STOWA Diginieuwsbrief 3 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Afvalwaterzuivering     Diversen    
Uitgelicht
Zorgplicht primaire keringen: lust of last?

Is de zorgplicht voor waterschappen 'een moetje'? Of juist een prachtige kans om te laten zien dat je doet wat nodig is om je primaire keringen op orde te houden? Dat was het onderwerp van de Twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen, op 19 maart jl. in Arnhem. Binnenkort een uitgebreid verslag van deze dag op onze website, nu al de video- en powerpointpresentaties.

Waterschappers over KvK: maak kennis nog toepasbaarder

Kennis voor Klimaat en STOWA hebben onafhankelijk onderzoek laten doen naar de doorwerking van binnen KvK ontwikkelde kennis bij de waterschappen. STOWA had een belangrijke rol in het KvK-programma, onder meer via het inbrengen van de kennisvragen van regionale waterbeheerders. Duidelijk is dat het volgens de deelnemers aan het onderzoek op punten beter kan, zoals de vraagarticulatie en het nog toepasbaarder maken van de kennis. >Lees meer

Tijdschrift H20 lanceert onafhankelijk kenniskatern 'Water Matters'

In Amersfoort werd onlangs de eerste editie van Water Matters gepresenteerd. Water Matters is het nieuwe, onafhankelijke kenniskatern van H2O, dat twee keer per jaar gaat verschijnen. Het katern wordt mogelijk gemaakt door ARCADIS, Alterra, WUR, KWR, Royal HaskoningDHV en STOWA. >Bekijk de eerste online editie

Agenda
30 maart, NHI: van nationaal model naar Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Hoe moet het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium er in de toekomst uit komen te zien? Dat is de centrale vraag tijdens een symposium dat plaatsvindt op 30 maart a.s. We horen heel graag hoe u als waterschapper aankijkt tegen de verdere ontwikkeling van het NHI. Kortom: meld u aan! >Meer informatie en aanmelding

2 april, Emissiesymposium Water 2015

Op 2 april vindt het jaarlijkse Emissiesymposium Water plaats. Het symposium geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van EmissieRegistratie en van recente projecten waarbij (water)emissies een belangrijke rol spelen. >Meer informatie en aanmelding

15 april, Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Op 15 april wordt wederom een platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie gehouden. Dit keer staan de ontwikkelingen rond de 'circulaire stad' centraal, met name de rol die het openbaar groen zou kunnen spelen voor de waterketen. >Meer informatie en aanmelding

16 april, 3DI smposium

Na het eerste 3Di Symposium vorig jaar, organiseert de (gloednieuwe) Stichting 3Di een tweede symposium met als thema '3Di Klaar voor de praktijk'. STOWA neemt deel aan de verdere ontwikkeling van 3Di. >Meer informatie en aanmelding

16 april, Netwerkmiddag 'HBO-onderwijs en aquatische ecologie'

STOWA, WEW en CAH Vilentum organiseren op 16 april 2015 een netwerkbijeenkomst 'HBO-onderwijs en aquatische ecologie'. Tijdens de middag kunt u als waterprofessional onder meer in contact komen met HBO-studenten. >Meer informatie en aanmelding

21 april, Startconferentie NKWK

Op 21 april organiseren Rijkswaterstaat en STOWA gezamenlijk de startconferentie van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Binnen dit programma bundelen het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen hun kennis- en innovatievermogen om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De focus ligt daarbij op de thema’s waterveiligheid, zoetwatervoorziening, zee- en kustbeleid en ruimtelijke adaptatie. Het is van groot belang dat waterschappers goed vertegenwoordigd zijn op deze conferentie voor het formuleren van de juiste kennisvragen. >Meer informatie en aanmelding

22 april, seminar 'Groene Daken'

Het wordt steeds duidelijker wat groene daken vanuit waterhuishoudkundig oogpunt kunnen bieden. Welke kansen biedt dit voor klimaatactief stedelijk waterbeheer en hoe kunnen we die kansen benutten? Praat erover mee tijdens het jaarlijkse seminar over begroeide daken. >Meer informatie en aanmelding

23 april, Excursie Deltaplan Vlaanderen

RWS en STOWA organiseren op 23 april een bijzondere excursie naar de Kalkense Meersen in Vlaanderen. Dit is een cluster van getijdengebieden langs de Schelde die recentelijk zijn heringericht op basis van het zogenoemde SigmaPlan. In dit Vlaamse Deltaplan worden waterveiligheid, natuur en recreatie op een slimme manier met elkaar gecombineerd. >Meer informatie en aanmelding

