STOWA Diginieuwsbrief 3 (2016)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Klokhuis over versterken waterkeringen: ook aanbevolen voor ouders en grootouders!

STOWA en Rijkswaterstaat organiseren cursussen over de nieuwe normen voor primaire waterkeringen. Stichting Wateropleidingen organiseert een opleiding Basiskennis Waterkeringen. Het Klokhuis denkt aan onze waterkeringprofessionals in de dop, met een leuke en leerzame aflevering over het versterken van waterkeringen. Ook aanbevolen voor ouders en grootouders! >Bekijk de uitzending

Met monitoren meer waterkwaliteit en ecologie voor je geld!

Monitoring. Er zijn waterschappers die het zien als een ongrijpbare kostenpost, waar best op bezuinigd kan worden. Of als iets wat we moeten doen, omdat de KRW daar nu eenmaal om vraagt. Begrijpelijk soms, maar zeker niet terecht. Tijdens het STOWA monitoringcongres tonen we aan dat u met goede monitoring uw geld dubbel en dwars terugverdient. Als u maar weet wat u wilt weten en hoe u moet meten. U vindt alle informatie op de speciale congres website.

Waterschappen gaan energie besparen door ‘slim malen’

Waterschappen gaan onderzoeken hoe ze hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten werken. STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkelen in dit verband een gezamenlijk onderzoeksprogramma ‘Energie in het watersysteem’. Het thema ‘slim malen’ is hierin een belangrijk onderdeel. Foto: gemaal Abelstok, Groningen. >Lees meer

Waterschappen, STOWA en Rijk ondertekenen nieuwe Green Deal Energie

Waterschappen zetten in op verdere duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de nieuwe Green Deal Energie die de waterschappen, STOWA en het Rijk op 21 maart jl. hebben ondertekend. >Lees meer

Agenda
31 maart, Nationaal congres veenbodemdaling ‘Heel Holland Zakt’

Door de slappe veen- en kleibodem hebben grote delen van West- en Noord-Nederland te kampen met bodemdaling. Dit leidt tot verzakking en waterproblemen. Overheden, maar ook aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten gaan gezamenlijk aan de slag om de problemen aan te pakken. Benieuwd hoe? Kom dan naar het congres 'Heel Holland Zakt'. >Meer informatie en aanmelding

1 april, Kennisdag ‘Aquatische biodiversiteit in slootnetwerken (…)'

Enige jaren geleden is het mede door STOWA ondersteunde langjarige onderzoek naar het ecologisch functioneren van sloten afgerond. Dat heeft onder andere geleid tot publicatie van het boek ‘Sloten; ecologisch functioneren en beheer’ (2014-26). Het wetenschappelijk onderzoek is nadien voortgezet. Op 1 april a.s. vindt er een kennisdag plaats waarop nieuwe inzichten worden gepresenteerd. >Meer informatie en aanmelding

5 april, Bijeenkomst ‘Van droom naar drone?’

Op dinsdag 5 april dagen we u uit om met waterbeheerders en marktpartijen op zoek te gaan naar de kansen voor drones en satellieten in het waterbeheer. We onderzoeken alle mogelijke toepassingen, uiteenlopend van monitoring van de waterkwaliteit, droogteonderzoek en waterplantenontwikkeling, tot de inspectie van waterkeringen.  >Meer informatie en aanmelding

6 en 13 april, tweedaagse basiscursus 'Beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normen' (INNW)

Op woensdag 6 en 13 april vindt voor de tweede keer de tweedaagse basiscursus 'Beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normen (en nieuwe kennis) voor primaire waterkeringen' plaats. Deze cursus maakt deel uit van het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid van STOWA en Rijkswaterstaat. >Meer informatie en aanmelding

6 april, Bijeenkomst Leendert de Boerspolder

Op 6 April organiseert STOWA een speciaal symposium over de veenkadenproef in de Leendert de Boerspolder. De proef biedt meer inzicht in de actuele sterkte van kleidijken op een venige ondergrond. Tijdens dit symposium gaan we de opgedane kennis en ervaringen tijdens de proef met u delen en bediscussiëren. >Meer informatie en aanmelding

7 april, Kennisdag Inspectie Waterkeringen: voor de praktijk, door de praktijk!

