STOWA Diginieuwsbrief 10 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Nieuwe neerslagstatistieken bevestigen beeld veranderend klimaat

STOWA heeft de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 laten verwerken in nieuwe neerslagstatistieken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid neerslag bij extreme neerslaggebeurtenissen in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in eerdere statistieken. Deze toename betekent dat een gelijke neerslaghoeveelheid nu ook ongeveer 2 keer zo vaak voorkomt. De statistieken bevestigen het beeld van een veranderend klimaat. >Lees meer

Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico’s in de toekomst?

STOWA heeft een overzicht laten opstellen van concrete adaptatiemaatregelen die kunnen worden genomen met het oog op toenemende overstromingsrisico’s. Het rapport richt zich vooral op wat gemeenten, provincies en waterschappen kunnen doen. Voor de verschillende maatregelen wordt aangegeven welke bijdrage ze kunnen leveren aan het verkleinen van de risico’s, of ze perspectiefrijk zijn en wat de consequenties zijn voor beheer en onderhoud. >Meer informatie en download

Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken bestaat 50 jaar

Op donderdag 12 november jl. vierde het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken haar vijftigjarig bestaan. Bij die gelegenheid werden ook de nieuwe naam en het nieuwe logo onthuld. De ELW, voorheen de Studiegroep Pijpleidingen, opereert onder de vlag van STOWA. >Bekijk een korte film over het werk van de ELW

Agenda
10 december, Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie Oost-Nederland

Samen met het gemeentelijk samenwerkingsverband Achterhoek+ organiseren STOWA en stichting RIONED op donderdagmiddag 10 december in Lochem een regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie. De directe aanleiding is de afronding van de 'Routeplanner Afvalwater Buitengebied Achterhoek+'. >Meer informatie en aanmelding

17 december, Informatiebijeenkomst nieuwe neerslagstatistieken

Tijdens een speciale bijeenkomst informeren wij u graag over de inhoud van de nieuwe neerslagstatistieken, de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen en over het gebruik op meteobase.nl. Na de bijeenkomst bent u goed toegerust om de neerslagstatistieken te gebruiken bij het beantwoorden van strategische en operationele watervragen in uw beheersgebied. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
Verkenning Overstromingsrisicobenadering regionale keringen

STOWA heeft de TU Delft gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden en eventuele consequenties zijn van het toepassen van een overstromingskansbenadering voor het beoordelen van regionale keringen. >Meer informatie en download

Klimaat & Water
Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheer

Goede landbouwgronden zijn niet alleen goed voor de boer; ook landbouw en waterbeheer profiteren ervan. Bijvoorbeeld omdat betere bodems meer water kunnen vasthouden en minder nutriënten uitspoelen. Op dit moment is nog niet goed te kwantificeren wat bodemkundige maatregelen precies opleveren voor het watersysteem. Het project ‘Goede grond voor een duurzaam watersysteem’ brengt hier verandering in. Het project onderzoekt de effecten van diverse bodemverbeterende maatregelen op de landbouw en brengt de effecten op de waterhuishouding goed in kaart. In een nieuwe brochure leest u er meer over.

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Ervaringen met online waterkwaliteitssensoren gebundeld

STOWA heeft een rapport laten uitbrengen waarin ervaringen zijn gebundeld die zijn opgedaan met online waterkwaliteitssensoren in Nederland en daarbuiten. Waterkwaliteitssensoren zijn sensoren die in het watersysteem en de afvalwaterketen geplaatst kunnen worden en direct een fysieke grootheid meten in het water (bijvoorbeeld EGV, troebelheid, zuurstof en pH). De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. >Meer informatie en download

Ecologische Sleutelfactoren voor dummies!

Veel ecologische kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld, heeft STOWA vervat in ecologische sleutelfactoren. Deze laten zien hoe de toestand van een watersysteem is, waarom de toestand zo is, en waar de schoen wringt als de kwaliteit onvoldoende is. Ze bieden concrete handvatten voor het vaststellen van haalbare waterkwaliteitsdoelen en het nemen van effectieve maatregelen. Onlangs bracht STOWA over de sleutelfactoren in stilstaande wateren een brochure uit. Het is een zeer leesbare en verhelderende mustread voor niet-ecologen. >Meer informatie en download

Verslag bijeenkomst geomorfologisch beekherstel

Op donderdag 12 november jl. was er een bijeenkomst over de theorie en praktijk van geomorfologisch beekherstel. Een uitgebreid verslag van deze dag staat nu op de site, inclusief de powerpointpresentaties. Klik HIER.

Waterketen
Plastics in de waterketen

Waterbeheerders zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de plasticvervuiling in het water. Maar ze kunnen als 'doorvoerhaven' wel het nodige doen om plastics uit het water te halen, bijvoorbeeld bij gemalen en op rwzi's. Daar was iedereen het over eens, tijdens een informatiebijeenkomst over plastics in de waterketen op 6 november jl. De dag was georganiseerd door de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en STOWA. >Lees meer

Groente- en fruitafval in de afvalwaterketen?

Onlangs hebben stichting RIONED en STOWA een rapport uitgebracht over mogelijke verwerking van GF-afval in de afvalwaterketen. Dit rapport en de bijbehorende achtergronddocumenten staan nu online. >Meer informatie en download

Handvat voor bepalen actuele conditie persleidingen

De afgelopen jaren hebben deelnemers aan de Proeftuin Persleidingen gezocht naar mogelijkheden voor een goede beoordeling van de conditie van oude persleidingen. Op basis van de uitkomsten van deze proeftuin hebben stichting RIONED en STOWA een handreiking laten opstellen waarmee relatief eenvoudig inzicht kan worden verkregen in alle relevante aspecten van de actuele conditie van persleidingen. Toepassing op vier praktijksituaties laat zien hoe u deze handreiking kunt gebruiken. >Meer informatie en download

Samen aan de slag voor een schonere Maas

De Maas kan en moet schoner. Met dat doel hebben de waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas, STOWA en het ministerie van I&M de handen ineengeslagen. In het project Schone Maaswaterketen onderzoeken ze onder meer mogelijkheden om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater te halen, dat wordt geloosd op de Maas. >Lees meer

Diversen
Recent verschenen publicaties

2015-W-05, Ervaringen met online sensoren voor waterkwaliteit in oppervlaktewater en riolering
2015-07, Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen, inclusief achtergronddocumenten
2015-10, Actualisatie meetgegevens voor waterbeheer 2015
2015-10a, Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer (brochure)
2015-19a, Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheer
2015-21, Proeftuin Persleidingen
2015-27, Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’s
2015-31, Ecologische sleutelfactoren in het kort
2015-33, Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst?

Verslag themadag watersysteemanalyse

Eind september vond in Amersfoort de landelijke themadag over watersysteemanalyse plaats. Een uitgebreid verslag van de dag vindt u op onze website. Klik HIER.

Onderzoek naar (meer)waarde Remote Sensing voor het regionale waterbeheer

Geocycli gaat in opdracht van STOWA samen met SAT Water onderzoek doen naar de (meer)waarde van Remote Sensing informatie voor het regionale waterbeheer. Het gaat om informatie die met behulp van satellieten, vliegtuigen en drones kan worden verzameld. Het is onder meer de bedoeling dat er praktijkcases worden uitgevoerd met veelbelovende nieuwe RS-technieken.

Meer weten over microplastics….?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##