STOWA Diginieuwsbrief 1 (2016)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Meer bezoeken stowa.nl

De website van STOWA mag zich verheugen in een toenemend aantal bezoeken. De website werd in 2015 bijna 75 duizend maal bezocht, ruim 5 duizend keer meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal bezoekers nam toe, van 40 tot bijna 44 duizend. >Lees meer

STOWA ter Info 62 over veendijken, archeologie, plastics en meer…

Hoe sterk is een dijk op venige ondergrond precies? Hopelijk geeft de dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder het antwoord. Het belang van de proef is groot. Op dit moment worden venige dijken vaak afgekeurd, omdat de gehanteerde toetsmodellen behoorlijke veiligheidsmarges hanteren. In de nieuwste STOWA ter Info leest u alles over de proef.

Verder besteden we onder meer aandacht aan plastics in de waterketen, vier nieuwe STOWA-bestuurders, de aanpak van medicijnresten in afvalwater en de wijze waarop waterbeheerders rekening kunnen houden met archeologie en cultuurhistorie.

>Download STOWA ter Info 62

Straatkrant? StraaDkrant!

De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. Onlangs verscheen de StraaDkrant, met allerlei inspirerende voorbeelden hoe je van een straat een straaD kunt maken. STOWA droeg financieel bij. Oh ja: StraaD staat voor Straten Ruimtelijk Transformeren: Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam. >Download de StraaDkrant

Agenda
10 en 11 maart, Cursus Blauwalgen & Waterbeheer

In deze cursus komen alle aspecten rond blauwalgen aan bod, variërend van de ecologie van blauwalgen tot oorzaken van overmatige bloei en het aanpakken van bijkomende overlast. Deze praktische cursus, waarbij STOWA-publicaties worden gebruikt, biedt een goede basis om de juiste aanpak te kiezen voor uw specifieke blauwalgenproblemen. >Meer informatie en aanmelding

17 maart, Bijeenkomst ‘De Waterschadeschatter’

Wat is de schade bij wateroverlast? Welke investeringen moeten worden gepleegd om wateroverlast en bijbehorende schade te voorkomen? En hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Om waterbeheerders te helpen bij het beantwoorden van deze lastige vragen, heeft STOWA de Waterschadeschatter (WSS) ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u graag over de achtergronden en mogelijkheden van dit instrument. >Meer informatie en aanmelding

31 maart, Nationaal congres veenbodemdaling ‘Heel Holland Zakt’

Door de slappe veen- en kleibodem hebben grote delen van West- en Noord-Nederland te kampen met bodemdaling. Dit leidt tot verzakking en waterproblemen. Overheden, maar ook aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten gaan gezamenlijk aan de slag om de problemen aan te pakken. Benieuwd hoe? Kom naar het nationaal congres over veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt'. >Meer informatie en aanmelding

6 april, Bijeenkomst Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder

Op 6 April organiseert STOWA een speciaal symposium over de veenkadenproef in de Leendert de Boerspolder. De proef geeft meer inzicht in de actuele sterkte van kleidijken op een veenondergrond. Tijdens dit symposium gaan we de opgedane kennis en ervaringen van de proef met u delen en bespreken. >Meer informatie en aanmelden

7 april, Kennisdag Inspectie Waterkeringen 'Voor de praktijk, door de praktijk!'

Tijdens de dertiende Kennisdag Inspectie Waterkeringen richten wij ons op de dagelijkse praktijk. Echte waterbeheerders vertellen echte verhalen, waar andere waterbeheerders hun voordeel mee kunnen doen. Die verhalen gaan over dieren in de dijk, de nieuwe zorgplicht, remote inspecties, data & informatie, grasbekleding en nog veel meer. Het belooft een mooie dag te worden. >Meer informatie en aanmelding

13 april, Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Wat wil de burger?'

Het afvalwaterbeheer is de laatste decennia het domein geworden van specialisten. Met de toenemende verduurzaming, decentrale afvalwaterzuivering en mogelijk hergebruik van afvalwater komt de maatschappelijke context weer meer in beeld. Maar wat verwacht de burger eigenlijk van de overheid als het om afvalwater gaat? En wat is hij bereid zelf te doen en te laten? Tijdens de platformdag nieuwe sanitatie komen deze vragen allemaal aan bod. >Meer informatie en aanmelding

19 t/m 21 april, Driedaags congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer!'

