STOWA Diginieuwsbrief 7 (2016)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Afvalwaterzuivering     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Wie werkt ambities klimaatbestendige stad uit in toepasbare doelstellingen?

STOWA en RIONED zijn op zoek naar een team dat een denklijn of redeneertrant ontwikkelt, waarin de abstracte ambities van een klimaatbestendige stad worden uitgewerkt in toepasbare doelstellingen. De vorm van het product is vrij en kan een notitie, infographic of iets anders zijn. Interesse? >Download de complete uitvraag

Nieuwe cursussen Opleidingsprogramma ‘Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW)’

Vanaf 2017 zijn de nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen van kracht. Om waterkeringbeheerders goed voor te bereiden op deze nieuwe normering hebben STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld. In het najaar van 2016 worden in dit kader diverse cursussen georganiseerd voor beoordelaars en ontwerpers. Klik HIER voor een volledig cursusoverzicht.

Meer weten over het opleidingsprogramma? Klik HIER

Ontwateren zuiveringsslib kan milieuvriendelijker

Waterschappen gebruiken op grote schaal polymeer voor het ontwateren en indikken van zuiveringsslib. Het gebruik vormt een significant deel van de milieu-impact van een rioolwaterzuivering. Vandaar dat STOWA onderzoek heeft laten doen naar 'groene' alternatieven. Die zijn er zeker, zo blijkt. En het hoeft niet meer te kosten. >Lees meer

Agenda
6 september, Regionale studiedag over assetmanagement en stedelijk waterbeheer, Zuid-Nederland

Stichting RIONED en haar Vlaamse evenknie VLARIO organiseren i.s.m. STOWA een studiedag over assetmanagement in het stedelijk waterbeheer. U leert wat assetmanagement inhoudt en hoe collega's deze denk- en werkwijze al toepassen. ‘s Middags gaat u zelf met de principes van assetmanagement aan de slag. >Meer informatie en aanmelding

13 september, Regionale studiedag over assetmanagement en stedelijk waterbeheer, Noord-Nederland

Stichting RIONED organiseert i.s.m. STOWA een studiedag over assetmanagement in het stedelijk waterbeheer. U leert wat assetmanagement inhoudt en hoe collega's deze denk- en werkwijze al toepassen. ’s Middags gaat u zelf met de principes van assetmanagement aan de slag. >Meer informatie en aanmelding
 

16 september, Bijeenkomst ‘De Overijsselse Vecht: dynamiek van rivier en landschap’

Op dit moment worden er in de Overijsselse Vecht allerlei maatregelen genomen om de rivier om te vormen tot een dynamische, halfnatuurlijke laaglandrivier. Tijdens deze themadag, georganiseerd door NCR, waterschap Vechtstromen en STOWA, willen we de dynamiek van de Vecht onder de loep nemen om inspiratie op te doen voor rivierherstel. Ook worden de eerste resultaten van het Europese onderzoeksprogramma programma River Care belicht. >Meer informatie en aanmelding

20 september, Symposium 'Laat beken weer stromen door het landschap!'

Veiligheid, waterberging, KRW en Natura 2000 stellen uiteenlopende eisen aan het waterbeheer. Ook bij beekherstel. Maar hoe combineer je al deze opgaven op een goede manier? En wat zijn belangrijke succes- en faalfactoren van integrale beekherstelprojecten in Nederland? Op 20 september a.s. hopen we met elkaar antwoorden te vinden op deze vragen. >Meer informatie en aanmelding

29 september, Symposium 'De dijk neemt het woord'

De stichting FloodControl IJkdijk zorgde de afgelopen tien jaar voor baanbrekend onderzoek en innovaties op het gebied van waterveiligheid. Het onderzoek leidde tot innovatieve oplossingen op het gebied van dijkmonitoring, dijkversterking en calamiteitenmanagement. De opgedane kennis is nu klaar voor toepassing in de praktijk. Tijdens een speciaal symposium krijgt u de kans kennis op te doen die u meer inzicht geeft in het gedrag van uw dijken. >Meer informatie en aanmelding

30 september, Veldcongres ‘Natte teelten’

Op 30 september a.s. organiseren het Veenweide Innovatie Centrum Zegveld, STOWA, Radboud Universiteit en het programmabureau Utrecht-West een veldcongres over natte teelten. Deze teelten zoals lisdodde, cranberry, veenmos en azolla kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidegebied te reduceren. Maar wat weten we er eigenlijk al van?  Hoe ziet de teelt eruit? Hoe ziet de markt eruit? >Meer informatie en aanmelding

4 oktober, Symposium over groene daken

STOWA en Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseren een symposium over groene daken, waarin we ervaringen en inzichten delen en praktijksituaties en toepassingen toelichten. Wij bieden u een inspirerend programma, waarin we het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten. >Meer informatie en aanmelding

5 oktober, Congres ’20 jaar waterharmonica’s: lessen uit het verleden en doorkijk naar de toekomst’

STOWA en waterschap De Dommel organiseren op 5 oktober 2016 het congres ’20 jaar Waterharmonica’s: lessen uit het verleden en doorkijk naar de toekomst’. In presentaties en werksessies delen de waterschappen hun opgedane kennis en ervaringen op het gebied van ontwerp, beheer, onderhoud en monitoring. >Meer informatie en aanmelding

6 oktober, Kennisdag ‘Waterkwaliteit op de kaart’

Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseert op 6 oktober 2016 voor de derde maal de landelijke kennisdag ‘Waterkwaliteit op de kaart’. Diverse organisaties en kennisinstituten waaronder STOWA, verlenen hun medewerking aan dit bijzondere evenement, waarin een groot aantal onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit aan bod komt. >Meer informatie en aanmelding

7 oktober, Symposium ‘Hoe regenwaterbestendig zijn we?’

