STOWA Diginieuwsbrief 6 (2014)
Inhoud
Agenda     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Deltaproof     Afvalwaterzuivering     Waterketen      Waterkeringen     Diversen    
Agenda
3 juli, Symposium 'Aangelegde wetlands: Uitdagingen en kansen'

Wetlands werken als natuurlijke filters, slaan CO2 op en dienen als habitat voor veel soorten. Tijdens dit symposium, georganiseerd door CWE, bespreken de deelnemers de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van aangelegde wetlands en de kansen die deze landschappen bieden. >Meer informatie en aanmelding

4 september, PIW-excursie Kalkense Meersen (Vlaanderen)

Op donderdag 4 september organiseren STOWA en Rijkswaterstaat in het kader van het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen een excursie naar de Kalkense Meersen in Vlaanderen. Dit is een cluster van getijdengebieden langs de Schelde die recentelijk zijn heringericht op basis van het Vlaamse SigmaPlan. In dit plan worden waterveiligheid, natuur en recreatief gebruik in combinatie met elkaar gerealiseerd. >Meer informatie

11 september, Themabijeenkomst 'Doelmatige aanpak wateroverlast'

De Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA houdt op donderdag 11 september een themabijeenkomst, getiteld 'Doelmatige aanpak van wateroverlast vergt stevige analyse. Dilemma of deja vu?'. >Meer informatie en aanmelding

10 en 11 september, Workshop over dynamisch kustbeheer

Op woensdag 10 en donderdag 11 september houden STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving voor het vijfde jaar op rij een workshop over dynamisch kustbeheer. Dit jaar staat dynamisch kustbeheer in de zuidwestelijke delta centraal. >Meer informatie

25 september, Bijeenkomst Vissennetwerk 'Vernieuwde KRW-maatlatten en maatregelen'

Het Vissennetwerk, medegefinancierd door STOWA, houdt op 25 september een bijeenkomst over de vernieuwde KRW-maatlatten en maatregelen om KRW-visdoelstellingen te halen. Klik HIER voor meer informatie en aanmelding.

15-17 oktober, Excursie 'MLV-stad' Hamburg

Hamburg staat bekend om zijn aanpak van floodproof bouwen en meerlaagsveiligheid. Tijdens deze excursie gaan de deelnemers onder meer  kijken hoe en waar de stad dit heeft vormgegeven. Binnenkort meer informatie op stowa.nl. Noteer deze excursie alvast in uw agenda!

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Ecologische sleutelfactoren, wat zijn het?

EU-lidstaten moeten waterkwaliteitsdoelen formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is, en daarbij rekening houden met andere functies die watersystemen vervullen. Het bepalen van de doelen, maar ook het vaststellen van effectieve maatregelen om die te bereiken, vereisen kennis van het watersysteem. De ecologische sleutelfactoren die STOWA heeft ontwikkeld, zorgen ervoor dat deze kennis wordt onsloten en kan worden gedeeld. Maar wat zijn het precies en hoe werken ze? Onlangs verscheen daarover een verhelderend boekje. >Lees meer

Deltaproof
Verschenen: Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuur

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek waarin is onderzocht wat de beste effectvoorspellingsmodellen kan opleveren van waterhuishoudkundige ingrepen op terrestrische natuur. Uit het onderzoek komt naar voren dat delen van de huidige voorspellingsmodellen (VSN, DEMNAT en Probe) samen tot het beste instrument kunnen leiden, ook onder veranderende klimatologische omstandigheden. >Lees meer

Verslag & video landelijke dag over meerlaagsveiligheid

Op donderdag 5 juni organiseerden Rijkswaterstaat, het Deltaprogramma en STOWA een drukbezochte landelijke dag over meerlaagsveiligheid (MLV). Het doel was om meer grip te krijgen op de technische toepasbaarheid van dit nieuwe waterveiligheidsconcept en de bestuurlijke aspecten die hierbij een rol spelen. Vaak gehoorde kreten tijdens de dag waren: ambitie, samenspel, nieuwe financieringsvormen en vooral: klein beginnen.  >Download het verslag van de dag

Boek met inspirerende voorbeelden voor MLV en waterrobuust bouwen in stedelijk gebied

Het boek 'Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied' dient als inspiratie om meerlaagsveiligheid in de stad vorm te geven. Het schetst aan de hand van voorbeelden talloze mogelijkheden voor een andere ruimtelijke inrichting én voor waterrobuust bouwen, met het oog op het op peil houden en verhogen van de waterveiligheid. Er is zowel een Nederlandstalige als Engelstalige versie van dit boek verschenen. >Meer informatie en download