Tijdens de dertiende Kennisdag Inspectie Waterkeringen richten wij ons op de dagelijkse praktijk. Echte waterbeheerders vertellen echte verhalen, waar andere waterbeheerders hun voordeel mee kunnen doen. Het belooft een mooie dag te worden. U komt toch ook?! >Meer informatie en aanmelding

7 april, Workshop ‘Energie in het watersysteem 2016-2018’

STOWA en de Unie van Waterschappen houden op donderdagochtend 7 april een workshop over het onderzoeksprogramma 'Energie in het watersysteem 2016-2018’. Doel van de bijeenkomst is u te informeren over de inhoud en organisatie van de nieuwe Green Deal Energie tussen waterschappen en het Rijk en het ophalen van relevante kennisvragen als basis voor dit bijbehorende onderzoeksprogramma. >Meer informatie en aanmelding

13 april, Platformdag Nieuwe Sanitatie: wat wil de burger?

Het afvalwaterbeheer is de laatste decennia het domein geworden van specialisten. Met de toenemende verduurzaming, decentrale afvalwaterzuivering en mogelijk hergebruik van afvalwater komt de maatschappelijke context juist weer meer in beeld. Maar wat verwacht de burger eigenlijk van de overheid als het om afvalwater gaat? En wat is hij zelf bereid te doen en te laten? Tijdens de Platformdag Nieuwe Sanitatie komen deze vragen allemaal aan de orde. >Meer informatie en aanmelding

19 april, Kennisdag Zoetwater Deltaprogramma

Rijkswaterstaat en STOWA organiseren op 19 april voor de tweede keer een kennisdag in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater. Deze dag krijgt u inzicht in de samenhang tussen de lopende onderzoeken en worden onderzoeken gepresenteerd, zowel generiek onderzoek als onderzoek in de regio. >Meer informatie en aanmelding

19 t/m 21 april, Driedaags congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer!'

Monitoring is het fundament onder effectief waterkwaliteitsbeheer. Maar wat willen we weten en moeten we meten? Met welke frequentie en op welke manier? Deze vragen zijn niet nieuw. Maar met het voortschrijden van kennis, nieuwe inzichten en nieuwe technieken op monitoringgebied is het belangrijk deze vragen regelmatig opnieuw te stellen. Dat is precies wat STOWA beoogt met een speciaal driedaags congres dat geheel gewijd is aan monitoring. U komt toch ook?!  >Meer informatie en aanmelding

21 april, Bijeenkomst ‘Naar een kennisagenda NKWK waterkeringen’

In de zomer van 2015 kwamen vertegenwoordigers van kennisinstituten, ingenieursbureaus en waterschappen bij elkaar om aan te geven welke kennisvragen er zijn voor verschillende onderwerpen op het gebied van waterkeringen. De geformuleerde kennisvragen zijn inmiddels geclusterd. Tijdens deze bijeenkomst willen wij deze clustering graag presenteren en samen met u gaan prioriteren. >Meer informatie en aanmelding

21 april, Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad

Op 21 april kunt u deelnemen aan het eerste projectbezoek in het kader van de projectentournee van de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. We bezoeken klimaatadaptatieprojecten in Almelo, Hengelo en Enschede. >Meer informatie en aanmelding

17 mei, NKWK Conferentie 2016 'Verdiepen, verbinden en versterken'

In het afgelopen jaar hebben overheden, kennisinstellingen en bedrijven binnen het NKWK gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van kennisagenda’s rondom water en klimaat. Tijdens de tweede conferentie worden de eerste resultaten gepresenteerd en leggen we nieuwe verbindingen tussen onderzoekslijnen. Ook is er ruimte voor versterking van samenwerkingsverbanden en nieuwe ideeën. >Meer informatie en aanmelding

18 mei, Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie zuidwest Nederland

SWWB, STOWA en stichting RIONED houden op woensdagmiddag 18 mei in Willemstad een regiobijeenkomst over nieuwe sanitatie. Directe aanleiding is een initiatief in de gemeente Zundert om samen met boomtelers te kijken naar hergebruik van gezuiverd afvalwater en te experimenteren met een nieuw type riolering. >Meer informatie en aanmelding

24 t/m 26 mei, Driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Van 24 tot en met 26 mei vindt op Terschelling de driedaagse workshop plaats over dynamisch kustbeheer. Dit keer is het thema 'Beleef de dynamiek'. >Meer informatie en aanmelding

