STOWA Diginieuwsbrief 2 (2016)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Diversen    
Uitgelicht
Infographic over rioolvreemd water verbetert communicatie tussen gemeenten en waterschappen

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland heeft samen met stichting RIONED en STOWA een infographic laten maken over rioolvreemd water. De infographic is bedoeld om de communicatie hierover tussen gemeenten en waterschappen te verbeteren. Foto: detail Infographic. >Lees meer

Boekje ‘Waterveiligheid. Begrippen begrijpen’ geactualiseerd

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe begrippen geïntroduceerd in de waterveiligheid. Om elkaar te kunnen blijven verstaan is onlangs het boekje ‘Waterveiligheid, begrippen begrijpen’ geactualiseerd. Het boekje geeft een overzicht van de recente beleidsontwikkelingen op dit gebied en geeft een omschrijving van de belangrijkste begrippen. Nieuwsgierig geworden? U vindt het boekje hier.

Een stoel van riet?

Drie waterschappen, Staatsbosbeheer en STOWA zijn onderzoek gestart naar de productie van biocomposieten uit riet, waterplanten en gras. Biocomposieten zijn kunststoffen die worden gemaakt van natuurlijke vezelmaterialen samengehouden door een (natuurlijke) hars. Hiermee kunnen allerlei producten worden gemaakt. >Lees meer

Agenda
10 en 11 maart, Cursus Blauwalgen & Waterbeheer

De tweedaagse cursus Blauwalgen & Waterbeheer helpt u bij het kiezen van de juiste aanpak te kiezen voor uw specifieke blauwalgenproblemen. >Meer informatie en aanmelding

17 maart, Masterclass 'Nieuwe normering waterveiligheid' (INNW)

In de masterclass 'Nieuwe normering waterveiligheid' leert u meer over deze nieuwe normering voor primaire waterkeringen, het proces van invoering en de uitdagingen bij de implementatie. De masterclass, die is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders en management, maakt deel uit van het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid van STOWA en Rijkswaterstaat. >Meer informatie en aanmelding

17 en 24 maart, Basiscursus 'Beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normen' (INNW)

Op 17 en 24 maart vindt voor de eerste keer de tweedaagse basiscursus 'Beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normen (en nieuwe kennis) voor primaire waterkeringen'  plaats. De cursus betreft het algemene deel van de cursussen voor het beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normering. Deze cursus maakt deel uit van het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid van STOWA en Rijkswaterstaat. >Meer informatie en aanmelding

17 maart, Bijeenkomst ‘De Waterschadeschatter’

Wat is de schade bij wateroverlast? Zijn de investeringen om wateroverlast te voorkomen of te beperken, kostenefficiënt? Om waterbeheerders te helpen bij het beantwoorden van deze vragen, heeft STOWA de Waterschadeschatter (WSS) ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u graag over de achtergronden en mogelijkheden van de WSS. >Meer informatie en aanmelding

24 maart, Emissie Symposium Water 2016

Op 24 maart 2016 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats. De invulling van de workshops willen we mede door u laten bepalen. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven naar welke workshops uw voorkeur uitgaat. Wilt u dat uw stem wordt meegenomen, reageer dan zo snel mogelijk! >Meer informatie en aanmelding

31 maart, Nationaal congres veenbodemdaling ‘Heel Holland Zakt’

Door de slappe veen- en kleibodem hebben grote delen van West- en Noord-Nederland te kampen met bodemdaling. Dit leidt tot verzakking en waterproblemen. Overheden, maar ook aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten gaan gezamenlijk aan de slag om de problemen aan te pakken. Benieuwd hoe? Kom dan naar het congres 'Heel Holland Zakt'. >Meer informatie en aanmelding

1 april, Kennisdag ‘Aquatische biodiversiteit in slootnetwerken (…)’

Enige jaren geleden is het mede door STOWA ondersteunde langjarige onderzoek naar het ecologisch functioneren van sloten (PLONS) afgerond. Dat heeft onder andere geleid tot publicatie van het boek ‘Sloten; ecologisch functioneren en beheer’ (2014-26). Het wetenschappelijk onderzoek is nadien voortgezet. Op 1 april vindt er een kennisdag plaats waarop de resultaten hiervan worden gepresenteerd. >Meer informatie en aanmelding

5 april, Bijeenkomst ‘Van droom naar drone?’

