STOWA Diginieuwsbrief 1 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Deltaproof     Waterkeringen     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Afvalwaterzuivering     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Consument en waterschap verdienen kosten verder ontharden drinkwater snel terug

Het grootste deel van Nederland krijgt 'gemiddeld hard' of 'hard' drinkwater. Drinkwater verder ontharden kost geld, maar heeft ook voordelen: meer comfort, lager energie- en wasmiddelengebruik voor de consument, én lagere afvalwaterzuiveringskosten voor het waterschap. De baten lijken bovendien al snel hoger dan de kosten. Dat blijkt uit het rapport 'Minder Hard. Meer Profijt' van STOWA, drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. >Lees meer

Beekherstel kan sneller en effectiever

Onlangs vond in Brabant een groot bestuurlijk symposium over beekherstel plaats. Centrale vraag was: hoe kunnen we beekherstel versnellen en verbeteren? Dat is hard nodig om de gestelde beekdoelen op tijd te realiseren. Meer samenwerken en een andere inhoudelijke aanpak (zoals het inbrengen van hout en zand) vormen daarbij de sleutel, zo bleek tijdens het symposium. Enkele waterschappen hebben hier al positieve ervaringen mee opgedaan. Kopfoto: Zandinbreng Hierdense Beek, Waterschap Vallei & Veluwe.  >Lees meer

Facturen en offertes naar administratie@stowa.nl

STOWA heeft een nieuw emailadres waar u vanaf heden uw offertes en rekeningen naartoe kunt sturen: administratie@stowa.nl. Wij verzoeken u vriendelijk dit aan te passen in uw relatiegegevens.

Resultaten van gezamenlijk praktijkgericht klimaatonderzoek gebundeld

In de aanloop naar de Deltabeslissingen hebben STOWA (Deltaproof) en Kennis voor Klimaat veel gezamenlijk onderzoek gedaan naar praktisch toepasbare oplossingen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. In een gezamenlijk rapport 'Eureka! En nu verder' wordt een aantal van deze oplossingen en de bijbehorende handelingsperspectieven voor waterbeheerders uitgebreid toegelicht. >Download het rapport

Agenda
19 maart 2015, Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2015

'Zorgplicht... Laat u niet gek maken!’ Dat is het thema van de twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen. De dag is geheel gewijd aan de wijze waarop waterschappen invulling geven aan deze verplichting.  >Meer informatie en aanmelding

2 april, Emissiesymposium 2015

Op 2 april 2015 vindt het jaarlijkse Emissiesymposium plaats. Het symposium geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van EmissieRegistratie en van recente projecten waarbij emissies een belangrijke rol spelen. >Meer informatie

15 april, Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Op 15 april 2015 wordt wederom een platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie gehouden. Dit keer staan de ontwikkelingen rond de circulaire stad centraal, met name de rol die openbaar groen zou kunnen spelen voor de waterketen. >Meer informatie en aanmelding

16 april, Netwerkmiddag 'HBO-onderwijs en aquatische ecologie'

STOWA, WEW en CAH Vilentum organiseren op 16 april 2015 een netwerkbijeenkomst 'HBO-onderwijs en aquatische ecologie'. Tijdens de middag kunnen professionals uit dit veld en HBO-studenten met elkaar in contact komen. Ook vindt de officiële presentatie plaats van 'Aquatische Ecologie. Functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen'. Het boek wordt algemeen beschouwd als het nieuwe standaardwerk over dit onderwerp. >Meer informatie en aanmelding

23 april, Kennisdag Quaggamossel

Op 23 april vindt er in Lelystad een kennisdag plaats over de Quaggamossel. Deze exoot is vermoedelijk verantwoordelijk voor de geweldige toename van het doorzicht in de wateren die de mossel koloniseert, terwijl de nutriëntenconcentraties nagenoeg gelijk blijven. Wat gebeurt er precies en welke gevolgen heeft dit voor ons waterkwaliteitsbeleid? >Meer informatie en aanmelding

Onderzoeker Stéphanie IJff deed in opdracht van STOWA onderzoek naar de Quaggamossel in Nederland. >Download het onderzoeksrapport

Deltaproof
Peilgestuurde drainage, maar waar sturen we op?

De laatste jaren zijn er diverse praktijkonderzoeken gedaan naar innovatieve, peilgestuurde drainagesystemen. Wat leveren deze op voor landbouw, waterkwaliteit en natuur? Waar gaan we precies op sturen en welke sturingsregels horen daarbij? Deze vragen kwamen aan de orde kwamen tijdens de bijeenkomst 'Op weg naar een CoP innovatieve drainagesystemen'. >Bekijk de presentaties en lees het verslag

Nieuwe en vertaalde Deltafacts

Onlangs verscheen een nieuwe Deltafact Onderwaterdrains. Verder is een groot aantal Deltafacts over zoetwaterbeschikbaarheid vertaald in het Engels. Voor veiligheid was dat al gebeurd. Ze kunnen hierdoor eenvoudig worden gebruikt om samen met internationale waterpartners een Interreg- of een Horzion 2020-voorstel maken. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

STOWA werkt aan klimaatrobuuste voorspelling effecten watermaatregelen op natuur

Welke instrumenten hebben water- en terreinbeheerders om de effecten van maatregelen op (droge) natuur te bepalen, ook bij het veranderende klimaat? Moeten we die instrumenten integreren tot een gezamenlijke 'Waterwijzer Natuur'? En hoe moet die eruit zien? Waterschappen hebben veel behoefte aan zo'n instrument, zo bleek tijdens een workshop over dit onderwerp die STOWA onlangs hield. Samen met andere partijen onderzoekt de stichting al langer de mogelijkheden van zo'n geïntegreerd instrument.

