STOWA Diginieuwsbrief 5 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Waterkeringen     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Afvalwaterzuivering     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Sigmaplan: integraal plan voor waterveiligheid en natuur rond Schelde

Nederland heeft zijn Deltaplan, België zijn Sigmaplan. Het plan (uit 1977 en geactualiseerd in 2000) is een geïntegreerd plan voor betere hoogwaterbescherming van Vlaanderen tegen de Schelde en haar zijrivieren. Maar ook voor het terugbrengen van getijdennatuur. Op 23 april 2015 ging een groep van veertig Nederlandse waterbeheerders kijken hoe dat plan er in de praktijk uitziet. Foto: Bergenmeersen met in- en uitwaterende sluis. >Lees een verslag van deze dag, inclusief videolinks

Kan het een beetje zouter?!

Er komen steeds meer aanwijzingen dat grondgebonden, beregende gewassen (veel) beter tegen water met hogere zoutgehalten kunnen dan waar we nu vanuit gaan. Dit zou waterbeheerders mogelijk meer ruimte geven om te zorgen voor voldoende zoetwater van goede kwaliteit. Voor Rijkswaterstaat, STOWA en Alterra was het aanleiding om de kennis hierover tegen het licht te houden en te verkennen wat dit betekent voor de gehanteerde normen en het waterbeheer van Nederland. Dat gebeurde tijdens een speciale Kennistafel Zoet-Zout, eind maart. >Lees meer

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw wegens succes voortgezet

De  KRW eist dat de glastuinbouw in 2027 nagenoeg gesloten moet zijn. Het doel is te komen tot een (nagenoeg) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar grondwater, oppervlaktewater en riolering. Partijen die hier een bijdrage aan leveren, kunnen een financiële bijdrage krijgen vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw. Dit is een gezamenlijk fonds van de waterschappen. Vanwege het succes van het fonds, hebben de schappen besloten het fonds tot en met 2019 voort te zetten. >Lees meer

Agenda
3 juni, CoP Beheer & Onderhoud over maaibeheer

De wijze waarop maaibeheer wordt uitgevoerd, kan grote invloed hebben op beheerkosten, de doorvoer, de waterkwaliteit en de ecologie. Hoe zit dat precies en welke ervaringen hebben waterschappers met aangepast maaibeheer? In de allereerste bijeenkomst van de Community of Practice Beheer & Onderhoud komt het allemaal aan bod. >Meer informatie en aanmelding

9-10 juni, Tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

STOWA en Rijkswaterstaat organiseren op 9 en 10 juni op Texel een tweedaagse workshop over dynamisch kustbeheer in relatie tot zee-invloeden (kwelders en slufters) en duinaangroei. In dat verband brengen de deelnemers onder meer een bezoek aan de Slufter en de Hors. >Meer informatie en aanmelding

11 juni, Bijeenkomst ‘Economische aspecten rondom beek- en rivierherstel

STOWA, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het Platform Beek- en Rivierherstel en de Community of Practice Hermeandering Beken houden op 11 juni de bijeenkomst 'Economische aspecten rondom beek- en rivierherstel'. De bijeenkomst vindt plaats bij het Kadaster te Arnhem. >Meer informatie en aanmelding

11 juni, Voorjaarsbijeenkomst NHV over verdamping

De Nederlandse Hydrologische Vereniging bestaat dit jaar 25 jaar en viert dat met een bijzondere voorjaarsbijeenkomst. Tijdens deze dag, waaraan STOWA een bijdrage levert, brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken rond verdamping en verdampingsonderzoek. Na afloop is er een borrel en een buffet. Klik HIER voor meer informatie.

