STOWA Diginieuwsbrief 8 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Waterkeringen     Afvalwaterzuivering     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Helpt u mee onze website te verbeteren? Graag!

Als STOWA werken we voortdurend aan de verbetering van onze online dienstverlening, zoals onze website. U kunt ons daarbij helpen. Hoe? Vul NU onze online enquête in.

De resultaten gebruiken wij voor de ontwikkeling van een nieuwe website in 2016. Bedankt voor uw medewerking.

Unieke dijkbezwijkproef van start

In de Leendert de Boerspolder van Rijnland worden momenteel de laatste voorbereidingen getroffen voor een unieke proef waarbij een dijk op veen gecontroleerd gaat bezwijken. Op die manier hopen de deelnemende partijen - drie provincies, acht waterschappen en STOWA - meer te weten te komen over de actuele sterkte van dit type regionale waterkeringen. Het hoogtepunt van de proef, het bezwijken van de veendijk, zal in de eerste helft van oktober plaatsvinden. >Lees meer

Jubileumsymposium studiegroep Pijpleidingen ‘Wie neemt de leiding?!’

Op 12 november 2015 viert de Studiegroep Pijpleidingen haar vijftigjarig bestaan. Dat gebeurt met een speciaal jubileumsymposium. Tijdens het symposium blikken we kort terug op de geschiedenis van de studiegroep en kijken we vooruit naar toekomstige ontwikkelingen rond leidingen in en door dijken en andere waterstaatswerken. >Meer informatie en aanmelding

Agenda
8 oktober, Informatiebijeenkomst dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder

In de Leendert de Boerspolder in Rijnland vindt een bijzondere dijkbezwijkproef plaats. De initiatiefnemers van de proef willen geotechnisch adviseurs van de waterschappen graag laten zien wat we verwachten te leren van deze proef. U bent van harte welkom op 8 oktober a.s. >Meer informatie en aanmelding

8 oktober, Kennisdag ‘Waterkwaliteit op de kaart II’

Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseert op 8 oktober voor de tweede maal de landelijke kennisdag ‘Waterkwaliteit op de kaart’. Diverse organisaties en kennisinstituten waaronder STOWA, verlenen hun medewerking aan dit bijzondere symposium. Een groot aantal onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit komt aan bod, waaronder eDNA monitoring, realistische stroomgebiedsbeheerplannen, landbouw & waterkwaliteit, geneesmiddelen en ecologische sleutelfactoren. >Meer informatie en aanmelding

3 november, Bijeenkomst CoP beheer en Onderhoud ‘Bagger Verbindt’

In deze tweede bijeenkomst van de CoP Beheer en Onderhoud vertellen enkele waterschappen over succesvolle samenwerking tussen de verschillende domeinen op het gebied van baggeren. ’s Middags is er een buitendemonstratie van innovatieve baggermachines. >Meer informatie en aanmelding

5 en 6 november, Cursus 'Blauwalgen & Waterbeheer'

In deze PAO-cursus komen de vele aspecten van blauwalgen aan bod, variërend van de ecologie van blauwalgen tot oorzaken en mogelijke oplossingen voor overmatige algenbloei. Deze praktische cursus, mede gebaseerd op de resultaten van STOWA-onderzoek, geeft u een goede basis voor de juiste aanpak van specifieke blauwalgenproblemen. >Meer informatie en aanmelding

6 november, Bijeenkomst ‘Water met plastics?! Een ketenperspectief’

Op 6 november organiseren STOWA, Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat een dag over plastics in water. Het gaat zowel over microplastics als over plastic zwerfafval en alles wat daar tussen in zit. >Meer informatie en aanmelding

12 november, Bijeenkomst ‘Geomorfologisch beekherstel: theorie en praktijk’

Waterschap Vallei en Veluwe, de CoP Hermeandering en het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA houden op 12 november een bijeenkomst over de theorie en praktijk van geomorfologisch beekherstel. Aanleiding is het onlangs verschenen Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Een excursie naar de Lunterse beek (foto) maakt deel uit van de bijeenkomst. >Meer informatie en aanmelding

16 november, Cursus 'Waterzuivering als bron voor grondstoffen en energie'