Op dinsdag 5 april dagen we u uit om op zoek te gaan naar de kansen voor drones en satellieten in het waterbeheer. We onderzoeken alle mogelijke toepassingen, uiteenlopend van monitoring van de waterkwaliteit, droogteonderzoek en waterplantenontwikkeling, tot de inspectie van waterkeringen Let op: deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor waterbeheerders. >Meer informatie en aanmelding

6 en 13 april, Basiscursus 'Beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normen' (INNW)

Op woensdag 6 en 13 april vindt voor de tweede keer de tweedaagse basiscursus 'Beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normen (en nieuwe kennis) voor primaire waterkeringen' plaats. De cursus betreft het algemene deel van de cursussen voor het beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normering. Deze cursus maakt deel uit van het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid van STOWA en Rijkswaterstaat. >Meer informatie en aanmelding

6 april, Bijeenkomst over resultaten dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder

Op 6 April organiseert STOWA een speciaal symposium over de dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder. De proef biedt meer inzicht in de actuele sterkte van kleidijken op een veenondergrond. Tijdens dit symposium gaan we de opgedane kennis en ervaringen van de proef met u delen en bediscussiëren. Foto: Deltares. >Meer informatie en aanmelding

7 april, Kennisdag Inspectie Waterkeringen: voor de praktijk, door de praktijk!

Tijdens de dertiende Kennisdag Inspectie Waterkeringen richten wij ons op de dagelijkse praktijk. Echte waterbeheerders vertellen echte verhalen, waar andere waterbeheerders hun voordeel mee kunnen doen. Die verhalen gaan over dieren in de dijk, de nieuwe zorgplicht, remote inspecties, data en informatie, grasbekleding en nog veel meer. Het belooft een mooie dag te worden. U komt toch ook?! >Meer informatie en aanmelding

7 april, Workshop ‘Energie in het watersysteem 2016-2018’

STOWA en de Unie van Waterschappen houden op 7 april een workshop over het onderzoeksprogramma 'Energie in het watersysteem 2016-2018'. Doel van de dag is u te informeren over de inhoud en organisatie van de Green Deal Energie tussen waterschappen en het Rijk en het ophalen van relevante kennisvragen als basis voor dit programma. >Meer informatie en aanmelding

13 april, Platformdag Nieuwe Sanitatie: wat wil de burger?

Het afvalwaterbeheer is de laatste decennia het domein geworden van specialisten. Door ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming, decentrale afvalwaterzuivering en mogelijk hergebruik van afvalwater komt de maatschappelijke context weer meer in beeld. Maar wat verwacht de burger eigenlijk van de overheid als het om afvalwater gaat? En wat is hij bereid zelf te doen en te laten? Tijdens de platformdag nieuwe sanitatie komen deze vragen allemaal aan de orde. >Meer informatie en aanmelding

19 t/m 21 april, Driedaags congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer!'

Monitoring is het fundament onder effectief waterkwaliteitsbeheer. Maar alleen als het goed gebeurt. Wat willen we weten en moeten we meten? Met welke frequentie en op welke manier? Deze vragen zijn niet nieuw. Maar met het voortschrijden van kennis, nieuwe inzichten en nieuwe technieken op monitoringgebied is het belangrijk deze vragen regelmatig opnieuw te stellen. Dat is precies wat STOWA beoogt met een speciaal driedaags congres dat geheel gewijd is aan monitoring. >Meer informatie en aanmelding

Klimaat & Water
Verschenen: Klimaatactieve stad. Slim samenwerken (2016-03)

Dit rapport vormt de weerslag van een onderzoek naar de ‘KAS-projecten’ van waterschappen. Aan de hand van interviews met betrokkenen is in kaart gebracht hoe deze projecten (zijn) verlopen en welke (leer)ervaringen daarbij zijn opgedaan. Op basis daarvan doet de onderzoeker aanbevelingen voor toekomstige KAS-initiatieven. >Meer informatie en download

Update Deltafacts

Onlangs zijn de Deltafacts Droogte stuurt functie & Ondergrondse waterberging geactualiseerd. Voor een compleet overzicht van alle Deltafacts, surf naar deltafacts.nl.

Energie- en Grondstoffenfabriek
Van afval(water) naar asfalt?

Enkele partijen w.o. STOWA zijn een project gestart om een duurzame afzetmarkt te creëren voor via fijnzeven teruggewonnen cellulose uit afvalwater. De cellulosevezels kunnen als zogenoemde afdruipremmers worden toegevoegd aan asfalt. Dit zorgt zorgt voor een homogene verdeling van het bitumen in het asfaltmengsel, en voorkomt het ontmengen (het ‘afdruipen’) van bitumen tijdens opslag en transport. Hierdoor wordt de kwaliteit van het asfalt verhoogd. Dit leidt tot een langere levensduur. >Lees meer

Verschenen: Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning 2015-2017 (2015-36)

In de Green Deal Grondstoffen heeft STOWA met het Rijk afgesproken dat zij in 2015 een Onderzoeksprogramma Grondstoffen opstelt dat inzicht biedt in, en een overzicht geeft van het geheel van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van grondstoffenwinning in de waterketen. STOWA heeft ter voorbereiding op dit programma een overzicht laten opstellen van de binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek onderscheiden onderzoeksvelden en van de daarbinnen lopende projecten, projecten in voorbereiding en nieuwe ideeën. >Meer informatie en download

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties

2015-36, Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning 2015-2017
2016-03, Klimaatactieve stad. Slim samenwerken

Meer weten over...blauwalgen?

KLik HIER  en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##