17 juni, Minisymposium over zoetwaterbeheer en de rol van wetenschappelijk onderzoek

Waterbeheerders proberen in te spelen op te verwachten veranderingen in zoetwateraanbod en -behoefte. Wetenschappelijk onderzoek probeert beheerders en gebruikers van zoetwater te ondersteunen bij deze opgave. In het kader van de promoties van Pieter Pauw en Joost Delsman organiseert Deltares een symposium over zoetwaterbeschikbaarheid, en de rol van wetenschappelijk onderzoek voor de praktijk van de zoetwaterbeheerder. Beide promotieonderzoeken werden ondersteund door STOWA. >Meer informatie en aanmelding

22-24 juni, Internationale Conferentie Vismigratie & cursus

Van 22 tot 24 Juni 2015 is Nederland gastheer van een unieke, internationale conferentie over vismigratie. Een keur aan internationale sprekers laat u kennismaken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van vismigratie en spreekt over het belang van vrije migratieroutes. >Meer informatie over de conferentie

Speciaal voor deze conferentie worden vijf cursussen ontwikkeld door internationale deskundigen. Er zijn voor deze cursussen vanuit STOWA tien gratis plaatsen beschikbaar voor waterschappers. De eerste belangstellende van een waterschap voor één van deze cursussen, kan zich kostenloos aanmelden. U kunt daarvoor contact opnemen met  Kerry Brink van de World Fish Migration Foundation.

24 juni, Collegetour ‘In het veen’

Op woensdag 24 juni organiseren de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en STOWA de collegetour 'In het veen'.  Onder voorzitterschap van Inge Diepman, bespreken we de bestuurlijke voetangels en klemmen, maar ook de kansen en uitdagingen rond bodemdaling in veengebieden. >Meer informatie en aanmelding

1 juli, Symposium ‘Slib: eruit halen wat erin zit!’

Op 1 juli brengen we u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking. Dat doen we onder het motto ‘Slib: eruit halen wat erin zit!’ Naast presentaties, zijn er diverse presentaties van bedrijven. >Meer informatie en aanmelding

27 juni t/m 2 juli Slotconferentie EU-project REFORM en Summer School

Van 30 juni tot en met 2 juli vindt in Wageningen de slotconferentie plaats van het EU project REFORM. Binnen dit project is de afgelopen vier jaar kennis vergaard en ontsloten over de wijze waarop de effectiviteit van beekherstel kan worden vergroot. STOWA heeft geparticipeerd in dit project. >Meer informatie en aanmelding

Voorafgaand aan de conferentie wordt een summer school gehouden, voor studenten en jonge onderzoekers, maar ook voor specialisten van waterbeheerders. Naast een dag met vooral theorie (onderzoeksresultaten van het REFORM-project) zijn er veldbezoeken en zal geoefend worden met het opstellen van beek- en rivierherstelplannen. >Meer informatie en aanmelding

2 juli, Seminar over effecten van het verder ontharden drinkwater

STOWA en KWR houden op 2 juli een seminar over de gevolgen van het (verder) ontharden van ons drinkwater voor consumenten, drinkwater- en afvalwaterbedrijven, wasmiddelenproducenten en wasmachinefabrikanten. Wat voor gevolgen heeft dit bijvoorbeeld voor het milieu, voor klantcommunicatie, communicatiestrategieën en duurzaam gedrag? >Meer informatie en aanmelding

24 september, Themadag Watersysteemanalyse

Op donderdag 24 september organiseert STOWA een dag over watersysteemanalyse. Het thema van deze dag is 'Grip op watersystemen: van meten en weten naar begrijpen'. De centrale vraag is: hoe kunnen we het watersysteem beter leren begrijpen? Doel van de dag is u te informeren over de lopende onderzoeken rond watersysteemanalyse. >Meer informatie en aanmelding

Klimaat & Water
Derde fase Waterwijzer Landbouw van start

STOWA heeft onlangs opdracht verleend voor de derde fase van het project Waterwijzer Landbouw. In dit project ontwikkelt STOWA met een groot aantal andere partijen een uniform, breed gedragen en praktische methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en (veranderingen daarin) en gewasopbrengsten. >Lees meer

Sturen met water: oplossing voor problemen in veenweidegebieden?