>Lees het verslag van deze bijeenkomst
>Bekijk alle presentaties

NKWK: Concrete antwoorden op water- en klimaatvragen van de 21e eeuw

Met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) zet Nederland een belangrijke volgende stap in het beantwoorden van kennisvragen op het snijvlak van water en klimaat. Ook nu het Rijk de richting van de oplossingen heeft vastgelegd in de Deltabeslissingen, blijven nieuwe inzichten, innovaties én concrete toepassingen hard nodig voor een duurzame, waterbestendige inrichting van Nederland. STOWA neemt ook deel aan dit programma. Op 21 april vindt het officiële startcongres plaats van het NKWK. Binnenkort meer informatie op onze website.

>Download de flyer over het programma

Nieuw instrument om potentie lokale zoetwateroplossingen te bepalen

Er zijn de afgelopen jaren uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, zoals peilgestuurde drainage en ondergrondse wateropslag. Er is sinds kort een instrument waarmee de potentie van deze oplossingen voor een gebied in kaart kan worden gebracht: de Fresh Water Options Optimizer (FWOO). Waterschappen kunnen met de informatie van de FWOO bepalen hoeveel water in hun beheersgebied beschikbaar kan worden gemaakt met lokale oplossingen. Foto: screenshot van FWOO-instrument>Lees meer

Waterkeringen
Hoe versnel je het ophogen van regionale keringen? Handreiking uitgebracht

STOWA heeft onderzoek laten doen naar de 'versnellers' en 'vertragers' bij kadeverbeteringen. Op basis hiervan is een procesaanpak beschreven die waterschappen kunnen hanteren voor het versneld ophogen van regionale keringen, inclusief een set praktische handvatten om belemmeringen weg te nemen. Dit met als doel te zorgen dat regionale keringen voor 2020 op hoogte te zijn, zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water. >Download het rapport

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Klankbordgroepbijeenkomst project ‘Ecologische modellen PCLake/PCDitch’

Op donderdag 15 januari jl. vond de derde klankbordgroepbijeenkomst van het project ‘Ecologische modellen PCLake/PCDitch’ plaats. Het was een waardevolle bijeenkomst, waarin acht verschillende waterschappen waren vertegenwoordigd .>Lees meer

>Download een uitgebreid verslag

Waterschappen experimenteren met vernieuwend beekherstel

De afgelopen jaren ihebben waterschappen veel geïnvesteerd in het herstel van beekdalen, met als doel het verbeteren van omstandigheden voor de functies in het beekdal, zoals natuur, watervoorziening en recreatie. Onlangs verscheen een brochure met aansprekende voorbeelden van vernieuwende vormen van beekherstel. Hiermee kunnen waterschappen gestelde doelen sneller en beter realiseren. >Download de brochure

Afvalwaterzuivering
Verschenen: DAF als voorbehandeling van communaal afvalwater

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek op rwzi Lienden naar de technische en economische haalbaarheid van Dissolved Air Flotation (DAF), een voorbehandelingstechniek waarmee via minuscule luchtbelletjes zwevende stof uit afvalwater gehaald kan worden. >Lees meer en download het rapport

Onderzoek naar hergebruik zuiveringsslib voor bodemkundig gebruik

Het terugwinnen en hergebruiken van (secundaire) grondstoffen uit rioolwaterzuiveringsslib biedt technologisch steeds meer mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn er juridische belemmeringen, zowel op nationaal als Europees niveau (zie STOWA-rapport 2012-47). STOWA heeft onderzoek laten doen naar mogelijkheden om zuiveringsslib te (her)introduceren als meststof of bodemverbeteraar. Foto: SNB. >Lees meer en download het rapport

Waterketen
Passive sampling goed alternatief voor traditionele monitoring chemische waterkwaliteit

STOWA heeft onlangs een rapport laten opstellen over passive sampling bij het monitoren van de chemische waterkwaliteit, dit als alternatief voor het traditionele gebruik van steekmonsters. Hieraan kleven de nodige nadelen. Op basis van het rapport kunnen waterbeheerders afgewogen keuzes maken of, en zo ja: welke samplers ze kunnen toepassen. >Lees meer over passive sampling en download het rapport

Microverontreinigingen in het water: hoe gevaarlijk zijn we?

Onlangs verscheen een belangwekkend STOWA-rapport over medicijnresten en andere microverontreinigingen in het water. Op vrijdag 23 januari jl. ontvingen Unievoorzitter Peter Glas (m.) en Hennie Roorda (r.), voorzitter van de bestuurlijke Uniecommissie 'Waterketens en emissies' het rapport uit handen van  STOWA-voorzitter Joost Buntsma. Tegelijkertijd met het rapport verscheen een overzichtelijke brochure. >Lees meer

>Download het rapport
>Download de brochure

Oplossen probleem Antibioticaresistentie in water vraagt om integrale aanpak

Op woensdag 10 december 2014 organiseerde SIRA en STOWA een werkbijeenkomst over antibioticaresistente bacteriën in water. Tijdens de bijeenkomst pleitten de aanwezigen voor een integrale aanpak van het probleem. >Bekijk de presentaties en het verslag van de dag, inclusief videolinks

Diversen
De Hydrotheek: meer weten over...

Hermeandering van beken? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##