STOWA Diginieuwsbrief 7 (2014)
Inhoud
Agenda     Waterketen      Watermozaïek/Waterkwaliteit     Deltaproof     Afvalwaterzuivering     Waterbeheersing     Diversen    
Agenda
4 september, Excursie Kalkense Meersen

STOWA en Rijkswaterstaat organiseren op 4 september een excursie naar de Kalkense Meersen in Vlaanderen. Dit is een cluster van getijdengebieden langs de Schelde die recentelijk zijn heringericht op basis van het Vlaamse SigmaPlan. In dit plan worden waterveiligheid, natuur en recreatief gebruik in combinatie met elkaar gerealiseerd. >Meer informatie en aanmelding

10 en 11 september, Workshop dynamisch kustbeheer

Op woensdag 10 en donderdag 11 september houden STOWA en Rijkswaterstaat WVL weer een workshop over dynamisch kustbeheer. Dit jaar staat het Zuidwestelijke Deltagebied centraal. >Meer informatie en aanmelding

11 september, Symposium over doelmatige aanpak van de Wateropgave Wateroverlast

Op donderdag 11 september houdt de Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA het symposium 'Doelmatige Aanpak Wateropgave Wateroverlast in relatie tot modelkwaliteit, kosteneffectiviteit, nauwkeurigheid en onzekerheid'. >Meer informatie en aanmelding

17 september, Seminar 'Open waterbeheer in de praktijk'

Tijdens het seminar ‘Open Waterbeheer in de Praktijk’ onderzoeken de deelnemers de mogelijkheden van meer open en transparante informatiedeling in het waterbeheer. Wat kan de meerwaarde zijn van een gezamenlijk informatiescherm? Het seminar is een uitvloeisel van het gelijknamige project en sluit aan bij de inzet van het landelijke programma de Digitale Delta. >Meer informatie en aanmelding

18 september, Themabijeenkomst over ecologische waterkwaliteit en waterbalansen

Op donderdag 18 september houdt de kerngroep Waterkwaliteit van de STOWA Adviesgroep Watersysteemanalyse een themabijeenkomst getiteld 'Waterkwaliteit en ecologie benaderen vanuit waterbalansen, het delen van praktijkervaringen'. >Meer informatie en aanmelding

25 september, Bijeenkomst Vissennetwerk 'Vernieuwde KRW-maatlatten en maatregelen'

Het Vissennetwerk, medegefinancierd door STOWA, houdt op 25 september een bijeenkomst over de vernieuwde KRW-maatlatten en maatregelen om KRW-visdoelstellingen te halen. >Meer informatie en aanmelding
 

30 september, Vervolgbijeenkomst 'Operationele sturing in het waterbeheer'

Dinsdag 30 september organiseert STOWA een bijeenkomst over operationele sturing in het waterbeheer. Het symposium is een vervolg op de bijeenkomst van 15 mei 2014 over hetzelfde onderwerp. Er bleek behoefte te zijn aan een gezamenlijke ‘stip op de horizon’: wat willen waterbeheerders bereiken met de toepassing van operationele sturing en hoe kan kennisontwikkeling en -uitwisseling daarbij helpen? Daar gaat deze bijeenkomst over. >Meer informatie en aanmelding

2 oktober, Kennisdag 'Bomen op waterkeringen'

Op donderdag 2 oktober a.s. organiseert STOWA in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland een kennisdag over bomen op waterkeringen. De kennisdag heeft als belangrijkste doel het uitwisselen van kennis en ervaringen: wat is de invloed van bomen op de veiligheid van waterkeringen? Op welke wijze gaan waterschappen op dit moment om met bomen op waterkeringen? Is hiertoe beleid ontwikkeld?  >Meer informatie en aanmelding

2 oktober, Symposium 'Waterkwaliteit op de kaart'

Iedereen die zich met waterkwaliteit bezighoudt, kan tijdens het symposium 'Waterkwaliteit op de kaart' kennis nemen van de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterkwaliteitsbeheer. De organisatie van de dag is in handen van Koninklijk Nederlands Waternetwerk. STOWA werkt ook mee. >Meer informatie en aanmelding

9 oktober, Symposium over ecologisch functioneren van sloten

STOWA en de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer houden op 9 oktober een symposium over sloten. Dit naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Sloten: ecologisch functioneren en beheer'. Het boek is een voortvloeisel uit het PLONS–project, uitgevoerd door WUR en Alterra. Hierin deden drie promovendi onderzoek naar de processen en factoren die van belang zijn voor een gezond slootecosysteem. >Meer informatie en aanmelding

9 oktober, Achtste Nationale Sluizendag

De stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland organiseert op 9 oktober in Herwijnen de achtse Nationale Sluizendag. Tijdens de dag wordt een aantal presentaties gegeven over het bewaren en restaureren van waterstaatkundig erfgoed. Ook maken de deelnemers een wandeling op en rond fort Everdingen aan de Lek, die voert langs drie markante sluizen die op dit moment worden opgeknapt. Foto: sluis bij Fort Everdingen. >Meer informatie en aanmelding

Waterketen
Ondergrondse waterberging in de stad

STOWA, de stichting Waterbuffer en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten momenteel een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor het tijdelijk ondergronds bergen en terugwinnen van zoet water in stedelijk gebied. Op deze wijze kan er iets worden gedaan aan de door klimaatverandering oplopende stedelijke zoetwatertekorten in de zomer. De resultaten van de verkenning worden dit najaar verwacht. >Lees meer

