STOWA Diginieuwsbrief 8 (2014)
Inhoud
Deltaproof     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Afvalwaterzuivering     Waterketen      Waterkeringen     Agenda     Diversen    
Deltaproof
STOWA en RIONED ontwikkelen impacttest extreme neerslag

STOWA en RIONED werken aan een integrale impacttest extreme neerslag voor landelijk en stedelijk gebied. Hierbij worden hemelwateroverlast en de gevolgen daarvan nagebootst. Op deze manier kunnen doelgericht maatregelen worden genomen om watersystemen op orde te krijgen. Foto: Thinkstock. >Lees meer

Onderzoek naar effectiviteit waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende bestrating is een manier om in stedelijk gebied hemelwater te infiltreren in de bodem. Er is echter nog weinig bekend over het lange-termijnfunctioneren van deze voorziening. Vandaar dat niet alle waterschappen deze methode accepteren als maatregel voor de wateropgave wateroverlast. Voor STOWA reden bij te dragen aan onderzoek naar de effectiviteit van waterdoorlatende verhardingen. >Lees meer

STOWA laat KNMI'14 klimaatscenario's 'waterschapsready' maken

Het KNMI (foto) heeft dit voorjaar geactualiseerde klimaatscenario’s gepubliceerd. Om deze klimaatscenario’s in het waterbeheer te kunnen gebruiken, laat STOWA hiervan op het waterbeheer toegespitste statistieken en neerslagreeksen afleiden. Deze worden verwerkt in een nieuwe release van Meteobase, een website waar waterbeheerders neerslag- en verdampingsgegevens voor heel Nederland kunnen downloaden. De release komt naar verwachting begin 2015 uit. Foto: Nationale Beeldbank>Meer informatie

Update Deltafact over effect zandsuppleties

Onlangs verscheen er een update van de deltafact Effect van zandsuppleties. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde vraag aangaande klimaatverandering & waterbeheer. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Digitale Landkaart Meerlaagsveiligheid

De afgelopen jaren hebben diverse partijen waaronder STOWA verkend wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van meerlaagsveiligheid voor overstromingsrisicobeheersing. De opgedane kennis en inzichten staan nu weergegeven op een digitale Landkaart Meerlaagsveiligheid. Deze site geeft een overzicht van alle lopende en afgesloten projecten rondom MLV. De website is ontwikkeld in opdracht van RWS en STOWA.

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Verhelderend boek over rol waterbodem bij ecologisch herstel watersystemen

Onlangs verscheen bij STOWA het boek 'Het onderste boven. De waterbodem in ecologisch perspectief'. Het boek geeft inzicht in waterbodemprocessen en de invloed van de waterbodem op de ecologische kwaliteit van het gehele watersysteem. Ook geeft het een overzicht van mogelijke waterbodemmaatregelen. Het boek draagt het bij aan een juiste keuze van kosteneffectieve ecologische herstelmaatregelen. Foto: Willem Kolvoort. >Download het boek

Ecologische sleutelfactoren gaan internationaal

De door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren gaan waarschijnlijk internationaal gebruikt worden. De sleutelfactoren werden onlangs gepresenteerd tijdens een gebruikersbijeenkomst van het EU MARS-project. In dit EU-project wordt onderzoek verricht naar het effect van combinaties van stressoren (nutriëntenbelasting, waterkrachtcentrales, klimaatverandering, etc.) op de ecologische waterkwaliteit van rivieren, meren en plassen. Er bleek voor de sleutelfactorensystematiek veel belangstelling van andere Europese lidstaten. Een mooi succes.

Afvalwaterzuivering
Onderzoek naar antibioticaresistentie gestart

STOWA ondersteunt een Wetsus promotieonderzoek naar antibioticaresistentie en afvalwaterbehandeling. De stichting wil vooral weten of, en zo ja: in hoeverre zuiveringsprocessen bijdragen aan het overdragen van antibioticarestistentie door bacteriën aan elkaar. >Meer informatie

STOWA gaat ook onderzoek doen naar de concentraties van resistente bacteriën in verschillende waterstromen. Foto: Thinkstock. >Meer informatie

Waterketen
Verschenen: Proeftuin maatschappelijke kosten- en batenanalyse (...)

