STOWA Diginieuwsbrief 5 (2014)
Inhoud
Agenda     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Deltaproof     Afvalwaterzuivering     Waterbeheersing     Waterkeringen     Diversen    
Agenda
4 en 5 juni, Voorjaarsbijeenkomst NHV over klimaatscenario's

De Nederlandse Hydrologische Vereniging organiseert  i.s.m. STOWA op 4 en 5 juni de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst zijn de nieuwe klimaatscenario's en de implicaties die deze hebben voor het waterbeheer. >Meer informatie en aanmelding

5 juni, Landelijke dag meerlaagsveiligheid

Rijkswaterstaat, STOWA en het Deltaprogramma houden op 5 juni een landelijke dag over meerlaagsveiligheid (MLV). Het thema van de bijeenkomst is: hoe vergroten we de veiligheid door toepassing van MLV? Het doel is om meer grip te krijgen op de ‘zin en onzin’ van de toepasbaarheid van dit concept. >Meer informatie en aanmelding

5 juni, Vissennetwerk: veranderende visstanden en exoten

Op 5 juni organiseert het Vissennetwerk, mede-gefinancierd door STOWA, een bijeenkomst over veranderende visstanden en exoten. >Meer informatie en aanmelding

 

5 juni, Studiedag 'De impact van extreme buien'

Stichting RIONED houdt op 5 juni een studiedag over de gevolgen van extreme buien en de manier waarop gemeenten en waterschappen zich daarop kunnen voorbereiden. Ook STOWA werkt mee aan dit symposium. >Meer informatie en aanmelding

11 juni, Themadag over het gebruik van drones bij dijkinspecties

Op woensdag 11 juni 2014 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat een themadag over het gebruik van drones bij de visuele inspectie van waterkeringen. Wat is er mogelijk? Wat kan er? Wat mag er? Welke wensen en verwachtingen zijn er rond het gebruik? >Meer informatie en aanmelding

12 juni, Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Het afgelopen jaar is er wederom veel tijd en geld besteed aan het op orde brengen en houden van regionale keringen, het toetsen van de keringen en aan onderzoek. Het blijft belangrijk om de ervaringen en nieuwe inzichten ieder jaar opnieuw met elkaar te delen. Dat gebeurt tijdens de Landelijke Kennisdag Regionale Keringen, op 12 juni a.s. in Arnhem. >Meer informatie en aanmelding

18 juni, GGOR Kennisdag

De waterschappen werken volop aan hun Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR), een regime dat optimaal rekening houdt met alle grondgebruiksfuncties in een gebied. Het vaststellen van het GGOR is een complex proces, maar het biedt ook kansen voor co-creatie met andere partijen. Waar liggen die kansen en hoe verzilver je ze? Op 18 juni organiseert Waterschap Vallei en Veluwe i.s.m. UvW en STOWA een kennisdag over dit onderwerp. >Meer informatie en aanmelding

19 juni, Symposium 'Toiletpapier uit afvalwater, een waardevolle grondstof'

De werkgroep Cellulose, BWA Water, Attero en STOWA organiseren op 19 juni een bijeenkomst over de mogelijkheden voor het terugwinnen en hergebruiken van toiletpapier (cellulose) uit afvalwater. >Meer informatie en aanmelding

26 en 27 juni, Zoet-Zouttweedaagse Zeeland

De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. De vraag is: hoe gaan we hiermee om? Tijdens deze tweede zoet-zouttweedaagse gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over vragen als: hoe zout mag het water worden met het oog op uiteenlopende grondgebruiksfuncties? Welke maatregelen zijn er beschikbaar als lokale zoetwateroplossingen?

Tijdens de tweedaagse is er gelegenheid om posters te presenteren van onderzoek. Hiervoor is de organisatie nog op zoek naar geïnteresseerde wetenschappers. >Meer informatie en aanmelding

27 juni, Kennisdag 'Natuurvriendelijke Oevers'

De aanleg van natuurvriendelijke oevers is nog steeds een veelgebruikte KRW-maatregel. Vandaar dat we op 27 juni a.s. tijdens een kennisdag graag stilstaan bij de huidige kennis over deze maatregel, en bij de vraag of deze kennis voldoende wordt benut. >Meer informatie en aanmelding

3 juli, Symposium 'Aangelegde wetlands: Uitdagingen en kansen'

Wetlands werken als natuurlijke filters, slaan CO2 op en dienen als habitat voor veel soorten. Tijdens dit symposium, georganiseerd door CWE, bespreken de deelnemers de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van aangelegde wetlands en de kansen die deze landschappen bieden. >Meer informatie en aanmelding

11 september, Themabijeenkomst over doelmatige aanpak van wateroverlast

Op donderdag 11 september houdt de Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA een themabijeenkomst, getiteld 'Doelmatige aanpak van wateroverlast vergt stevige analyse. Dilemma of deja vu?' >Meer informatie en aanmelding

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Aanbevelingen voor effectief beekherstel

Om meer inzicht te krijgen in de morfologie van beken heeft Joris Eekhout een wetenschappelijk promotieonderzoek uitgevoerd. STOWA, die het onderzoek financierde, heeft onlangs een populaire versie van zijn proefschrift uitgebracht, met daarin aanbevelingen voor effectief beekherstel. >Lees meer

Hoe bestrijd je exotische water- en oeverplanten?