Water in de openbare ruimte brengt gezondheidsrisico's met zich mee

Water op straat, bijvoorbeeld als gevolg van de recente gevallen van wateroverlast, maar ook water van bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater. Hierdoor kunnen kinderen die in dit water spelen, ziek worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het mede door STOWA en RIONED gefinancierde promotieonderzoek van Heleen de Man van de Universiteit Utrecht. >Lees meer

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren op komst

Op verzoek van de waterschappen gaat STOWA verder met de ontwikkeling van Ecologische Sleutelfactoren (ESF'en). Onlangs werd gestart met het ontwikkelen van sleutelfactoren voor stromende wateren. Voor stilstaande wateren zijn ze al gereed. Recent verscheen hierover een speciaal boekje. >Lees meer

Nieuwe versie Handboek Hydrobiologie

Onlangs heeft STOWA een nieuwe versie uitgebracht van het Handboek Hydrobiologie, met daarin bemonstering- en analysevoorschriften voor een ecologische beoordeling van oppervlaktewateren. Waterschappers kunnen hun wateren daarmee eenduidig en betrouwbaar monitoren, conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water. De herziening was nodig door het veranderen van de KRW-maatlatten. >Meer informatie en download

Nieuwe errata KRW-maatlatten uitgebracht

Onlangs zijn er nieuwe errata uitgebracht bij de KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen en bij de KRW-maatlatten voor sloten & kanalen. Daarnaast zijn de bijlagen met de soortenlijsten nu ook in Excel beschikbaar.

>Bekijk de errata en soortenlijsten natuurlijke watertypen
>Bekijk de errata en soortenlijsten sloten & kanalen

Beating The Blues gelanceerd tijdens Platformdag Blauwalgen

Tijdens de onlangs gehouden platformdag Blauwalgen werd de website ‘Beating the Blues’ gelanceerd. De website bevat een database met praktisch toepasbare maatregelen voor blauwalgbestrijding. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder meer blauwalgtoxines, gezondheidsrisico’s van blauwalgen, nieuwe monitoringtechnieken en het ontstaan van drijflagen. Het verslag en de presentaties van de platformdag staan op de themasite Cyanobacteriën van STOWA.

Deltaproof
Zoet-zouttweedaagse: theorie en praktijk been brengen in CoP Verzilting

De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. Tijdens de tweede zoet-zouttweedaagse gingen de deelnemers hierover met elkaar in gesprek. Welk effect heeft verzilting bijvoorbeeld op landbouw en natuur? Kunnen waterschappen gaan sturen op hogere chloridegehalten? Welke lokale zoetwateroplossingen zijn kansrijk?

Op deze manier hoopten de deelnemers de feiten, fictie en risico's rondom verzilting beter in beeld te krijgen. Eén ding was duidelijk: theorie (onderzoek) en praktijk (beleid en beheer) moeten daarvoor dichter bij elkaar komen, bijvoorbeeld in een Community of Practice. Daartoe werd tijdens deze tweedaagse het initiatief genomen. Foto: Bezoek van de deelnemers aan de Krammersluizen.

>Lees het verslag van deze tweedaagse

>Bekijk een gefilmde impressie

Afvalwaterzuivering
Haalbaarheid van thermofiele slibgisting onderzocht

STOWA heeft onderzoek laten doen naar de economische haalbaarheid van thermofiele slibgisting onder Nederlandse procesomstandigheden. Bij thermofiele slibgisting vindt de slibgisting plaats onder hogere temperaturen dan gebruikelijk. Deze vorm van slibgisting is mogelijk gunstiger voor de energiebalans van waterzuiveringen. >Meer informatie en download onderzoeksrapport

Onderzoek naar CO2-winning op rwzi's

STOWA heeft onderzoek laten doen waarin de marktkansen en technische mogelijkheden zijn geëvalueerd van de winning van CO2 op rioolwaterzuiveringsinstallaties. CO2-levering uit bestaande biogasopwaarderingsinstallaties lijkt afhankelijk van het type technologie haalbaar en kent een terugverdientijd tussen 1 en 12 jaar. >Meer informatie en download

Voortgangsbericht Cenirelta

Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken gezamenlijk, met Europese LIFE+subsidie, in het Cenireltaproject aan een veelbelovende energiezuinige technologie voor stikstofverwijdering uit afvalwater. Onlangs verscheen een artikel over de voortgang van dit demo-project op rwzi Dokhaven. >Lees meer

Waterbeheersing
Leren van praktijkervaringen na hevige regenval

Op woensdag 30 juli jl. waren medewerkers van STOWA, TU Delft, Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat te gast bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens dit bezoek werd onder meer geëvalueerd hoe de kades zich hadden gedragen tijdens de hevige regenval, enkele dagen daarvoor. Deze informatie kan worden gebruikt om waterkeringen beter te toetsen, te ontwerpen, te realiseren en te onderhouden, met als uiteindelijk doel de dijken veiliger te maken. >Meer lezen

Diversen
Project 'Open waterbeheer Rijn-West' van start

Onder de titel 'Open waterbeheer Rijn-West' werken Hollands Noorderkwartier, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Waternet en HydroLogic in opdracht van STOWA aan een gezamenlijk informatiescherm, met als doel het waterbeheer te optimaliseren. Hiertoe worden de beheergrenzen verder losgelaten om beschikbare data en informatie beter te kunnen delen en onder meer te gebruiken voor het ondersteunen van besluiten op boezemniveau. Dat kan onnodige wateroverlastschades voorkomen, bijvoorbeeld door bij dreigende wateroverlast elkaars bergingscapaciteit te benutten. Op 17 september a.s. wordt hier ook een seminar over gehouden.

De Hydrotheek: meer weten over...

...wateroverlast in de stad? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##