Dit rapport bevat de resultaten van een proeftuin maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) rioleringsbeheer. Hierin is onderzocht of rioleringsbeheerders via een relatief eenvoudige MKBA risicogestuurd rioleringsbeheer kunnen gaan uitvoeren. Voor het rioleringsbeheer kan een MKBA de kosten van de maatschappelijke gevolgen van verschillende varianten van rioleringsbeheer in beeld brengen. >Download het rapport

Database met gegevens over regenwater uitgebreid en verbeterd

STOWA heeft in 2007 een database en rapportage uitgebracht over de kwaliteit van regenwater. Anno 2014 is de database aangevuld met nieuwe meetresultaten en uitgebreid met kennis van de eigenschappen van regenwater zoals: de binding van stoffen aan zwevende deeltjes in regenwater en de valsnelheden van deeltjes. Deze kennis is van belang om de kosteneffectiviteit van eventuele hemelwater zuiveringsmaatregelen te bepalen. >Lees meer

Waterkeringen
Veldproef zettingsvloeiing in Westerschelde

De stichting FloodControl IJkdijk - waar STOWA in participeert - is een veldproef gestart om het verschijnsel zettingsvloeiing te onderzoeken. Zettingsvloeiing, ook wel oever-, plaat- of dijkval genoemd, is één van de faalmechanismen waarop dijken in Nederland beoordeeld worden. De locatie van de proef is de Plaat van Walsoorden in de Westerschelde. >Lees meer

Nieuw: discussieplatform Toetsing Waterveiligheid

STOWA is een nieuw discussieplatform gestart waarop waterkeringbeheerders kennis en kunde over toetsing en data-uitwisseling met elkaar kunnen delen. U kunt zich voor dit platform aanmelden via uw STOWA-account  (mijn profiel) rechtsboven op de homepage van stowa.nl. Kijk onder Mijn STOWA. Heeft u nog geen account, dan moet u eerst even een account aanmaken.

Agenda
9 oktober, Achtste Nationale Sluizendag

De stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) organiseert op 9 oktober in Herwijnen de achtse Nationale Sluizendag. De dag staat in het teken van het bewaren en restaureren van ons waterstaatkundig erfgoed. Tijdens de dag worden presentaties gegeven en maken de deelnemers een wandeling op en rond fort Everdingen aan de Lek, die voert langs drie markante sluizen die op dit moment worden opgeknapt. >Meer informatie en aanmelding

24 oktober, Internationaal symposium over droogte en lage grond- en oppervlaktewaterstanden

De Nederlandse Hydrologische Vereniging organiseert met een groot aantal partners, w.o. STOWA een internationaal symposium over droogte en lage grond- en oppervlaktewaterwaterstanden. >Meer informatie en aanmelding

28 oktober, Symposium 'Markt voor ondergrondse wateropslag'

De stichting Waterbuffer, STOWA en Kennis voor Klimaat nodigen u uit voor het symposium ‘Markt voor ondergrondse wateropslag’. Samen met andere experts en ervaringsdeskundigen gaan wij kennis en ervaringen uitwisselen over de huidige stand van zaken rond de ondergrondse berging van zoetwater. Het doel is inzichtelijk maken hoe ondergrondse wateropslag op grotere schaal kan worden toegepast. Foto: Thinkstock. >Meer informatie en aanmelding

11 en 12 november, Cursus over analyse en diagnose van aquatische ecosystemen

De stichting PAO organiseert i.s.m. STOWA een cursus over de analyse en diagnose van aquatische ecosystemen, in het bijzonder stilstaande zoete wateren. Een belangrijk deel van de cursus wordt gewijd aan de praktische toepasbaarheid van het concept van ‘alternatieve stabiele toestanden’ en ‘kritische nutriëntenbelastingen’. Ook komt de invloed van de waterbodem op de ecologische waterkwaliteit uitgebreid aan de orde. >Meer informatie en aanmelding

18 november, Bijeenkomst over innovatieve drainagesystemen

In deze bijeenkomst inventariseren de deelnemers welke vormen van innovatieve drainage er op dit moment zijn en waar we nog tegen aanlopen bij de verdere ontwikkeling daarvan. Ook besteden we aandacht aan de vraag hoe instrumenten als de Waterwijzer Landbouw 'drainage als waterbeheermaatregel' mee kunnen nemen. De bijeenkomst vormt tevens een eerste aanzet voor een CoP 'Innovatieve Drainagesystemen'. Foto: STOWA. >Meer informatie en aanmelding

Diversen
De Hydrotheek: meer weten over...

...toetsing van waterkeringen? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##