STOWA Diginieuwsbrief 6 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Waterkeringen     Afvalwaterzuivering     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Diversen    
Uitgelicht
Hoe maak je dun afvalwater dikker?

Mogelijke oplossingen voor de bodemdaling in veenweidengebieden. Dun en dik afvalwater. Slibverwerking nieuwe stijl. De resultaten van Deltaproof, én de start van het NKWK. Het komt allemaal aan bod in de meest recente uitgave van de STOWA ter Info. >Download het magazine

NKWK: ambities genoeg

In Bussum vond eind april de officiële aftrap plaats van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat NKWK. In het programma zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. >Download het verslag van deze dag, inclusief verslagen van alle sessies en workshops.

Veenweidengebieden: niets doen is geen optie

De veenweidengebieden in Nederland worden geplaagd door bodemdaling. Met het oog op klimaatverandering moet er nu echt iets gebeuren. Maar wat? Eind juni kwamen bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in Boskoop bijeen voor de Collegetour ‘In het veen’. Het doel: met elkaar van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen. Niets doen is in ieder geval geen optie. >Lees een verslag van de bijeenkomst

Agenda
27 augustus, Symposium’ De natuur van de kust’

Het Symposium ‘De Natuur van de kust’ brengt nieuwe inzichten voor het voetlicht uit onderzoek rond natuurbeheer van de kust en de relatie met kustwaterveiligheid. Dit biedt perspectieven voor dynamisch kustbeheer. >Meer informatie en aanmelding

6 september, Symposium 'Waar blijft het water?’

Op woensdag 16 september vindt het symposium ‘Waar blijft het Water?’ plaats, ter gelegenheid van de ingebruikname van een station voor het meten van de werkelijke verdamping op De Hoge Veluwe. We gaan deze dag dieper in op het belang van goede, betrouwbare verdampingsgegevens en kunt u een kijkje nemen bij het meetstation. >Meer informatie en aanmelding

22 en 23 september, Cursus ‘Natuurvriendelijke Oevers’

De Stichting PostAcademisch Onderwijs organiseert op 22 en 23 september de cursus ‘Natuurvriendelijke Oevers’. Dit gebeurt mede op basis van kennis die STOWA de afgelopen jaren hierover heeft laten ontwikkelen. Tijdens de cursus wordt ruim aandacht besteed aan de Handreiking natuurvriendelijke oevers. Een standplaatsbenadering die STOWA vorig jaar uitbracht. >Meer informatie en aanmelding

24 september, Themadag Watersysteemanalyse

Op donderdag 24 september organiseert STOWA een dag over watersysteemanalyse. Het thema van deze dag is 'Grip op watersystemen: van meten en weten naar begrijpen'. Tijdens de dag informeren we u over lopende onderzoeken rond watersysteemanalyse. >Meer informatie en aanmelding

30 september, negende Nationale Sluizendag in Gorinchem

De Stichting Historische Stuwen en Sluizen Nederland nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Sluizendag. Dit keer in de historische stad Gorinchem. Het belooft weer een interessant en afwisselend programma te worden, waarin we aandacht besteden aan het behoud en het herstel van cultuurhistorisch waterstaatkundig erfgoed. >Meer informatie en aanmelding

1 oktober, Kennisdag Zoetwater

Op 1 oktober vindt een speciale Kennisdag Zoetwater plaats. Het doel van deze dag is u te informeren over de voortgang en resultaten van opgepakte zoetwater-kennisvragen. Ook wordt vooruit geblikt naar de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater en de bijbehorende kennisagenda. >Meer informatie

Klimaat & Water
Verschenen: Hydrologische Ranvoorwaarden natuur. gebruikershandleiding

Dit rapport geeft weer hoe de hydrologische randvoorwaarden voor natuur beschreven zijn en hoe deze zijn opgenomen in de Waternoodapplicatie versie 3. De applicatie kunt u downloaden via deze link via www.synbiosys.alterra.nl/waternood. Deze applicatie zal op termijn deel gaan uitmaken van de Waterwijzer voor landbouw en natuur die de komende jaren verder wordt ontwikkeld. De Waterwijzer is de opvolger van het Waternoodinstrumentarium. Meer hierover kunt u lezen op www.waterwijzer.nl.

Tweede fase Waterwijzer afgerond

Onlangs werd de tweede fase van het project Waterwijzer Landbouw afgerond. In dit project ontwikkelt een groot aantal partijen een praktische, uniforme methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities (en veranderingen daarin) en gewasopbrengsten. >Meer informatie en download rapport

Hoe droog is het werkelijk in Nederland?

