STOWA Diginieuwsbrief 10 (2014)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Deltaproof     Waterkeringen     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Afvalwaterzuivering     Waterketen      Watersystemen     Diversen    
Uitgelicht
STOWA ondertekent Green Deal Grondstoffen

Op 20 november jl. hebben de ministeries van I&M en EZ, de Unie van Waterschappen en STOWA de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De Green Deal richt zich op het verder stimuleren van het (terug)winnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater. Daarmee komt de rwzi als energie- en grondstoffenfabriek weer een stuk dichterbij. >Lees meer

Nieuw kennis- en innovatieprogramma voor water- en klimaatvraagstukken

Tijdens het Deltacongres op 6 november jl. is het Nationale Kennis- en innovatieprogramma Water & Klimaat (NKWK) gelanceerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de Deltacommissaris, het bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, NWO, Alterra, Deltares, TNO, KNMI en STOWA het initiatief genomen voor het nieuwe programma. >Lees meer

Nieuw standaardwerk over aquatische ecologie

Het beheer van zoet- en brakwatersystemen vereist de nodige achtergrondkennis. Die kennis is nu bijeengebracht in een nieuw standaardwerk, getiteld Aquatische Ecologie (...). Het boek, uitgegeven door KNNV uitgeverij en geschreven in opdracht van STOWA, geeft een grondig, actueel overzicht van het functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen. >Lees meer

Unieke veenkadenproef Leendert de Boerspolder

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en STOWA hebben de 'Samenwerkingsovereenkomst Leendert de Boerspolder' ondertekend. De partijen hebben hierin afgesproken dat in de polder een bijzondere bezwijkproef gaat plaatsvinden om meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van veenkaden. >Lees meer

Agenda
3 december, Seminar 'De rwzi van de toekomst'

Bent u geïnteresseerd in veelbelovende voorbehandelingstechnologieën om CZV en organische stof in te vangen voor een betere vergisting, of voor het terugwinnen van grondstoffen? Reserveer dan woensdag 3 december 2014 in uw agenda voor het seminar 'De rwzi van de toekomst'. >Meer informatie en aanmelding

10 december, Workshop ‘Op weg naar een klimaatrobuuste effectvoorspelling voor natuur'

Welke kennis en tools zijn beschikbaar voor water- en terreinbeheerders om de effecten van (water)maatregelen op (droge) natuur goed te bepalen, ook bij het veranderende klimaat? Waar lopen betrokkenen daarbij tegen aan? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de workshop 'Op weg naar een klimaatrobuuste effectvoorspelling natuur'. >Meer informatie en aanmelding

11 december, Conferentie 'WaterinnovatioNH'

Op donderdag 11 december organiseert de provincie Noord-Holland i.s.m. een groot aantal andere partijen de waterinnovatieconferentie ‘WaterinnovatioNH’. Tijdens de conferentie presenteren de organisatoren u de laatste innovaties op het gebied van duurzaam water(her)gebruik, bescherming tegen overstromingen, watertechnologie, governance en de financiering van innovaties. >Meer informatie en aanmelding

7 januari 2015, Symposium 'Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slag!'

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van beek(dal)herstel. Maar de opgave is groot en er zijn (inter)nationale afspraken gemaakt over het tempo en de te realiseren doelen. Hoe zorgen we voor versnelling? Op woensdag 7 januari 2015 komt deze vraag uitgebreid aan de orde, tijdens het bestuurlijke symposium 'Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slag!'. >Meer informatie en aanmelding

20 januari 2015, Symposium Kennisontwikkeling regenwater

Tijdens dit mede door STOWA georganiseerde symposium kunt u kennis nemen van de resultaten van onderzoek naar de bepalende factoren voor de kwaliteit van regenwater bij uitlaten van gescheiden rioolstelsels. >Meer informatie en aanmelding

19 maart 2015, Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2015

'Zorgplicht... Laat u niet gek maken!’ Dit is de boodschap tijdens de twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen in Burgers' Zoo. Zorgplicht voor waterkeringen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waaraan iedereen een bijdrage levert. Die bijdrage stellen we graag centraal tijdens deze dag. >Meer informatie en aanmelding

Deltaproof
Deltafcts vertaald in het Engels

Een aantal Deltafacts zijn inmiddels beschikbaar in het Engels, waaronder Rainwaterlenses en Controlled Drainage. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde vraag aangaande klimaatverandering & waterbeheer. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Ondergrondse wateropslag: veel kansen, maar ook knelpunten

Overheden en kennisinstellingen, maar ook land- en tuinbouwbedrijven experimenteren momenteel volop met de tijdelijke, ondergrondse opslag van zoet hemelwater. Daarmee hopen ze de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan: extreme droogte, hemelwateroverlast en toenemende verzilting. De ontwikkelingen zijn veelbelovend, maar er moeten nog wel wat hobbels worden genomen om het op grote schaal te kunnen toepassen. Dat bleek tijdens het symposium 'Markt voor ondergrondse wateropslag,' op 28 oktober jl. Illustratie: KWR. >Lees een uitgebreid verslag van de dag

