STOWA Diginieuwsbrief 7 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Waterkeringen     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Waterschappen kunnen nog veel meer energie uit zuiveringsslib halen

Meer dan zestig vertegenwoordigers van waterschappen, kennisinstellingen, adviesbureaus en bedrijven werden onlangs op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking. Dat gebeurde op een door STOWA georganiseerd slibsymposium. Eén ding werd direct duidelijk: er valt met diverse technieken nog veel meer energie uit zuiveringsslib te halen dan we op dit moment doen. Foto: Slibgisting rwzi Hengelo, Vechtstromen. >Lees een uitgebreid verslag van deze dag

Brabantse boeren wapenen zich met succes tegen droogte

Perceelstuwen, meer organische compost, waterbuffers en droogtebestendige gewassen. Het is een greep uit de maatregelen waarmee boeren op de Brabantse zandgronden zich succesvol kunnen wapenen tegen langere perioden van droogte. Dit blijkt uit het project Bufferboeren dat onlangs werd afgerond. De resultataten zijn goed nieuws voor boeren en waterbeheerders. STOWA was één van de financiers van het project. >Lees meer

Minder hard water goed voor consument en waterschap

Steeds meer drinkwaterbedrijven gaan hun drinkwater verder ontharden. Dat kost ze geld, maar het levert ook de nodige (maatschappelijke) voordelen op. Zoals minder kalkaanslag en een lager energie- en wasmiddelengebruik voor consumenten, en lagere zuiveringskosten voor het waterschap. Dat blijkt uit het STOWA-rapport 'Minder Hard. Meer Profijt'. Naar aanleiding van het rapport organiseerden STOWA en KWR deze zomer een symposium over het onderwerp. Belangrijkste vraag: hoe krijg je consumenten zo ver dat ze minder wasmiddel gaan gebruiken? >Lees een uitgebreid verslag van de dag

Agenda
10 september, regionale bijeenkomst Nieuwe Sanitatie Groningen

STOWA en stichting RIONED organiseren dit najaar enkele bijeenkomsten over regionale sanitatievraagstukken. Tijdens de eerste regiobijeenkomst, op 10 september a.s. in Groningen, staat het afvalwaterproject in de Groninger wijk Drielanden centraal. >Meer informatie en aanmelding

16 september, Symposium ‘Waar blijft het water?’

Op woensdag 16 september vindt het symposium ‘Waar blijft het Water?’ plaats, ter gelegenheid van de ingebruikname van een meetstation voor het meten van de werkelijke verdamping op De Hoge Veluwe. Tijdens het symposium gaan de deelnemers dieper in op het belang van goede, betrouwbare verdampingsgegevens. U kunt ook een kijkje nemen bij het meetstation. >Meer informatie en aanmelding

22 en 23 september, Cursus ‘Natuurvriendelijke Oevers’

De Stichting PostAcademisch Onderwijs organiseert op 22 en 23 september de cursus ‘Natuurvriendelijke oevers’. Tijdens de cursus wordt ruim aandacht besteed aan de Handreiking natuurvriendelijke oevers die STOWA vorig jaar uitbracht. >Meer informatie en aanmelding

24 september, Bijeenkomst 'Herstel beken en kleine rivieren in Duitsland, Nederland en Vlaanderen'

In het Duitse Wesel vindt op donderdag 24 september een gezamenlijke bijeenkomst plaats van het Vissennetwerk en het STOWA Platform Beek- en Rivierherstel. De bijeenkomst is een mooie gelegenheid om in internationaal verband kennis en informatie uit te wisselen over dit onderwerp. >Meer informatie en aanmelding

24 september, Themadag Watersysteemanalyse

Op donderdag 24 september organiseert STOWA een dag over watersysteemanalyse. Het thema van deze dag is 'Grip op watersystemen: van meten en weten naar begrijpen'. >Meer informatie en aanmelding

30 september, Negende Nationale Sluizendag

De Stichting Historische Stuwen en Sluizen Nederland nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Sluizendag, dit keer in Gorinchem. Het belooft een interessante dag te worden, waarin aandacht wordt besteed aan het behoud en het herstel van cultuurhistorisch waterstaatkundig erfgoed. >Meer informatie en aanmelding

1 oktober, Kennisdag Zoetwater 2015

Op 1 oktober vindt een speciale Kennisdag Zoetwater plaats. Het doel van deze dag is u te informeren over de voortgang en resultaten van opgepakte zoetwater-kennisvragen. Ook blikken we vooruit naar de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater en de bijbehorende kennisagenda. >Meer informatie en aanmelding

8 oktober, Symposium 'Waterkwaliteit op de kaart II'

Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseert op 8 oktober 2015 voor de tweede maal ‘Waterkwaliteit op de kaart’. Diverse organisaties en kennisinstituten waaronder STOWA, verlenen hun medewerking aan dit bijzondere symposium, waarin een groot aantal onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit aan bod komt. >Meer informatie en aanmelding

12 november, Bijeenkomst ‘Geomorfologisch beekherstel: theorie en praktijk’

Waterschap Vallei en Veluwe, de CoP Hermeandering en het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA houden op 12 november een bijeenkomst over de theorie en praktijk van geomorfologisch beekherstel. Aanleiding is het onlangs verschenen Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Een excursie naar de Lunterse beek maakt deel uit van de bijeenkomst. >Meer informatie en aanmelding

