STOWA Diginieuwsbrief 4 (2016)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Driedaags monitoringcongres groot succes

Van 19 tot en met 21 april vond het STOWA-congres ‘Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer' plaats. Drie dagen lang wisselden waterschappers, wetenschappers en adviseurs nieuwe kennis, ervaringen en inzichten uit over monitoring. Eén ding werd tijdens het congres wel duidelijk: monitoring is enorm in ontwikkeling.

Er komen in hoog tempo nieuwe informatiesystemen en innovatieve technieken op de markt die het verzamelen, ontsluiten en toegankelijk maken van data veel eenvoudiger maken. Ook het doel van monitoring verandert snel: van routinematig, generiek meten, naar specifiek en doelgericht meten als basis voor systeembegrip, het nemen van de juiste maatregelen en het meten van de effecten van die maatregelen.

Meer weten? Op www.stowacongres.nl vindt u nieuws, achtergronden en videopresentaties. Foto: dagvoorzitter dag 3 Paul Latour met curator van Burgers' Ocean Max Janse.

STOWA ter Info 63: de regenworm komt naar u toe!

Lumbricus, het Latijnse woord voor regenworm. U zult de naam de komende jaren nog vaak tegenkomen. Het is een innovatief kennisprogramma waarin een groot aantal partijen werkt aan klimaatrobuuste (stroom)gebieden. Dat gebeurt on te spot; in proeftuinen worden nieuwe kennis, maatregelen en instrumenten op het snijvlak van klimaat, water en bodem integraal toegepast. Maar waarom heet het programma 'regenworm'? Lees het in de nieuwste STOWA ter Info.

Agenda
18 mei, Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie zuidwest Nederland

SWWB, STOWA en stichting RIONED houden op woensdagmiddag 18 mei in Willemstad een regiobijeenkomst over nieuwe sanitatie. Directe aanleiding is een initiatief in de gemeente Zundert om samen met boomtelers te kijken naar hergebruik van gezuiverd afvalwater en te experimenteren met een nieuw type riolering. >Meer informatie en aanmelding

24 mei, CoP Hermeandering over herinrichting Boven Slinge

Waterschap Rijn en IJssel heeft een deel van de Boven Slinge heringericht. Grote vraag is of de herinrichting leidt tot het herstel van natuurlijke morfologische beekprocessen. U kunt hierover meepraten tijdens de bijeenkomt 'Een slinger aan de Boven Slinge: leren van uitvoering en monitoring’. >Meer informatie en aanmelding

31 mei, CoP Beheer en Onderhoud: ‘Aanbesteden maaiwerk: lust of last?’

Maaien is een belangrijk onderdeel van het beheer & onderhoud van waterlopen. De wijze waarop waterbeheerders hun maaiwerk aanbesteden, bepaalt in belangrijke mate de manier waarop maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd. En daarmee in hoeverre dat bijdraagt aan het behalen van uiteenlopende waterbeheerdoelen. Tegen die achtergrond houdt de CoP Beheer en Onderhoud op 31 mei a.s. de bijeenkomst ‘Aanbesteden maaiwerk: lust of last?’. >Meer informatie en aanmelding

31 mei, Afvalwatersymposium 2016

Op dinsdag 31 mei organiseren STOWA en Stichting RIONED voor de negende keer het jaarlijkse Afvalwatersymposium. De dag geeft een boeiend overzicht van actuele thema’s op het gebied van afvalwater. >Meer informatie en aanmelding

2 juni, Landelijke kennisdag regionale keringen

In Nederland houden we de kans op een overstroming zo klein mogelijk. Regionale waterkeringen spelen hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is ruimte in Nederland schaars en de omgeving complex. Daarom is het belangrijk ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van regionale keringen regelmatig met elkaar te delen. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse kennisdag regionale keringen. >Meer informatie en aanmelding

16 juni, LIFE event Wastewater

Op donderdagmiddag 16 juni vindt er een symposium plaats over OMZET.Amersfoort en enkele gerelateerde LIFE+ projecten. Aanleiding is de officiële opening van dit project op rwzi Amersfoort, op vrijdagmiddag 17 juni. Let op: de voertaal van dit symposium is Engels. >Meer informatie en aanmelding

17 juni, Symposium opening OMZET.Amersfoort: 'Alles wat u wilt weten over fosfaatterugwinning'

Waterschap Vallei en Veluwe brengt met OMZET.Amersfoort niet alleen fosfaat terug in de keten. Ook de zuivering van de toekomst komt erdoor een stap dichterbij. Op vrijdagochtend 17 juni lichten we de verschillende aspecten van fosfaatterugwinning op rwzi’s toe: uitdagingen, marktkansen, juridische aspecten, kwaliteitsaspecten, duurzaamheidsaspecten en meer. >Meer informatie en aanmelding

23 juni, Seminar over integrale risicoanalyse water

Nederland kent grote wateropgaven. Denk aan bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, zoetwatervoorziening, realisatie van natuurdoelen en de vervanging van natte kunstwerken. Deze opgaven staan niet los van elkaar. In dit seminar staan wij stil bij de vraag hoe de opgaven worden opgepakt, hoe ze elkaar beïnvloeden en hoe partijen elkaar nodig hebben om ze in samenhang op te lossen. >Meer informatie en aanmelding

24 juni CWE-symposium over de rol van exoten in aquatische ecosystemen

Op 24 juni vindt er in Wageningen een symposium plaats over de rol van exoten in aquatische ecosystemen. De titel is veelzeggend: 'The Good, the Bad or a bith of both?' De voertaal is Engels. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
Dijkbezwijkproef: nieuwe rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit veendijken

Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder. De proef met een kleidijk op veen bood onderzoekers een unieke kans meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van dit soort dijken. Bovendien kon de betrouwbaarheid worden getoetst van een nieuw opgestelde rekenregel voor het bepalen van de stabiliteit van regionale keringen. >Lees een uitgebreid verslag van deze dag

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2016: verhalen maken de dijk

Op 7 april 2016 vond de dertiende Landelijke Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat en STOWA. Zo’n 300 waterkeringbeheerders uit het hele land luisterden deze dag naar verhalen uit de praktijk, verteld door mensen van vlees en bloed. Het thema van dit jaar was dan ook ‘Verhalen maken de dijk’. >Download het verslag, inclusief videolinks

Verschenen: Verkenning professionaliseren inspecties op basis van het International Levee Handbook

STOWA zoekt continu naar mogelijkheden om in Nederland ontwikkelde kennis en methodieken uit te wisselen met partners in het buitenland. Maar welke buitenlandse kennis en ervaringen zouden de Nederlandse waterkeringenbeheerders op hun beurt kunnen benutten? Om die vraag te beantwoorden heeft STOWA opdracht gegeven het International Levee Handbook nader te bestuderen om kansen te signaleren voor de verbetering van de Handreiking Inspectie Waterkeringen. >Meer informatie en download

Klimaat & Water
Waterschadeschatter bewijst zijn nut in de praktijk

Onlangs vond in Amersfoort een bijeenkomst plaats over de Waterschadeschatter (WSS) van STOWA. Het instrument om schades door wateroverlast te berekenen, bewijst duidelijk zijn nut, zo bleek deze middag Aan de orde kwamen onder meer gebruikerservaringen. >Lees een uitgebreid verslag van de dag

Stowaportaalwateroverlast.nl

STOWA heeft een speciaal portaal in het leven geroepen waarop gebruikers tools en instrumenten kunnen vinden voor het maken van berekeningen die te maken hebben met regionale wateroverlast. Het is www.stowaportaalwateroverlast.nl. Het betreft de Waterschadeschatter, Berekenen Onzekerheid Wateropgave BOWA, Meteobase en de Handreiking Regionale Wateroverlast. >Lees meer

Deltafacts geactualiseerd

Onlangs is weer een aantal Deltafacts geactualiseerd. Het betreft Dynamisch Peilbeheer, Informatievoorziening bij calamiteiten, Klimaatverandering en grondwaterbeheer in stedelijk gebied, Borging vitale infrastructuur en Richtlijn Overstromingsrisico’s. Kijk voor het volledige overzicht op Deltafacts.nl

Op naar een klimaatactieve stad!

Onlangs verscheen ‘Op naar een klimaatactieve stad’. De poster geeft een overzicht van groenblauwe maatregelen die steden kunnen nemen om te zorgen dat het aantrekkelijke plekken blijven om te wonen en te werken. Dat alles tegen de achtergrond van de effecten van klimaatverandering. >Meer informatie en download

NKWK-projectentournee Klimaatbestendige Stad gestart

Eind april was de eerste bijeenkomst in het kader van de projectentournee van het NKWK voor de onderzoekslijn KlimaatBestendige Stad (KBS). De deelnemers bezochten een aantal stedelijke-klimaatadaptatieprojecten in Twente en wisselden kennis en ervaringen uit. >Download het verslag van deze dag, inclusief videolinks

Plan voor nationaal kennisprogramma bodemdaling

Door de slappe veen- en kleibodem hebben grote delen van West- en Noord-Nederland te kampen met bodemdaling. Dit leidt tot verzakking en waterproblemen, met alle gevolgen van dien. Het Platform Slappe Bodem, STOWA en Provincie Zuid-Holland hebben daarom samen met andere organisaties een plan opgesteld voor een nationaal kennisprogramma bodemdaling. >Lees meer

Energie- en Grondstoffenfabriek
Verschenen: Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten

Dit rapport beschrijft de resultaten van pot- en veldonderzoek naar de landbouwkundige waarde van uit communaal afvalwater gewonnen struviet in kansrijke afzetmarkten. Het struviet is vergeleken met concurrerende gangbare meststoffen. >Meer informatie en download

Watermozaïek/Waterkwaliteit
PCLake en PCDitch: solide basis voor het nemen van doeltreffende waterkwaliteitsmaatregelen

Met de ecologische modelinstrumenten PCLake en PCDitch leren waterbeheerders de werking van watersystemen begrijpen. Dat vormt de basis voor het nemen van doeltreffende herstelmaatregelen. Aan de modellen is de afgelopen vier jaar nieuwe wetenschappelijke informatie toegevoegd. De modellen zelf zijn veel gebruikersvriendelijker, toegankelijker en toepasbaarder gemaakt. Ook zijn ze getoetst aan de praktijk via casestudies.  >Meer informatie

>Bekijk een korte video over de modellen

Waterketen
CoP Meten & Monitoren Groenblauwe daken gestart

Op 8 maart kwamen waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen bijeen voor de eerste bijeenkomst van de Community of Practice Meten & Monitoren Groenblauwe daken. >Lees meer

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties

2016-08, Op naar een klimaatactieve stad
2016-10, Verkenning professionaliseren inspecties op basis van het International Levee Handbook
2016-12, Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwater

Meer weten over...(hemel)wateroverlast en schade?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##