STOWA Diginieuwsbrief 2 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Waterketen      Waterbeheersing     Diversen    
Uitgelicht
STOWA ter Info: beekherstel moet anders en kan beter

Waterschappen besteden veel geld aan beekherstel. Volgens waterschapsbestuurder Roel De Jong moet het anders en kan het beter. U leest het in de nieuwe STOWA ter Info. Ook vroegen we directeur Rijn en IJssel Jan Lourens of hij tevreden is over de resultaten van het kennisprogramma Deltaproof. Verder aandacht voor de quaggamossel; is deze exoot een vloek of een zegen voor het Nederlandse waterkwaliteitsbeheer? En de achtergronden bij de Green Deal Grondstoffen: hoe ver zijn we eigenlijk met het terugwinnen, verwerken en vermarkten van grondstoffen uit afvalwater? Foto: Roel de Jong, Jaap Spieker.

Klik HIER voor de online versie, inclusief links, van de STOWA ter Info 59.

Hoopvolle resultaten stikstofverwijdering met Anammox bacteriën

Op rwzi Dokhaven wordt momenteel onder de naam Cenirelta stikstofverwijdering beproefd met zogenoemde Koude Anammox. Het betreft een innovatief en energiezuinig proces met Anammox bacteriën, dat leidt tot lagere stikstofemissie en lagere maatschappelijke kosten. De technologie werd eerder met succes toegepast bij rwzi-rejectiewater, water met hoge concentraties stikstof en hogere watertemperaturen. Het demo-project moet aantonen dat dit ook onder koude en verdunde omstandigheden mogelijk is, in de hoofdstroom van een rwzi. Lees een update over de resultaten.

Bepalen baggervolume veel nauwkeuriger met Intelligente Peilstok

Hoe bepaal je snel, voordelig én nauwkeurig het precieze baggervolume in watergangen? Een aantal waterschappen werkt met STOWA aan een hightech oplossing: de intelligente peilstok (IP). De stok gaat dit najaar in productie. >Lees meer

Agenda
19 maart 2015, Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2015

'Zorgplicht... Laat u niet gek maken!’ Dit is het motto van de twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen. De dag is geheel gewijd aan de wijze waarop waterschappen invulling kunnen geven aan deze verplichting. Lees ook het achtergrondartikel in de laatste STOWA ter Info. De dag vindt plaats op 19 maart 2015. >Meer informatie en aanmelding

26 maart, Kennismiddag KRW Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen

De afgelopen jaren zijn er in de Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen grootschalige KRW-projecten uitgevoerd om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben hierbij unieke ervaringen opgedaan en succesvol gebruik gemaakt van aanwezige kennis bij andere waterschappen en kennisinstellingen. Tijdens een speciale kennisdag delen zij deze kennis en ervaringen graag met u. >Meer informatie en aanmelding

26 maart, Workshop Ecologische Effluentnormen

Hoe kunt u als waterbeheerder lozingsnormen voor nutriënten in effluenten afleiden die afgestemd zijn op de ecologische kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater? Voor deze vraag heeft STOWA een generieke beslismethodiek ontwikkeld (STOWA 2013-19). De workshop laat u kennis maken met deze methodiek en de wijze waarop u hem kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk. >Meer informatie en aanmelding

30 maart, Minisymposium over toekomstige ontwikkeling NHI

Op 30 maart a.s. vindt een minisymposium plaats over de verdere ontwikkeling van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium NHI. Tijdens het symposium zal kort de geschiedenis van het NHI belicht worden, alsmede het door de stuurgroep NHI opgestelde programma van wensen. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In een lagerhuisdebat wordt gepoogd samen met u scherp te krijgen hoe u tegen de verdere ontwikkeling van NHI aankijkt. >Meer informatie en aanmelding

2 april, Emissie Symposium Water 2015

Op 2 april 2015 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats. Het symposium geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van EmissieRegistratie en van recente projecten waarbij emissies een belangrijke rol spelen. >Meer informatie en aanmelding

15 april, Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Op 15 april 2015 wordt wederom een platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie gehouden. Dit keer staan de ontwikkelingen rond de 'circulaire stad' centraal, met name de rol die het openbaar groen zou kunnen spelen voor de waterketen. >Meer informatie en aanmelding

16 april, Netwerkmiddag 'HBO-onderwijs en aquatische ecologie'

STOWA, WEW en CAH Vilentum organiseren op 16 april 2015 een netwerkbijeenkomst 'HBO-onderwijs en aquatische ecologie'. Tijdens de middag kunt u als waterprofessional in contact komen met HBO-studenten. Ook vindt de officiële presentatie plaats van 'Aquatische Ecologie. Functioneren van beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen'. >Meer informatie en aanmelding

21 april, Startconferentie NKWK

Op 21 april organiseren Rijkswaterstaat en STOWA gezamenlijk de startconferentie van het meerjarige Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Binnen dit programma bundelen het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen hun kennis- en innovatievermogen om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Het doel van deze startconferentie is samen met u te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking. De focus ligt daarbij op de thema’s waterveiligheid, zoetwatervoorziening, zee- en kustbeleid en ruimtelijke adaptatie. >Meer informatie

22 april, Seminar 'Groene Daken'

Het wordt steeds duidelijker wat groene daken vanuit waterhuishoudkundig oogpunt kunnen bieden en welke koppelingen er liggen met andere domeinen, zoals gezondheid, energie en biodiversiteit. Welke kansen biedt dit voor klimaatactief stedelijk waterbeheer en hoe kunnen we die kansen benutten? Praat erover mee tijdens het jaarlijkse seminar over begroeide daken. >Meer informatie en aanmelding