31 mei, Afvalwatersymposium 2016

Op dinsdag 31 mei organiseren STOWA en Stichting RIONED voor de negende keer het jaarlijkse Afvalwatersymposium. De dag geeft in een aantal presentaties een boeiend overzicht van actuele thema’s op het gebied van afvalwater. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
FloodControl IJkdijk Programma in 2016 afgerond

Alle deelnemende partijen in het FloodControl IJkdijk programma, waaronder STOWA, hebben de afgelopen tien jaar succesvol samengewerkt aan onderzoek en innovaties voor dijksterkte, dijkmonitoring, dijkversterking, crisisbeheersing en waterveiligheid. Het programma wordt afgerond met een speciaal symposium later dit jaar.  >Lees meer

Klimaat & Water
Deltafacts STOWA voorzien in behoefte

De Deltafacts van STOWA voorzien duidelijk in een behoefte, zo blijkt uit online statistieken. In 2015 kregen de Deltafact-pagina’s op het internet bijna 18 duizend unieke paginabezoeken, in 2013 waren dat er nog maar 65 honderd. De Deltafacts ‘Bodemvochtgestuurd Beregenen’, ‘Regelbare Drainage’, ‘Meerlaagsveiligheid’ en ‘Effect van Zandsuppleties’ werden in 2015 het vaakst bezocht. >Lees meer

Updates Deltafacts

Onlangs zijn er updates verschenen van de Deltafacts ‘Blauwe diensten’, ‘Droogte stuurt functies’ en ‘Regelbare drainage’. Voor het complete overzicht, kijk op www.deltafacts.nl.

Verschenen: Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied

Deze verkenning geeft een beeld van de mogelijkheden en beperkingen van ondergrondse waterberging in stedelijk gebied. Er is vooral gekeken naar de kansen voor beperking van wateroverlast, de bijdrage aan de watervoorziening in stad en ommeland (peil, doorspoeling, verdamping, hittestress), de technische aspecten en de kosten voor aanleg en exploitatie. >Meer informatie en download

Energie- en Grondstoffenfabriek
Verschenen: Pasturi destructie. Ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethode

Waterschappen willen in 2020 ten minste 40 procent van het energieverbruik zelf opwekken. Dat kan door het voorbehandelen van het te vergisten zuiveringsslib, zodat er meer biogas wordt geproduceerd. Een nieuw concept is ‘Pasturi destructie’, een combinatie van biologische, thermische en mechanische voorbehandeling. In dit werkrapport worden het uitgevoerde technisch inhoudelijke onderzoek, de vergelijkende business case en de nodige vervolgstappen nader toegelicht. >Meer informatie en download

Demonstratieproject CENIRELTA met een jaar verlengd

Er is meer tijd nodig voor een goed inzicht in de haalbaarheid van het toepassen van zogenoemde koude-Anammoxtechnologie in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering. Daarom hebben Paques, STOWA en Waterschap Hollandse Delta, na goedkeuring door de Europese LIFE+ commissie, besloten dat het demonstratieproject met koude Anammox op rwzi Dokhaven in Rotterdam met een jaar wordt verlengd. >Lees meer

Verschenen: Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning 2015-2017

In de Green Deal Grondstoffen heeft STOWA met het Rijk afgesproken dat zij een Onderzoeksprogramma Grondstoffen opstelt dat inzicht biedt in, en een overzicht geeft van het geheel van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van grondstoffenwinning in de waterketen. Deze rapportage geeft ter voorbereiding op zo'n onderzoeksprogramma een beknopt overzicht van de binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek onderscheiden onderzoeksvelden en van de daarbinnen lopende projecten, projecten in voorbereiding en nieuwe ideeën. Foto: detail fijnzeef om cellulose uit afvalwater terug te winnen <Meer informatie en download

Waterketen
Verschenen: Keuzewijzer stadswater

De Keuzewijzer stadswater is een inspiratiedocument dat planvormers, ontwerpers en beheerders van stedelijk water op een praktische manier laat zien hoe ambities in de stad verwezenlijkt kunnen worden en op welke manier water hier meerwaarde bij kan hebben. >Meer informatie en download

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over...veenkaden?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##