Ziet u deze e-mail van Deltaproof niet correct? Bekijk hier de online versie.
Inhoud Deltaproof nieuwsbrief 1 (2014)
Deltaproof algemeen | Themasite Waterwijzer gelanceerd / Nieuwe Deltafacts / Agenda | 10 april, Netwerkbijeenkomst 'Klimaatverandering in de stad' / 10 april, opening project Spaarwater / 22 april, Minisymposium satellietdata & waterbeheer (SAT-WATER) / 15 mei, Bijeenkomst 'Operationele sturing in het waterbeheer' / 4 en 5 juni, Bijeenkomst over implicaties nieuwe klimaatscenario's / 5 juni, Landelijke dag Meerlaagsveiligheid / 26 en 27 juni, Zoet-zouttweedaagse Zeeland / Zoetwater | Waar kunnen lokale zoetwateroplossingen worden toegepast? / Waterveiligheid | Studiedag doorbraakvrije dijken / Terugblik minicongres 'Informatie als basis voor dijkbeheer' /
Deltaproof algemeen
Themasite Waterwijzer gelanceerd

Onlangs heeft STOWA de themasite Waterwijzer gelanceerd. Op de website vindt u alle informatie rondom de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur. In deze projecten worden nieuwe manieren en methoden ontwikkeld om de effecten van wijzigend waterbeheer op landbouw en natuur zo goed mogelijk in beeld te brengen, tegen het licht van klimaatverandering. >Naar de themasite

Nieuwe Deltafacts

Deltaproof heeft onlangs weer nieuwe Deltafacts uitgebracht. Het betreft de Deltafact Verzekeren van overstromingsschade, opgesteld door Kennis voor Klimaat, en de Deltafact Deltascenario's & adaptief deltamanagement, opgesteld i.s.m. Deltares. Daarnaast zijn er updates van de Deltafacts 'Brakke kwel', 'Compartimentering in boezemsysteem', 'Klimaatverandering/grondwaterbeheer stedelijk gebeid' en 'Gevolgbeperking compartimentering dijkringen'.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde vraag aangaande klimaatverandering & waterbeheer. Inmiddels heeft het Deltaprogramma besloten ook de vorm van Deltafacts te gaan gebruiken om kennis te ontsluiten.

Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Agenda
10 april, Netwerkbijeenkomst 'Klimaatverandering in de stad'

STOWA/Deltaproof, atelier GROENBLAUW en Waterschap Vechtstromen houden op 10 april een netwerkbijeenkomst over de Klimaat Actieve Stad. De uitdaging is om dorpen en steden leefbaar, gezond en aantrekkelijk te houden. Dat kan via groenblauwe stedenbouw, een concept dat de gevolgen van klimaatverandering tegengaat, en tegelijkertijd ruimte biedt aan meer biodiversiteit en een gezonder en aantrekkelijker leefmilieu. >Meer informatie en aanmelding

10 april, opening project Spaarwater

Op donderdagmiddag 10 april vindt de officiële opening plaats van het project Spaarwater. In het project worden innovatieve oplossingen beproefd om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. STOWA ondersteunt Spaarwater, omdat het aansluit bij de kennisvragen rond zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptief regionaal waterbeheer. >Meer informatie en aanmelding

22 april, Minisymposium satellietdata & waterbeheer (SAT-WATER)

Op dit minisymposium wordt u geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rond satellietdata & waterbeheer en de rol van SAT-WATER. Dit is een samenwerkingsverband van waterschappen die gezamenlijk satellietgebaseerde informatie over verdamping, bodemvocht en gewasgroei inkopen voor het strategische, tactische en operationele waterbeheer.  >Meer informatie en aanmelding

15 mei, Bijeenkomst 'Operationele sturing in het waterbeheer'

De ontwikkelingen in neerslagradar, hydrologische modellen, satellietinformatie e.d. bieden geweldige kansen om het (operationele) waterbeheer verder te optimaliseren en 'water op maat' te leveren. Hoogste tijd om met waterschappers bij elkaar te gaan zitten om kennis en inzichten over dit onderwerp te delen en te inventariseren, waar op dit gebied gezamenlijke kennisvragen liggen en welke rol STOWA kan spelen bij het beantwoorden daarvan. >Meer informatie en aanmelding

4 en 5 juni, Bijeenkomst over implicaties nieuwe klimaatscenario's

Op 4 en 5 juni organiseert de Nederlandse Hydrologische Vereniging i.s.m. STOWA/Deltaproof de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Het thema is de nieuwe klimaatscenario's en de implicaties die dit heeft voor het waterbeheer. Klik HIER voor meer informatie en aanmelding.

5 juni, Landelijke dag Meerlaagsveiligheid

Op donderdag 5 juni organiseren Rijkswaterstaat, STOWA/Deltaproof en het Deltaprogramma een landelijke dag over Meerlaagsveiligheid (MLV). Het thema van de bijeenkomst is: hoe vergroten we de veiligheid door toepassing van MLV? Het doel is vooral om meer grip te krijgen op de ‘zin en onzin’ van de toepasbaarheid van dit nieuwe waterveiligheidsconcept en welke rol ieder hierbij kan spelen. >Meer informatie en aanmelding

26 en 27 juni, Zoet-zouttweedaagse Zeeland

Het klimaat verandert. Vooral de afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en daarmee samenhangend de toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. De vraag is: hoe gaan we hiermee om? Tijdens de tweede zoet-zouttweedaagse gaan de deelnemers hierover uitgebreid met elkaar in gesprek, en komen mogelijke oplossingen aan bod. >Meer informatie en aanmelding

Zoetwater
Waar kunnen lokale zoetwateroplossingen worden toegepast?

Momenteel lopen diverse pilotprojecten waarin lokale zoetwateroplossingen in de praktijk worden getest. Het gaat om oplossingen als Aquifer Storage and Recovery (ASR), kreekruginfiltratie en de Freshmaker, waar ook STOWA bij betrokken is. Het vergroten van de zoetwatervoorraad in de ondergrond staat bij deze maatregelen centraal.

Als vervolg op deze veelbelovende pilots wordt inmiddels verkend waar in Nederland de omstandigheden geschikt zijn voor dergelijke oplossingen en wat de totale bijdrage aan de zoetwatervoorziening zou kunnen zijn. Deze vraag is opgepakt in een gezamenlijk project van KvK en STOWA. Inmiddels is het eerste rapport uitgebracht. Hierin worden methoden beschreven waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied, voor hoog en laag Nederland, kan worden verkend. >Lees meer

Waterveiligheid
Studiedag doorbraakvrije dijken

Waterkeringen die in principe niet door kunnen breken, alleen kunnen overlopen. Dat is waar het bij doorbraakvrije dijken om draait. Er is bijna niemand die twijfelt aan het nut van dit concept. Maar waarom zie je ze in de praktijk dan nog maar zo weinig? Omdat er 'tussen droom en daad vaak wetten in de weg staan, geld en praktische bezwaren.' Dat bleek tijdens de studiedag over doorbraakvrije dijken in Zwolle, op 5 maart jl. >Lees het verslag, inclusief videolinks

Terugblik minicongres 'Informatie als basis voor dijkbeheer'

Op 19 maart 2014 vond het minicongres ‘Informatie als basis voor dijkbeheer, innovatie en life cycle’ plaats, georganiseerd door Flood Control/IJkdijk. Centraal stond de vraag: hoe kunnen we de grote datastromen die we via allerlei moderne technieken tot onze beschikking krijgen, doelmatig en effectief inzetten? >Lees verder

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden

deltaproof@stowa.nl  www.deltaproof.nl
Tel 033 4603200
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##