STOWA Diginieuwsbrief 9 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Afvalwaterzuivering     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Proef geslaagd, veendijk bezweken

Hoe sterk is een dijk op venige ondergrond precies? Het is een vraag waar veel waterschappen dolgraag het antwoord op willen hebben. Dat antwoord kwam in de vroege ochtend van 14 oktober, toen er in Rijnland onder gecontroleerde omstandigheden een eeuwenoude veendijk tot bezwijken werd gebracht. Met de opgedane kennis kunnen waterschappen de veiligheid van dit soort dijken beter bepalen en mogelijk onnodige kosten voor verbetering voorkomen. >Lees meer

Helpt u mee onze website te verbeteren? Vul de online enquête in!

U kunt er helaas niets mee winnen, maar u helpt ons er wel enorm mee. Vul NU onze online gebruikersenquête in. De resultaten gebruiken wij onder meer voor de ontwikkeling van een nieuwe website. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Ben jij onze nieuwe projectmedewerker ecologische watersysteemanalyse beken en rivieren?

Wereldwijd is er al veel kennis ontwikkeld over het herstel van stromende wateren. STOWA wil hieruit een selectie maken wat relevant is voor Nederland en dit vervolgens via ecologische sleutelfactoren ontsluiten en praktisch toepasbaar maken voor regionale waterbeheerders. Om dit te realiseren hebben wij een vacature voor een projectmedewerker ecologische watersysteemanalyse beken en rivieren, voor 36 uur per week. De duur is maximaal 23 maanden. >Meer informatie

Agenda
3 november, Bijeenkomst CoP Beheer en Onderhoud ‘ Bagger Verbindt’

In deze tweede bijeenkomst van de CoP Beheer en Onderhoud vertellen enkele waterschappen over succesvolle samenwerking tussen de verschillende domeinen op het gebied van baggeren. ’s Middags is er een buitendemonstratie van innovatieve baggermachines. >Meer informatie en aanmelding

5 november, Workshop en excursie ‘Anammox goes mainstream’

Op 5 november vindt er een workshop plaats over de koude-anammoxtechnologie die in één stap stikstof uit de waterlijn van een rwzi haalt. Aansluitend vindt een excursie plaats naar de demo-installatie op rwzi Dokhaven in Rotterdam (foto). Let op: de voertaal is Engels. >Meer informatie en aanmelding

5 en 6 november, Cursus Blauwalgen & Waterbeheer

In deze PAO-cursus komen de vele aspecten van blauwalgen aan bod, variërend van de ecologie van blauwalgen tot oorzaken en mogelijke oplossingen voor overmatige algenbloei. Deze praktische cursus, mede gebaseerd op de resultaten van STOWA-onderzoek, helpt u bij het kiezen van de juiste aanpak voor specifieke blauwalgenproblemen. >Meer informatie en aanmelding

6 november, Bijeenkomst ‘Water met plastics?! Een ketenperspectief’

Op 6 november organiseren STOWA, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat een dag over plastics in water. Het gaat zowel over microplastics als over plastic zwerfafval en alles wat daar tussenin zit. >Meer informatie en aanmelding

12 november, Bijeenkomst ‘Geomorfologisch beekherstel: theorie en praktijk’

Waterschap Vallei en Veluwe, de CoP Hermeandering en het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA houden op 12 november een bijeenkomst over de theorie en praktijk van geomorfologisch beekherstel. Aanleiding is het onlangs verschenen Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Een excursie naar de Lunterse beek maakt deel uit van de bijeenkomst. >Meer informatie en aanmelding

16 november, Cursus 'Waterzuivering als bron voor grondstoffen en energie'

Er is een grote verandering gaande in het denken over afvalwaterstromen. Die moeten steeds meer als grondstof in plaats van afval worden behandeld. De PAO-cursus 'Waterzuivering als bron voor grondstoffen en energie' geeft u concrete handvatten voor het maken van bewustere keuzes in deze transitie van afval naar grondstof. De cursus wordt mede-georganiseerd door STOWA. >Meer informatie en aanmelding

18 november, Vierdaagse cursus 'Aquatisch ecologische systeemanalyse'

In deze vierdaagse cursus, die start op 18 november, leert u zelf een systeemanalyse te maken via het toepassen van zogenoemde ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek die STOWA heeft laten ontwikkelen. Aan de orde komen onder meer het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen, en het analyseren van het lichtklimaat. >Meer informatie en aanmelding

24 november, Kennisbijeenkomst ‘Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer’

Tijdens de kennisbijeenkomst 'Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer' onderzoeken we wat waterschappen met informatie uit het verleden kunnen en hoe ze om kunnen gaan met resten uit het verleden. De bijeenkomst is een initiatief van de Unie van Waterschappen in samenwerking met STOWA, SIKB en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. >Meer informatie en aanmelding

25 en 26 november, Symposium ‘Aquatische systemen onder druk (...)'