Monitoring is het fundament onder effectief waterkwaliteitsbeheer. Maar wat willen we weten en moeten we meten? Met welke frequentie en op welke manier? Met het voortschrijden van kennis, nieuwe inzichten en nieuwe technieken op monitoringgebied is het belangrijk deze vragen regelmatig opnieuw te stellen. Dat is precies wat STOWA beoogt met een speciaal driedaags congres dat geheel gewijd is aan monitoring. U komt toch ook?!  >Meer informatie en aanmelding

24-26 mei, Driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Van 24 tot en met 26 mei vindt op Terschelling een driedaagse workshop plaats over dynamisch kustbeheer. Dit keer is het thema 'Beleef de dynamiek'. Noteer deze driedaagse alvast in uw agenda. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgen binnenkort op onze website.

31 mei, Afvalwatersymposium 2016

Op dinsdag 31 mei organiseren STOWA en Stichting RIONED voor de negende keer het jaarlijkse Afvalwatersymposium. De dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de technische en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Noteer deze dag alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma volgt binnenkort op onze website.

Waterkeringen
Maatregelen tegen muizenplagen

In de winter van 2014-2015 had Zuid-Friesland te maken met een ware muizenplaag. De muizen richtten veel schade aan aan landerijen. Maar ook aan boezemkaden, die de muizen een droge plek bieden tijdens natte periodes. Onlangs werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek, waar ook STOWA aan meedeed. Het verhogen van het waterpeil, het onder water zetten van weilanden, maar ook weidegang kunnen de kans op muizenoverlast beperken, blijkt uit dat onderzoek. >Lees meer

Unie en STOWA ondersteunen waterbeheerders bij invullen 'zorgplicht nieuwe stijl'

De zorgplicht waterkeringen is een oude kerntaak van de waterschappen. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid dat vanaf 2017 van kracht wordt en het gewijzigde toezicht zijn aanleiding om de invulling van deze zorgplicht opnieuw tegen het licht te houden. Om waterschappen te helpen bij het invullen van deze 'zorgplicht nieuwe stijl', gaan STOWA en de Unie van Waterschappen een kennisnetwerk opzetten en leerbijeenkomsten organiseren. >Lees meer

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid officieel gestart

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Voor het versterken van waterkeringen gebeurt dat nu al. STOWA en Rijkswaterstaat WVL ontwikkelen daarom het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid, kortweg INNW. Het doel is waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering (waarbij sprake is van een ‘overstromingsrisicobenadering’) en te leren omgaan met het nieuwe beoordelingsinstrumentarium. >Lees meer

Klimaat & Water
Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging'

STOWA heeft een rapport uitgebracht met handvatten voor een beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoetwater (tijdelijk) in de bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden geschetst en er worden beslisbomen gepresenteerd waarmee de risico’s adequaat kunnen worden beoordeeld. >Meer informatie en download

Deltafacts.nl vernieuwd

Onlangs is een vernieuwde versie van Deltafacts.nl live gegaan. Tegelijkertijd is een groot aantal Deltafacts geüpdatet. Het gaat om: Borging vitale infrastructuur bij overstroming; Bouwen in en op waterkeringen; Brakke kwel; Consequenties snelle daling waterpeil op waterkering; Deltadijk; Deltascenario’s & adaptief deltamanagement; Regenwaterlenzen; Stabiliteit veenkaden met het oog op klimaatverandering. Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl.

Verslag bijeenkomst nieuwe neerslagstatistieken

In december 2015 vond een bijeenkomst plaats over de nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer, die STOWA heeft laten afleiden van de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Uit deze statistieken komt naar voren dat de hoeveelheid neerslag bij extreme neerslaggebeurtenissen in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in eerdere statistieken. De presentaties en het verslag van deze dag staan nu op onze website. Klik HIER.