Waterkeringen
Nieuw discussieplatform Toetsing Waterveiligheid

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) voor primaire waterkeringen. Dit moet begin 2017 gereed zijn. Voor het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom het nieuwe WTI is STOWA een discussieplatform gestart, waarin geo-technici en informatieanalisten terecht kunnen met vragen en opmerkingen rondom WTI 2017. >Lees meer

Bomen op dijken minder groot probleem dan eerder gedacht

Bomen op dijken ontwortelen minder snel en veroorzaken minder schade dan tot dusver werd aangenomen, zelfs niet bij de grote najaarsstormen van de afgelopen jaren. Bij dijkversterkingen zijn bomen vaak met simpele maatregelen te behouden. Dit was de conclusie tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst voor waterschappen, georganiseerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met STOWA. >Lees meer

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Nominatie Waterinnovatieprijs voor ontwikkeling instrument toxische risicoanalyse

Het project 'Ecologische sleutelfactor Toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse' van STOWA, Ecofide, RIVM, Deltares en Waternet is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014, in de categorie Schoon Water. De prijs wordt op 2 december a.s. uitgereikt. In het project ontwikkelen de partijen een praktisch instrument waarmee waterbeheerders eenvoudig een risicoanalyse kunnen uitvoeren van toxische stoffen voor aquatische ecosystemen. >Lees meer

Afvalwaterzuivering
Verschenen: Vervolgonderzoek slibdesintegratie RWZI Nieuwgraaf (2013-W-04)

Dit rapport beschrijft de resultaten van vervolgonderzoek naar het effect van zogenoemde slibdesintegratie op de (kosten van) slibverwerking. Het onderzoek is uitgevoerd op rwzi Nieuwgraaf. Belangrijkste conclusie is dat de gevonden verbeteringen in biogasproductie en droge-stofreductie niet groot genoeg zijn om voor Nieuwgraaf de investering economisch terug te kunnen verdienen. >Meer informatie en download

Waterketen
Watersector presenteert plan van aanpak medicijnresten in water

De drinkwatersector en de waterschappen hebben begin november een plan van aanpak gepresenteerd om de ernst van het probleem van medicijnresten in water en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het plan is gemaakt op basis van een ketenaanpak. STOWA was betrokken bij het opstellen van het plan. >Lees meer

Verschenen: Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen (2014-34)

Dit rapport bundelt de ervaringen met IBA-systemen in de afgelopen jaren. De kosten en baten van het beheer van de 21,5 duizend IBA’s in Nederland kunnen met de praktijkresultaten uit dit rapport met elkaar worden vergeleken. >Meer informatie en download

Verschenen: Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek (2014-38)

In de wijk Noorderhoek in Sneek is een innovatief concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) in bedrijf genomen. Gedurende 2,5 jaar is het project gemonitord en bemonsterd, om een goede basis te creëren voor een brede evaluatie van het concept. In dit rapport treft u de resultaten aan van dit onderzoek. >Meer informatie en download

Verschenen: Feitenonderzoek mechanische riolering (2014-41)

In het buitengebied is eind vorige eeuw op veel plekken mechanische riolering aangelegd, zoals drukriolering en vacuümriolering. De vraag is hoe gemeenten en waterschappen deze infrastructuur zo (kosten)effectief mogelijk kunnen beheren en wat een goede aanpak is bij vervanging van bestaande systemen. Dit rapport bevat feiten over de techniek, uitgaven en de kosten van mechanische riolering in twaalf gemeenten en bij twee onderhoudsbedrijven. >Meer informatie en download

Onderzoek naar rol afvalwaterketen in verspreiding van antibioticaresistentie

STOWA onderzoekt momenteel de bijdrage van rwzi-effluent en water vanuit riooloverstortingen aan de aanwezigheid in het milieu van antibioticaresistente E-colibacteriën, belangrijke ziekteverwekkers bij mens en dier. Dit in vergelijking tot bijdragen vanuit andere bronnen, zoals uitgereden dierlijke mest en bedrijven waar landbouwhuisdieren gehouden worden. >Lees meer

Watersystemen
Adviesgroep Watersysteemanalyse verruimt de horizon

De Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA richt zich op het vergroten van de watersysteemkennis bij de waterbeheerders. De adviesgroep heeft besloten de blik hierbij te verbreden naar de waterketen, waterveiligheid, waterkwaliteit en ecologie. De op initiatief van de adviesgroep uitgevoerde kennisprojecten leveren waterbeheerders methoden, tools en handreikingen op voor betere watersysteemanalyse en verbeterde sturing in het operationele waterbeheer.

Diversen
De Hydrotheek: meer weten over...

Beekdalen? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##