Klimaat & Water
Nieuw: Waterbuffer showcase

De nieuwe Waterbuffer showcase in ’s-Gravenzande demonstreert diverse (Nederlandse) oplossingen voor het tijdelijk opslaan van zoetwater in de ondergrond. Bezoekers kunnen één van de technieken (Aquifer Storage Recovery Coastal) ook met eigen ogen bekijken. STOWA ondersteunt een aantal praktijkonderzoeken naar ondergrondse zoetwateropslag. >Meer informatie

Bodemverbeterende maatregelen goed voor landbouw én waterbeheer

Onlangs werd de modelstudie ‘Goede grond voor een duurzaam watersysteem’ afgerond. Uit de studie komt naar voren dat bodemverbeterende maatregelen (grote) effecten kunnen hebben op het verminderen van piekafvoeren en droogte. Naar aanleiding van de resultaten van deze studie wil STOWA gaan werken aan een verdere kwantificering van de effecten en de haalbaarheid van de maatregelen in de praktijk. >Lees meer en download het rapport

Waterkeringen
Bomen op waterkeringen: hoe ga je ermee om?

Hoe ga je om met bomen op waterkeringen? Moeten ze weg, of kunnen ze (onder voorwaarden) blijven staan? Het is een lastig dilemma. STOWA is een project gestart waarin een aantal Good Practices wordt uitgewerkt aan de hand van de wijze waarop waterschappen in concrete gevallen omgaan met bomen op waterkeringen. Waterschappen kunnen deze Good Practices gebruiken als ondersteuning bij werkzaamheden op dit gebied. >Lees meer

Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder eind september van start

In de Leendert de Boerspolder worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een unieke proef waarbij een dijk op veen gecontroleerd gaat bezwijken. Op die manier hopen de deelnemende partijen - drie provincies, acht waterschappen en STOWA - meer te weten te komen over de actuele sterkte van dit type regionale waterkeringen. Het hoogtepunt van de proef, het bezwijken van de veendijk, zal in de eerste helft van oktober plaatsvinden. >Lees meer

Energie- en Grondstoffenfabriek
Afvalwater wordt bron voor biologisch afbreekbaar plastic

Drie waterschappen en enkele publieke en private partijen w.o. STOWA hebben deze zomer een overeenkomst getekend om op rwzi Bath op kleine schaal grondstoffen voor bioplastic (PHA) te produceren. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor duurzame grondstoffen. >Lees meer

Verkenning uitgevoerd naar voorbehandeling surplusslib met Focused Pulse

Door slib voor te behandelen kan er bij de slibvergisting meer biogas worden gewonnen. Thermische Druk Hydrolyse (TDH) is een bekende voorbehandelingstechniek. Maar er zijn ook andere technieken, zoals Focused Pulse Technology. Deze maakt gebruik van elektrische energie om celwanden en celmembranen te breken. Dit rapport beschrijft de werking van Focused Pulse en laat zien welke ervaringen hiermee zijn opgedaan. Tevens wordt ingegaan op de toepasbaarheid van deze technologie voor de Nederlandse situatie. >Meer informatie en download

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Welke ecologische maatregelen werken (niet)?

De modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor lijnvormige wateren) geven waterbeheerders handvatten voor een goede inschatting van de effectiviteit van maatregelen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. STOWA werkt samen met andere partijen aan het verder ontwikkelen en beter ontsluiten van deze modellen. Onlangs verscheen de vierde nieuwsbrief over dit project. >Lees meer over dit project, inclusief alle nieuwsbrieven

Themasite Natuurvriendelijke Oevers vernieuwd

STOWA heeft onlangs de themasite over natuurvriendelijke oevers vernieuwd en aangevuld met een groot aantal publicaties over dit onderwerp. Op de themasite vindt u informatie over het ontwerp, de aanleg, het beheer en de effecten van natuurvriendelijke oevers. U kunt vinden met welke factoren u daarbij rekening moet houden, en hoe een optimaal ecologisch rendement behaald kan worden. >Naar de themasite

Waterketen
Resultaten landelijke screening nieuwe stoffen

In de afgelopen paar jaar hebben waterbeheerders een uitgebreide monitoring uitgevoerd, gericht op de aanwezigheid van zeventien nieuwe stoffen. Dit heeft geresulteerd in circa 32 duizend metingen, afkomstig van ongeveer 8 honderd locaties. In het rapport 'Landelijke screening nieuwe stoffen' worden de monitoringresultaten gepresenteerd. Op basis van deze resultaten geven de opstellers van het rapport adviezen voor eventuele vervolgmonitoring. >Meer informatie en download

Webinar Groene Daken

Op 15 september a.s. houdt stichting RIONED een speciaal webinar over groene daken. Sprekers zijn Kees Broks en Harry van Luijtelaar. Zij schreven recent Groene daken nader beschouwd, een gezamenlijke publicatie van STOWA en RIONED. Een webinar is een online bijeenkomst waarin kennisoverdracht centraal staat. De deelnemers zien de spreker/docent via hun eigen webcam. >Meer informatie

Diversen
Meer weten over extreme neerslag?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##