Energie- en Grondstoffenfabriek
Verkenning pyrolyse zuiveringsslib

STOWA heeft onderzoek laten doen naar de pyrolyse van zuiveringsslib. Het betreft verhitting tot hoge temperaturen (200-900 °C) zonder zuurstof. Hierbij wordt een product gemaakt dat bestaat uit fosfaatrijke as en koolstof. Onderzoekers hebben de mogelijkheden verkend om dit gepyrolyseerde slib (zgn. biochar) nuttig toe te passen als organische grondstof ter verbetering van de bodemstructuur. >Meer informatie en download

Kwaliteit gewonnen struviet onderzocht

STOWA heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van struviet dat is gewonnen uit het afvalwater van vier zuiveringsinstallaties van huishoudelijke afvalwaterwater. De resultaten van deze analyse zijn getoetst aan de eisen die gesteld zijn in de aangepaste Meststoffenwet. Tevens is gekeken in hoeverre de gewonnen struvieten een nadere behandeling behoeven alvorens ze als meststof kunnen worden toegepast. >Meer informatie en download

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren beschreven

STOWA heeft onlangs de ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren beschreven, waaronder afvoerdynamiek, grondwater, connectiviteit, belasting en toxiciteit. Met de ecologische sleutelfactoren worden uiteenlopende aspecten van het functioneren van het watersysteem beschreven. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de verdere inhoudelijke uitwerking. >Meer informatie en download

Goede afwegingen bij verondiepen diepe plassen voor natuurontwikkeling

Regelmatig wordt geopperd om ten behoeve van natuurontwikkeling diepe plassen te verondiepen, via het inbrengen van grond of baggerspecie. Om hierbij met alle betrokken partijen heldere afwegingen te kunnen maken, is een zogenoemde Multi-Criteria Analyse ontwikkeld (de MCA Verondiepen). Het bijbehorende rapport beschrijft de achtergronden en uitgangspunten van het instrument. >Meer informatie en download

Schrijft u een Plan van Aanpak voor de sleutelfactor Context?

STOWA werkt aan de ontwikkeling en uitwerking van ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Deze factoren maken inzichtelijk welke voorwaarden van belang zijn voor het bereiken van de gewenste ecologische kwaliteit. STOWA gaat in de komende periode de sleutelfactor Context verder uitwerken in een Plan van Aanpak. Partijen kunnen tot 19 februari a.s. een offerte uitbrengen voor het opstellen van zo'n Plan van Aanpak (niet voor de uitwerking zelf). Klik HIER voor meer informatie.

Waterketen
CoP Meten en monitoren groenblauwe daken gestart

Onlangs is de Community of Practice 'Meten en monitoren groenblauwe daken’ van start gegaan. De gezamenlijke CoP van STOWA en stichting RIONED is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren aan groenblauwe daken. >Lees meer

Hoe ziet de afvalwaterverwerking van het buitengebied er in de toekomst uit?

Binnen een aantal jaar is een groot deel van de riolering buiten de bebouwde kom aan vervanging toe. Gemeenten moeten dan opnieuw beslissen welke oplossing voor een gebied het best is. Het huidige afvalwatersysteem kán, maar hóéft daarbij niet de aanpak van de toekomst te zijn. Een gezamenlijke RIONED/STOWA-uitgave helpt gemeenten en waterschappen om de argumenten op een rij te zetten en dit keuzeproces goed te laten verlopen. >Meer informatie en download

Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer

Drie jaar geleden startte in de gemeente Enschede een zoektocht om in het stedelijk waterbeheer meer kwaliteit voor minder geld te leveren. Dit heeft geleid tot een proeftuin, waarin is gewerkt aan de ontwikkeling, introductie en toepassing van een methodiek waarmee de gemeente op basis van de inschatting van risico’s heldere keuzes in het (afval)waterbeheer maakt. Het onlangs uitgebrachte rapport ‘Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer’ doet hier verslag van.

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties
Archeologie en waterbeheer: van last naar lust

De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Waterbeheerders zouden daar bij het uitvoeren van hun werk (zoals baggeren en beekherstel) meer rekening mee moeten houden. Anders kan er waardevol erfgoed verloren gaan. Maar hoe doe je dat als waterbeheerder? En wat levert het op? Tijdens een speciale dag over cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer kwamen er tal van inspirerende antwoorden op die vragen. >Lees het verslag van deze dag

Meer weten over... slootonderhoud?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##