Op 11 juni jl. is tijdens het 25-jarig jubileum van de Nederlandse Hydrologische Vereniging het boek ‘Verdamping in de Hydrologie’ gepresenteerd. De opstellers houden een warm pleidooi voor het in beeld brengen van de werkelijke verdamping in Nederland. Betrouwbare gegevens over verdamping zijn in hun ogen essentieel voor talloze vraagstukken op het gebied van water, landbouw, drinkwatervoorziening en natuur. Zeker bij het veranderende klimaat. >Lees meer

Nieuwe en vernieuwde Deltafacts

Onlangs verscheen de nieuwe Deltafact Natte teelten. Verder zijn updates verschenen van Waterreservoirs op bedrijfsniveau, Zouttolerante teelten, Bodemvochtgestuurd beregenen en Beprijzen van water voor de landbouw.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde vraag rond klimaatverandering & waterbeheer. Kijk voor het gehele overzicht op www.deltafacts.nl.

Wat kunnen we leren van klimaatactieve stad Hamburg?

Onlangs brachten zo’n 30 Nederlandse waterbeheerders een bezoek aan de klimaatactieve stad Hamburg. Wat ze daar zagen en wat we ervan kunnen leren om onze eigen steden klimaatbestendig te maken, leest u in het verslag van dit driedaagse werkbezoek.

Waterkeringen
Bestuurders nemen kijkje in Leendert de Boerspolder

Op donderdag 18 juni kwamen bestuurders van financierende partijen samen voor een informatieve bijeenkomst over de ‘Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder. Het betreft een unieke praktijkproef, waarbij een veenkade gecontroleerd bezwijkt. Dit om meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van dit type keringen. >Lees meer

Afvalwaterzuivering
Opening demo-installatie voor terugwinnen bioplastics

Op donderdag 25 juni vond de officiële ingebruikname plaats van de demo-installatie voor het terugwinnen van grondstoffen voor bioplastics uit zuiveringsslib. Met dit project ‘Phario’ willen de deelnemende partijen w.o. STOWA aantonen dat het mogelijk is om grondstoffen voor bioplastics te maken uit zuiveringslib. De installatie staat op de zuiveringsinstallatie in Bath. >Lees meer

Presentaties slibsymposium online

Op 1 juli bracht STOWA belangstellenden op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. De presentaties daarvan staan nu online. In de volgende nieuwsbrief ook een uitgebreid verslag van deze dag. >Bekijk de presentaties

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Handleiding moet zorgen voor betere monitoring beekherstelprojecten

De onlangs uitgekomen Handleiding Monitoring Beekherstel heeft als doel de monitoring van beekherstelprojecten te stimuleren en de kwaliteit ervan te verbeteren. De met monitoring opgedane kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan beter begrip van de maatregel-effectrelaties bij beekherstel en daarmee aan effectiever en doelmatiger waterbeheer. >Lees meer

Handboek Geomorfologisch Beekherstel verschenen

Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten, geeft STOWA een speciaal 'beekfeuilleton' uit. Onlangs kwam deel 1 van dit feuilleton uit, het Handboek Geomorfologisch Beekherstel. In dit deel staan de geologische en morfologische processen van beken centraal.

Op 12 november a.s. organiseren de CoP Hermeandering en het Platform Beek- en Rivierherstel een bijeenkomst over het handboek. De theorie achter geologische processen wordt toegelicht. En we zien hoe deze theorie in de praktijk uitwerkt, bij de Lunterse beek. Noteer de dag alvast in uw agenda.

Succesvolle CoP beheer en Onderhoud over maaibeheer

Op 3 juni vond de eerste, succesvolle bijeenkomst van de nieuwe Community of Practice Beheer en Onderhoud plaats. De deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit over effectief en doelmatig maaibeheer. >Lees meer

Diversen
Hoe communiceer je over onzekerheden in het watersysteembeheer?

De wijze waarop wordt omgegaan met (onzekerheden in) statistische informatie, kan gevolgen hebben voor de genomen besluiten in het watersystreembeheer. Dit vormde voor STOWA de aanleiding om een project te starten om de interpretatie en presentatie van statistische informatie (met daarin onzekerheden) te analyseren. Op basis van deze analyse worden adviezen gegeven voor betere benutting van deze informatie. >Meer over dit project

Meer weten over droogteschade, natschade en zoutschade?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##