STOWA heeft een rapport uitgebracht waarin in kaart is gebracht hoe vertegenwoordigers van landbouw, natuur en waterbeheer aankijken tegen ‘Sturen met water’. Dit is een concept waarbij grondeigenaren (bijv. via onderwaterdrainage) actief kunnen sturen op grondwaterstanden om bodemdaling tegen te gaan en landgebruik te optimaliseren. Iedereen is het erover eens dat het concept kans van slagen verdient. De grote vraag is: wie draait er aan de knoppen?! >Lees meer

Update Deltafacts

Onlangs zijn weer enkele Deltafacts geüpdatet. Het betreft de Deltafact Gevolgenbeperking compartimentering dijkringen, de Deltafact Blauwe diensten en de Deltafact Zouttolerante teelten. Alle Deltafacts over zoetwater en waterveiligheid zijn inmiddels in het Engels beschikbaar. Bekijk alle Deltafacts op deltafacts.nl.

Waterkeringen
Een nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen

Hoe kunnen we regionale waterkeringen in Nederland het best toetsten en welke methoden zijn er beschikbaar voor het verbeteren van de keringen? De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen geeft het antwoord op deze vragen. De leidraad ondersteunt waterschappen om hun keringen nog beter te toetsen en eventuele versterkingen zo effectief en doelmatig mogelijk uit te voeren. In een speciale brochure leest u alles over het hoe en waarom van deze nieuwe leidraad.

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Geslaagde netwerkmiddag HBO-onderwijs en Aquatische Ecologie

Sluit het HBO op het gebied van aquatische ecologie aan op het werkveld? Waar heeft het werkveld behoefte aan als het om HBO-ers gaat? Waar ligt de kracht van de HBO-er? Deze vragen stonden centraal op de Netwerkdag die op 16 april 2015 georganiseerd werd door STOWA, WEW, KNNV en CAH Vilentum. >Lees een verslag van de dag

Internationale Workshop van 'Aquatic Ecosystem Modelling Network’ in Nederland

In Driebergen vond onlangs de tweejaarlijkse 'Aquatic Ecosystem MOdelling Network workshop (AEMON) plaats. Meer dan veertig deelnemers van over de hele wereld waren aanwezig om met elkaar te praten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van acquatische modellering. De workshop stond in het teken van kennisuitwisseling over de ontwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande modellen op het gebied van acquatische ecologie. >Lees meer

Afvalwaterzuivering
Kelderballon bestrijdt succesvol stank uit rioolgemalen

Een grote plastic zak die ervoor zorgt dat rioolgemalen niet, of in ieder geval veel minder stinken. Het is een alternatief voor de filters die de stank uit de pompkelders van gemalen neutraliseren. STOWA onderzoekt of de theorie in de praktijk overeind blijft. Dat lijkt het geval. De innovatie is genomineerd voor de RIONED innovatieprijs. >Lees meer

Waterketen
Wanneer worden groene daken groenblauwe daken?

Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze groen-blauwe daken kunnen helpen bij de aanpassing aan klimaatverandering en dragen bij aan een prettige stedelijke omgeving. De nieuwe publicatie Groene daken nader beschouwd  van STOWA en RIONED legt uit hoe je dat kunt realiseren en bevat daarvoor onder meer ontwerpprincipes voor regenwateropvang. >Lees meer

Diversen
Online enquête STOWA.nl

STOWA.nl werd het afgelopen jaar bijna 70 duizend keer bezocht. Dat betekende een toename van vier procent ten opzichte van het jaar ervoor.  Het aantal unieke bezoekers steeg in deze periode van 36 naar 40 duizend. STOWA gaat binnenkort aan de slag met het verder verbeteren van de online communicatie. Onder meer via een online enquête en zogenoemde usability testen. Graag uw medewerking!

Compendium of Sensors and Monitors online

In opdracht van de Global Water Research Coalition (GWRC ) is een online compendium van waterkwaliteitssensoren en –monitoren ontwikkeld. STOWA is lid van de GWRC. Het resultaat is een compleet overzicht van alle commercieel verkrijgbare online meetinstrumenten voor de water- en afvalwaterindustrie overal ter wereld. Het compendium is te vinden op www.wqsmc.org. Toegang tot het online compendium is gratis voor Nederlandse waterschappen. Hiervoor zijn een login-code en wachtwoord nodig. Deze kunt u opvragen bij stowa@stowa.nl.

Meer weten over droogteschade, natschade en zoutschade?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##