Exotische, invasieve oever- en waterplanten, zoals Cabomba en Grote Waternavel, vormen een groot probleem voor waterbeheerders. Vaak is bestrijding noodzakelijk om de veiligheid en de functionaliteit van waterinfrastructuur te garanderen, maar ook vanuit het oogpunt van ecologische waterkwaliteit. Op dinsdagmiddag 6 mei wisselden waterbeheerders kennis uit over dit onderwerp en gingen zij met elkaar in gesprek over de keuzes die zij maken bij de bestrijding. >Bekijk de presentaties van de dag

Inmiddels is ook een rapport verschenen over dit onderwerp. >Meer informatie en download

Verslag CoP Hermeandering over vegetatie- en bochtweerstand bij beekherstel

Onlangs vond een bijeenkomst plaats van de CoP Hermeandering over de vegetatie- en bochtweerstand bij beekherstel. Klik HIER voor een verslag en de presentaties van deze dag.

Deltaproof
Onderzoek naar mogelijkheden nieuw kennisprogramma rond klimaat & water

Er is al veel praktijkonderzoek uitgevoerd op het gebied van water en klimaat. Zowel binnen het Deltaprogramma als in andere kennis- en innovatieprogramma’s. De implementatie van de Deltabeslissingen en de noodzaak te komen tot integrale, gebiedsgerichte klimaatoplossingen leiden ongetwijfeld tot nieuwe kennisvragen. Met het oog hierop onderzoeken enkele partijen waaronder STOWA de mogelijkheden voor een nieuw kennisprogramma. >Lees meer

Kan dakvergroening bijdragen aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer?

Op donderdagmiddag 3 april hield STOWA een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van dakvergroening aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer. Tijdens de middag werd het thema vanuit verschillende kanten belicht. Hoe zit het bijvoorbeeld met het beleid en de regelgeving op het gebied van dakvergroening? En wat zijn de (voorlopige) resultaten van het grote Daklaboratoriumonderzoek?

>Lees het verslag van de dag

Updates Deltafacts

Onlangs verschenen er weer enkele updates van de Deltafacts. Het betreft de Deltafacts Reserveringszone, Effectiviteit van waterinlaat en Richtlijn OverstromingsRisico. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde vraag aangaande klimaatverandering & waterbeheer. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Afvalwaterzuivering
Voortgang CENIRELTA-project

In het CENIRELTA-project werken Waterschap Hollandse Delta, Paques, de TU Delft en STOWA aan een nieuw innovatief concept voor stikstofverwijdering uit afvalwater. Dat gebeurt met zogenoemde Anammox bacteriën (zie foto). Op rwzi Dokhaven draait al enige maanden een demonstratie-installatie, om het proces in de praktijk te beproeven. >Lees meer

Waterbeheersing
Verslag bijeenkomst over kansen voor verbetering van operationele sturing in het waterbeheer

De ontwikkelingen in neerslagradar, hydrologische modellen, satellietinformatie, data-uniformering en dergelijke bieden geweldige kansen om het (operationele) waterbeheer te optimaliseren. Op 15 mei jl. deelden een aantal waterschappers hun kennis en inzichten over dit onderwerp. >Lees het verslag van de dag

Waterkeringen
International Levee Handbook in de prijzen

Het International Levee Handbook, waar ook STOWA aan meewerkte, heeft onlangs een tweede prijs in de wacht gesleept bij de UK Ground Engineering Awards, in de categorie Internationaal. De Ground Engineering Awards worden ieder jaar uitgereikt aan Engelse en internationale projecten op het gebied van GEO-techniek. >Lees meer

Diversen
De Hydrotheek: meer weten over...

...schaliegas? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Mobiele versie stowa.nl

Onlangs is de mobiele versie van stowa.nl live gegaan. Bezoekt u ons vanaf een mobiel apparaat, zoal een iPhone of tablet, dan kunt u vanaf nu kiezen of u de mobiele versie of de volledige versie van onze website wilt bekijken.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##