23 april, Kennisdag quaggamossel

Op 23 april vindt er in Lelystad een kennisdag plaats over de quaggamossel. Deze exoot is verantwoordelijk voor de toename van het doorzicht in de wateren die de mossel koloniseert, terwijl de nutriëntenconcentraties nagenoeg gelijk blijven. Wat gebeurt er precies en welke gevolgen heeft dit voor ons waterkwaliteitsbeleid? >Meer informatie en aanmelding

20-22 mei, Driedaags werkbezoek aan 'klimaatactieve stad' Hamburg

Hamburg staat bekend als stad van floodproof bouwen en meerlaagsveiligheid. Daarnaast wordt er in deze Noord-Duitse stad veel aandacht besteed aan klimaatadaptie en klimaatmitigatie. Tijdens deze driedaagse brengen we werkbezoeken aan vernieuwende projecten op deze terreinen. Dit alles ter lering en inspiratie voor uw eigen werk. >Meer informatie en aanmelding

28 mei, Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Tijdens de zevende Landelijke Kennisdag Regionale Keringen brengen we u op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van regionale keringen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de oplevering van het eindproduct van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen: de nieuwe leidraad voor het toetsen van de veiligheid van regionale waterkeringen. U bent op 28 mei van harte welkom in het nieuwe Provinciehuis van Utrecht. >Meer informatie en aanmelding

22-24 juni, Internationale Conferentie Vismigratie

Van 22 tot en met 24 Juni is Nederland gastheer van een unieke, internationale conferentie over vismigratie. Een keur aan internationale sprekers laat u kennismaken met de laatste ontwikkelingen op dit gebied en spreekt over het belang van vrije migratieroutes. >Meer informatie over de conferentie

Let op: speciaal voor deze conferentie worden vijf cursussen ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen als het ontwerpen en evalueren van vispassages, technieken voor  de bescherming van stroomafwaarts migrerende vissen en het verwijderen van dammen. Er zijn voor deze cursussen vanuit STOWA tien gratis plaatsen beschikbaar voor waterschappers. De eerste belangstellende van een waterschap voor één van deze cursussen, kan zich kostenloos aanmelden. U kunt daarvoor contact opnemen met  Kerry Brink van de World Fish Migration Foundation.
 

Klimaat & Water
Zoetwaterzelfvoorzienendheid: leren van buitenlandse ervaringen

In het mede door STOWA gefinancierde Nederlandse project Spaarwater wordt gebruik gemaakt van ondergrondse infiltratie voor lokale zoetwatervoorziening. Dat gebeurt ook in het Managed Aquifer Recharge project in Bangladesh. Tijdens de afsluitende workshop van dit project werden de twee projecten naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken. >Bekijk de video

Update Deltafacts

Onlangs is er een update verschenen van de Deltafact Deltascenario's en adaptief deltamanagement. Het grootste deel van alle Deltafacts is inmiddels ook in het Engels beschikbaar. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Update Gemalenwijzer

Hebt u het afgelopen jaar vismonitoring uitgevoerd bij een gemaal om de schadelijkheid voor vis van het gemaal te bepalen? STOWA neemt deze gegevens graag op in de nieuwe Gemalenwijzer. Stuur een mail met het monitoringsrapport naar STOWA, met als onderwerp Gemalenwijzer. De Gemalenwijzer is een instrument om een eerste afweging te kunnen maken bij de keuze van een opvoerwerktuig van een gemaal, afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan capaciteit en visvriendelijkheid. >Meer informatie

In de maak: methodiek voor verbeteren leefomgeving van aquatische flora en fauna

STOWA is gestart met het ontwikkelen van een praktisch toepasbare methodiek die waterbeheerders helpt bij het analyseren van de habitatgeschiktheid van oppervlaktewateren, één van de zogenoemde ecologische sleutelfactoren voor het bereiken van de gewenste ecologische waterkwaliteit. De methodiek biedt tevens een handvat bij het definiëren van maatregelen ter verbetering van de habitat. Denk aan het instellen van fluctuerende peilen of natuurvriendelijke oevers. >Lees meer

Afvalwaterzuivering
Verschenen: Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s in het kader van de i-Prtr

Dit rapport kunnen zuiveringsbeheerders gebruiken om op eenduidige wijze emissiegegevens te verkrijgen die nodig zijn om het elektronisch Milieujaarverslag in te vullen. >Meer informatie en download

Diversen
Meer weten over ondergrondse waterberging?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##