23 april, Excursie Deltaplan Vlaanderen

Rijkswaterstaat en STOWA organiseren op 23 april een bijzondere excursie naar de Kalkense Meersen in Vlaanderen. Dit is een cluster van getijdengebieden langs de Schelde die recentelijk zijn heringericht op basis van het zogenoemde SigmaPlan. In dit Vlaamse Deltaplan worden waterveiligheid, natuur en recreatief gebruik op slimme manier met elkaar gecombineerd. >Meer informatie en aanmelding

23 april Kennisdag quaggamossel

Op 23 april vindt er in Lelystad een kennisdag plaats over de quaggamossel. Deze exoot is verantwoordelijk voor de toename van het doorzicht in de wateren die de mossel koloniseert, terwijl de nutriëntenconcentraties nagenoeg gelijk blijven. Wat gebeurt er precies en welke gevolgen heeft dit voor ons waterkwaliteitsbeleid? >Meer informatie en aanmelding

20-22 mei, Driedaags werkbezoek aan 'klimaatactieve stad' Hamburg

Hamburg staat bekend als stad van floodproof bouwen en meerlaagsveiligheid. Daarnaast wordt er in deze Noord-Duitse stad veel aandacht besteed aan klimaatadaptie en klimaatmitigatie. Tijdens deze driedaagse brengen we werkbezoeken aan vernieuwende projecten op deze terreinen. Dit alles ter lering en inspiratie voor uw eigen werk. >Meer informatie en aanmelding

Klimaat & Water
Kansen voor meerlaagsveiligheid verder uitgewerkt

STOWA heeft een methodiek laten uitwerken voor het identificeren van locaties waar meerlaagsveiligheid zou kunnen worden toegepast. Hier kan een minder strenge eis aan de waterkering worden gesteld, maar toch worden voldaan aan de basisveiligheidseis voor alle inwonenden. Dit gebeurt door het gericht treffen van maatregelen in de ruimtelijke inrichting of de rampen­bestrijding. >Meer informatie en download

Hoe zorgen we voor slim watermanagement?

Het nieuwe kennisprogramma NKWK is van start gegaan met een bijeenkomst waarin diverse partijen hebben nagedacht over de benodigde kennis voor het realiseren van 'Slim Watermanagement'. Dit is gebeurd samen met projectleiders van het gelijknamige project. Slim watermanagement betekent dat het gehele watersysteem optimaal wordt gebruikt, bij extreme natheid en droogte. Waterbeheerders moeten daarbij over de grenzen van hun eigen watersystemen heenkijken. Op de NKWK-startconferentie van 21 april a.s. staat dit onderwerp ook op de agenda.

Update Deltafacts

Onlangs verschenen updates van de Deltafacts Brakke Kwel en Stabiliteit Veenkaden met het oog op klimaatverandering. Inmiddels zijn de meeste Deltafacts ook vertaald in het Engels. Ze kunnen hierdoor eenvoudig worden gebruikt om samen met internationale waterpartners een Interreg- of een Horzion 2020-voorstel te maken. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Waterketen
Alles over aanleg, onderhoud en beheer van Groene daken

Onlangs verscheen de (concept)publicatie 'Groene daken nader beschouwd', een gezamenlijke publicatie van STOWA en stichting RIONED. Deze publicatie helpt u keuzes te maken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van groene daken, met het oog op de stedelijke waterhuishouding. >Download de conceptpublicatie

Waterbeheersing
Meer inzicht in verdamping

Betrouwbare gegevens over verdamping zijn essentieel voor allerhande vraagstukken op het gebied van water, landbouw, drinkwatervoorziening en natuur. Voor het in kaart brengen van de verdamping, worden momenteel met name modelberekeningen en interpretaties van satellietbeelden gebruikt. Om deze methoden te toetsen en te verbeteren, zijn metingen aan de grond vereist die de werkelijke verdamping meten. Een groot aantal partijen, w.o. Vitens en STOWA, werkt daarvoor aan een nieuwe, kosteneffectieve meettechnologie. >Lees meer

Diversen
Leren van én met elkaar in CoP Beheer en Onderhoud

Leren van én met elkaar. Dat is het doel van de nieuwe Community of Practice Beheer en Onderhoud, een gezamenlijk initiatief van Waterschap Aa en Maas en STOWA. In de CoP wisselt u kennis en ervaringen uit over beheer en onderhoud van oppervlaktewateren, dat kosteneffectief is en zowel bijdraagt aan een goede waterbeheersing als aan een goede waterkwaliteit. De eerste bijeenkomst, op 3 juni, gaat over maaien. >Lees meer

Verschenen: Inventarisatie en evaluatie nieuwe meetmethoden in het watersysteem (2015-04)

Goede monitoring is belangrijk voor effectief en doelmatig waterbeheer. Deze studie schetst op basis van een schriftelijke enquête een actueel beeld van waterschapsinitiatieven op het gebied van nieuwe meettechnieken en methoden, van de onderlinge samenwerking en kennisdeling op dit gebied en van het innovatieproces. >Lees meer en download het rapport

Online verhuizing CoP Hermeandering Beken

De Community of Practice (CoP) Hermeandering Beken is een platform waarin waterschappers en wetenschappers kennis en ervaringen uitwisselen over hydromorfologische processen in vrij stromende beken. Voor verslagen van bijeenkomsten van deze CoP, alsook voor publicaties en nieuwsberichten over hermeandering kunt u vanaf nu terecht op de STOWA themasite over beek- en rivierherstel.

Hydrotheek: Meer weten over Environmental DNA?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##