Aquatische systemen onder druk: invloed van klimaatverandering en menselijk handelen. Dat is de titel van het toegepast en wetenschappelijk symposium op 25 en 26 november a.s. in Amsterdam. Het tweedaagse symposium wordt georganiseerd door Amsterdam Water Science, een interdisciplinaire samenwerking tussen UvA en VU. De tweede dag wordt mede-georganiseerd door STOWA. >Meer informatie en aanmelding

27 november, CWE symposium 'Half a century of fundamental and applied wetland ecology (...)'

Op 27 november vindt een speciaal symposium plaats van het Centre for Wetland Ecology CWE, ter gelegenheid van het afscheid van ecologisch onderzoeker prof. dr. Jan Roelofs. Tijdens dit symposium wordt teruggeblikt op vijftig jaar onderzoek naar het ecologisch functioneren van wetlands. De voertaal is Engels.  >Meer informatie en aanmelding

26 november, Kennisproeverij Waterbeheer

Samen met STOWA, waterschappen en andere kennisinstellingen ontwikkelt kennisinstituut Deltares innovatieve concepten met als doel efficiëntie, kwaliteit en kostenbesparingen in het waterbeheer. Deze kennis delen zij graag met u, tijdens een speciale Kennisproeverij. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met STOWA en de Unie van Waterschappen. >Meer informatie en aanmelding

10 december, Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie Oost-Nederland

Samen met het gemeentelijk samenwerkingsverband Achterhoek+ organiseren STOWA en stichting Rioned op donderdagmiddag 10 december in Lochem een regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie. De directe aanleiding is de afronding van de 'Routeplanner Afvalwater Buitengebied Achterhoek+'. >Meer informatie en aanmelding

Klimaat & Water
Zelfvoorzienendheid in zoetwater: wat zijn de mogelijkheden?

STOWA heeft een overzicht laten maken van maatregelen om de zoetwater zelfvoorzienendheid te vergroten, zoals peilgestuurde drainage, ondergrondse zoetwateropslag, efficiënte irrigatie e.d. De maatregelen worden belicht vanuit de technische en fysieke mogelijkheden, maar ook vanuit de economische haalbaarheid, de neveneffecten en de eventuele mogelijkheden en beperkingen bij implementatie. >Meer informatie en download

Onlangs vond een speciale Kennisdag Zoetwater plaats, waar ook uitgebreid werd gesproken over mogelijkheden voor meer zelfvoorzienendheid. Klik HIER voor een verslag van de dag en alle presentaties.

Afvalwaterzuivering
Eerste kilo PHA uit afvalwater gepresenteerd

Drie waterschappen en partners (w.o. STOWA) hebben op 22 oktober de eerste kilo PHA gepresenteerd, gemaakt met bacteriën uit het slib van afvalwater. PHA is een volledig biologisch afbreekbaar plastic dat onder natuurlijke omstandigheden afbreekt. De proef, die plaatsvindt op rwzi Bath, laat zien dat het mogelijk is om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen. >Lees meer

Waterketen
Hotspotanalyse geneesmiddelen

STOWA heeft een methodiek laten ontwikkelen waarmee waterbeheerders in hun beheersgebied rwzi’s kunnen prioriteren op basis van de emissie van humane geneesmiddelen. Het betreft 'hotspots', locaties waar de met het gezuiverd afvalwater meekomende emissies tot problemen in het ontvangende water kunnen leiden. De methodiek geeft handvatten bij het bepalen wáár in een beheergebied maatregelen de meeste milieuwinst kunnen opleveren. >Meer informatie en download

STOWA neemt deel aan onderzoek naar nanoplastics in oppervlaktewater

STOWA neemt de komende vier jaar deel aan het onderzoeksproject TRAMP: Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics. Het project moet antwoord geven op de vraag hoe je extreem kleine plastic deeltjes kunt meten, hoe erg Nederlandse oppervlaktewateren ermee vervuild zijn en hoe je de schadelijkheid ervan kunt vaststellen. >Lees meer

Veelbelovende gebiedsgerichte aanpak ‘nieuwe stoffen’

In het project Schone Maaswaterketen werken alle drinkwaterbedrijven en waterschappen rond de Maas samen met STOWA en het ministerie van I&M aan een effectieve aanpak van de emissie van geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen naar het oppervlaktewater. Dat gebeurt onder meer via de introductie van een nieuwe technologie op rwzi’s: PACAS. Dit is het toedienen van poeder actief kool aan actief slib, voor vergaande kosteneffectieve verwijdering van deze nieuwe stoffen. >Lees meer

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties

2015-32, Hotspotanalyse geneesmiddelen

2015-30, Zelfvoorzienendheid in zoetwater

Opleidingsprogramma INNW

Vanaf 2017 wordt er officieel gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat ontwikkelen een opleidingsprogramma om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering, waarbij sprake is van een ‘overstromingsrisicobenadering’.

Op een speciale themasite vindt u meer informatie over de nieuwe veiligheidsnormering en een overzicht van alle opleidingen, trainingen en cursussen in het kader van dit 'Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' kortweg: INNW. Het programma gaat begin 2016 officieel van start, maar de eerste cursussen worden al gegegeven. >Naar de themasite

Meer weten over veendijken?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##