Deltafacts Zoetwater vertaald in het Engels

STOWA laat alle Deltafacts over zoetwater en zoetwaterbeschikbaarheid vertalen in het Engels. Op deze manier zijn ze ook bruikbaar voor Nederlandse partijen die in gesprek gaan met buitenlandse partijen. Bijvoorbeeld voor het gezamenlijk werken aan een onderzoeksvoorstel in het kader van Interreg of Horizon 2020. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Afvalwaterzuivering
Toiletpapier als grondstof kansrijk, maar nog wel een weg te gaan

Cellulosevezels van toiletpapier uit afvalwater kunnen waardevol zijn als grondstof voor allerlei toepassingen. Maar dat kan alleen als alle erbij betrokken partijen bereid zijn zich open te stellen, kennis en kunde te delen, en niet eerst naar winst voor zichzelf kijken. Dat was één van de conclusies na het symposium ‘Toiletpapier uit afvalwater, een waardevolle grondstof’, op 19 juni jl. >Lees het verslag van de dag

Verschenen: Praktijkresultaten influent fijnzeef rwzi Blaricum

Begin januari 2011 werd op rwzi Blaricum een fijnzeefinstallatie in bedrijf genomen voor het verwijderen van cellulose (toiletpapier) uit afvalwater. Dit rapport bevat de resultaten van praktijkonderzoek om de effecten van deze fijnzeef op de biologische zuivering van de rwzi vast te stellen, zoals de slibproductie, en om uitgangspunten te bepalen voor het ontwerp van toekomstige fijnzeefinstallaties en business cases. >Download het rapport

Over het fijnzeven van influent heeft STOWA ook een korte film laten maken.>Bekijk de film

Waterketen
Onderzoek naar effecten van lozingen bodemenergiesystemen op oppervlaktewater

STOWA heeft onderzoek laten doen naar het effect van grondwaterlozingen op het oppervlaktewater door bodemenergiesystemen (koude-warmte opslag). Met name is gekeken naar mogelijke veranderingen van chloridegehalten van het oppervlaktewater door dergelijke lozingen. Het rapport bevat een methode om het effect van een grondwaterlozing op oppervlaktewater te bepalen. >Lees meer

Denkstappenmodel ondersteunt stedelijk-waterbeheerders

STOWA en Stichting RIONED hebben een helder denkstappenmodel ontwikkeld dat gemeenten en waterschappen helpt doelen en effecten centraal te stellen bij het nemen van maatregelen voor het optimaliseren van het stedelijk waterbeheer, niet de te plegen inspanning om te voldoen aan vastgelegde normen. Bijvoorbeeld de basisinspanning om het aantal riooloverstortingen te verminderen. >Lees meer

Waterkeringen
Onbemande luchtvoertuigen kunnen dijkinspecteurs helpen

Veel waterschappen overwegen onbemande luchtvoertuigen in te zetten. Bijvoorbeeld om dijken te inspecteren of lastig toegankelijke gebieden in te meten. De luchtvoertuigen werken snel en efficiënt, zijn relatief goedkoop in te zetten en kunnen een schat aan aanvullende gegevens opleveren. Maar er zijn ook nadelen, zoals de beperkte inzetbaarheid door overheidsregelgeving en de weersomstandigheden. Dit werd duidelijk op de goedbezochte PIW-themadag die op 11 juni 2014 werd gehouden in Leerdam. >Lees het verslag van de dag

Videopresentaties Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen

Het afgelopen jaar is er wederom veel tijd en geld besteed aan het op orde brengen en houden van regionale keringen, het toetsen van de keringen en aan onderzoek, onder meer in de vorm van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK II). Op donderdag 12 juni jl. werden de laatste kennis en inzichten hierover gedeeld tijdens de Landelijke Kennisdag Regionale Keringen. >Bekijk de videopresentaties van deze dag

Leer alles over dijken in tien videopresentaties!

Eind 2013 verscheen het International Levee Handbook. Het ILH geeft een overzicht van hoe in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Nederland en in de Verenigde Staten het waterkeringbeheer is geregeld. STOWA en advies- en ingenieursbureau Grontmij leverden de Nederlandse input. Het handboek gaat in op de veiligheidsfilosofie, beheer, onderhoud, veldonderzoekstechnieken, berekeningsmethoden en het ontwerpen en uitvoeren van dijkverbeteringen. Inmiddels zijn over alle hoofstukken korte videopresentaties gemaakt. >Bekijk de videopresentaties

Diversen
UvW en STOWA brengen rapport uit over winning schaliegas

De Tweede Kamer debatteerde onlangs over de mogelijke winning van schaliegas in Nederland. Het is een onderwerp dat ook voor het waterbeheer van groot belang is, gezien de (mogelijke) effecten van schaliegaswinning op waterkwaliteit, de onttrekking van grondwater en bevingen. STOWA en de Unie van Waterschappen hebben voorafgaand aan het debat daarom een rapport opgesteld over de rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas. >Lees meer

De Hydrotheek: meer weten over...

...schaliegas? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##