Er is een grote verandering gaande in het denken over afvalwaterstromen. Die worden steeds meer gezien als grondstof in plaats van afval. De PAO-cursus 'Waterzuivering als bron voor grondstoffen en energie' geeft u concrete handvatten voor het maken van bewustere keuzes in deze transitie van afval naar grondstof. De cursus wordt mede-georganiseerd door STOWA. >Meer informatie en aanmelding

18 november, Vierdaagse cursus 'Aquatisch ecologische systeemanalyse'

In deze vierdaagse cursus, die start op 18 november, leert u zelf een ecologische watersysteemanalyse te maken via het toepassen van ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek die STOWA heeft laten ontwikkelen. Aan de orde komen onder meer het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen en het analyseren van het lichtklimaat.  >Meer informatie en aanmelding

Klimaat & Water
Verschenen: Vergelijking landsdekkende neerslagproducten

Goede meteorologische informatie is van groot belang voor het (regionale) waterbeheer. In deze studie heeft STOWA zes landsdekkende neerslagproducten met elkaar vergeleken. Het betreft Meteobase, KNMI realtime, KNMI gecorrigeerd, Nationale Regenradar, HydroNET en RAINSAT. In de studie worden de verschillen tussen de neerslagproducten helder beschreven en worden voor ieder product tevens verbeterpunten benoemd. >Meer informatie en download

Waterkeringen
Verkenning overstromingsrisicobenadering bij toetsen regionale keringen

STOWA heeft een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden en eventuele consequenties van het toepassen van een overstromingsrisicobenadering voor het beoordelen van regionale keringen. Deze verkenning had uitsluitend tot doel het ontwikkelen van inzicht in de toepasbaarheid van deze methodiek en de mogelijke toegevoegde waarde daarvan. Van een mogelijke overgang naar deze benadering is op dit moment geen sprake. >Lees meer en download het rapport

Afvalwaterzuivering
Aandacht voor Cenirelta tijdens Amsterdam International Water Week

Van 2 tot en met 6 november vindt de Amsterdam International Water Week plaats, een groot internationaal congres over integrale wateroplossingen voor klimaatbestendige steden en circulaire economie. Tijdens het congres is er volop aandacht voor het Cenirelta-project op rwzi Dokhaven, waar met koude-annammox bacteriën stikstof uit de waterlijn wordt verwijderd. Op 3 november is er een workshop over dit onderwerp; op 5 november kunt u op excursie naar de demo-installatie rwzi Dokhaven. Klik HIER voor meer informatie.

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Verschenen: Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie

Ecologische sleutelfactoren stellen waterbeheerders in staat een goede systeemanalyse te maken van een watersysteem. In dit rapport wordt specifiek ingegaan op de eerste drie ecologische sleutelfactoren voor (nagenoeg) stilstaande wateren: de productiviteit van het water, het lichtklimaat en de productiviteit van de (water)bodem. Deze bepalen gezamenlijk het voorkomen van ondergedoken waterplanten. Waterplanten zijn op hun beurt een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van andere organismen. >Meer informatie en download

Waterketen
Verschenen: Reductie hydraulische belasting rwzi

Dit gezamenlijke rapport van stichting RIONED en STOWA geeft afvalwaterzuiveraars en rioleringsbeheerders handvatten voor het maken van een gezamenlijke analyse van knelpunten en mogelijkheden om de hydraulische belasting op rwzi's te verlagen. >Meer informatie en download

Geslaagde regiobijeenkomt Nieuwe Sanitatie

Op 10 september jl. hielden STOWA en stichting RIONED de eerste in een serie regionale bijeenkomsten over nieuwe sanitatie. Tijdens deze bijeenkomst in Groningen stonden de resultaten van het afvalwaterproject in de Groninger wijk Drielanden centraal. Klik HIER voor een verslag van deze dag en alle presentaties.

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties

2015-05, Reductie Hydraulische belasting rwzi

2015-17, Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie

2015-23, Vergelijking landsdekkende neerslagproducten

2015-26, Overstromingsrisico regionale keringen

Meer weten over het gebruik van environmental DNA bij waterkwaliteitsmonitoring?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##