een innovatieve maatregel om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat om het tijdelijk droog laten vallen van meren en plassen. Bekijk de film over de resultaten van dit bijzondere project.

Deltaproof
Studiedag doorbraakvrije dijken, verslag & video

Er is bijna niemand die twijfelt aan het nut van zogenoemde doorbraakvrije dijken. Maar waarom zie je ze in de praktijk dan nog maar zo weinig? Omdat er 'tussen droom en daad vaak wetten in de weg staan, geld en praktische bezwaren'. Dit bleek op een studiedag over doorbraakvrijde dijken, op 5 maart j.l. in Zwolle. >Lees het verslag van de dag, inclusief links naar presentaties op video

Afvalwaterzuivering
Onderzoek naar Dissolved Air Flotation afgerond

Dissolved Air Flotation (DAF) is een voorbehandelingstechniek die gebruik maakt van luchtbelletjes om organische vuildeeltjes naar het oppervlak te drijven. De sliblaag die zich aan het oppervlak vormt, wordt ingedikt en afgevoerd naar het slibcompartiment. Daar wordt het met het andere zuiveringsslib vergist. STOWA heeft onderzoek laten doen naar de technische en economische haalbaarheid van DAF. Foto: Esi. >Lees meer

Verschenen: Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering

Dit rapport bevat de resultaten van laboratorium-­ en pilotonderzoek naar de technologische en economische haalbaarheid van zogenoemde Anammox-technologie in de hoofdstroom. Anammox is een innovatief en energiezuinig stikstofverwijderingsproces met behulp van de Anammox bacteriën. >Lees meer

Verschenen: Geur op rwzi's. Inventarisatie Geuremissie bij nieuwe onderdelen

STOWA heeft onlangs een rapport uitgebracht over geuremissie bij nieuwe installatie-onderdelen van rwzi's en de wijze waarop waterschappen dit mee moeten nemen bij de bepaling van de totale geuremissie van een rwzi. >Lees meer

Verschenen: Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen. Sturing op energietarieven

Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de mogelijkheden om de energiekosten op rwzi's te verlagen, vooral door het kosteneffectiever inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater. Hierdoor kan een zuiveringsbeheerder flexibel (i.c. goedkoper) energie gaan inkopen op basis van actuele energieprijzen. >Lees meer

Waterkwaliteit
Beating the Blues gaat de strijd aan met blauwalgen

De provincie Noord-Holland en STOWA hebben onlangs Beating The Blues gelanceerd, een database met maatregelen voor blauwalgbestrijding. Waterbeheerders, maar ook beheerders en eigenaren van zwemwaterlocaties, kunnen de database gebruiken om problemen met deze bacterie te lijf te gaan. >Lees meer

Meer kennis over kroos

De aanwezigheid van dichte kroosdekken in watergangen beïnvloedt de waterkwaliteit, maar ook de waterkwantiteit. Het STOWA-rapport Kennis over kroos biedt een overzicht van de actuele kennis over kroos. Het rapport biedt daarnaast handvatten voor het omgaan met kroos, voor een kosteneffectief beheer van watersystemen.

Waterkeringen
Videopresentaties minicongres 'Informatie als basis voor dijkbeheer'

Op 19 maart  j.l. vond het minicongres Informatie als basis voor dijkbeheer, innovatie en life cycle plaats, georganiseerd door Flood Control/IJkdijk. Centraal stond de vraag: hoe kunnen we de grote datastromen (bijv. via sensortechnologie) zo benutten dat we het waterkeringenbeheer beter, sneller en goedkoper kunnen uitvoeren? Klik HIER om de videopresentaties van het congres te bekijken.

Online terugblik Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Van de NOOD een DEUGD maken. Dat was het thema van de elfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 20 maart j.l. Tijdens de kennisdag werd uitgebreid stilgestaan bij enkele recente hoogwatercalamiteiten in het buitenland: de nood. Verder kwam een aantal voorbeelden aan bod die lieten zien hoe je van de nood een deugd kunt maken, zoals de inzet van noodmaatregelen en adequaat omgaan met noodsituaties. >Bekijk de videopresentaties

Diversen
De Hydrotheek: meer weten over...

...piping? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##