Hoe kun je anticiperen op een wolkbreuk en schade in de bebouwde omgeving beperken? STOWA organiseert hierover op 7 oktober een speciaal symposium. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
Verschenen: State of the Art open steenasfalt

Het rapport State of the Art open steenasfalt geeft een helder overzicht van de kennis en ervaringen die de afgelopen decennia zijn opgedaan met het toepassen dit type dijk- en oeverbekleding. >Meer informatie en download rapport

Klimaat & Water
NHI: één hydrologisch instrumentarium voor heel Nederland

Eind juni organiseerde STOWA een bijeenkomst waarin de deelnemers werden bijgepraat over de ontwikkelingen rond het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, kortweg NHI. Belangrijkste conclusie: het NHI lijkt na een moeizame start aardig op weg om hét hydrologisch instrumentarium te worden voor waterbeherend Nederland. >Lees een verslag van de dag

Update Deltafact ‘Beprijzen van water voor de landbouw’

Onlangs is er een update verschenen van de Deltafact Beprijzen van water voor de landbouw. Een compleet overzicht van de Deltafacts vindt u op www.deltafacts.nl

Geslaagde KAS-bijeenkomst 'Faciliteren kun je leren’

Hoe kunnen waterschappen meer open staan voor initiatieven uit de stad en deze benutten voor het oplossen van vragen op het snijvlak van (stedelijk) water & klimaat? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop 'Faciliteren kun je leren' van de Klimaatactieve Stad en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. >Lees het verslag van de workshop

Hoeveel water kun je in de bodem bergen?

STOWA heeft laten onderzoeken of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die op enig moment in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk kan worden gemaakt. Uit de studie blijkt dat het mogelijk is te komen tot een operationeel systeem om de ‘vullingsgraad’ van de bodem vast te stellen. Een dergelijk systeem biedt veel mogelijkheden voor het operationele waterbeheer. >Meer informatie en download onderzoeksrapport

Onderzoek naar integrale risicobenadering zoetwatervoorziening

STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes - gaat over het toepassen van een risicobenadering bij zoetwatervoorziening. De studie moet waterbeheerders handvatten geven hoe je dat kunt doen. >Lees meer

Afvalwaterzuivering
Slibontwatering kan goedkoper

Voor het ontwateren en indikken van zuiveringsslib gebruiken waterschappen relatief dure chemicaliën, i.c. polymeren. Deze zijn niet erg milieuvriendelijk en vormen bovendien een belangrijke kostenpost. Via het toevoegen van hulpstoffen (kationen) kunnen waterschappen het gebruik van polymeren terugdringen en zo kosten besparen. Dit blijkt uit onderzoek dat STOWA heeft laten uitvoeren. >Lees meer

Methaanemissies afvalwaterzuivering onderzocht

STOWA heeft laten onderzoeken welke procesonderdelen in de afvalwater- en slibketen belangrijke bronnen zijn van methaanemissies. Voor deze bronnen zijn maatregelen onderzocht op technische en financiële haalbaarheid om de emissie van methaan te reduceren. Op deze manier kunnen waterschappen werken aan een duurzame afvalwaterzuivering met een lagere klimaatvoetafdruk. >Meer informatie en download onderzoeksrapport

Energie- en Grondstoffenfabriek
Videopresentaties Life+ event online

Op 16 juni vond er ter gelegenheid van de opening van OMZET.Amersfoort een internationaal seminar plaats over LIFE+ projecten op het gebied van het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Alle presentaties van deze dag staan nu online. Klik HIER

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Verschenen: ‘Habitat Suitability, an Ecological Keyfactor in standing waters’

Dit werkrapport gaat dieper in op 'habitatgeschiktheid’, één van de ecologische sleutelfactoren die van belang zijn voor stilstaande wateren. Er is op een rij gezet hoe deze sleutelfactor het best kan worden ingevuld, welke methoden en tools beschikbaar zijn voor diagnose en prognose, en welke aanpak gevolgd kan worden voor een verdere uitwerking. >Download het rapport

>Lees meer over ecologische sleutelfactoren

 

Waterketen
Innovatieve oplossing voor bestrijden stank bij rioolgemalen

Waterschap Brabantse Delta heeft een eenvoudige en goedkope oplossing bedacht om geurproblemen bij rioolgemalen te voorkomen: de geurballon. Een grote ballon wordt in het gemaal (intern) bevestigd of buiten het gemaal (extern) geplaatst en vangt de uittredende lucht tijdelijk op. Later geeft de ballon de lucht weer af aan het gemaal, zodat er niet of nauwelijks uitstoot naar de omgeving optreedt. Deze inventieve oplossing is samen met STOWA onderzocht op toepasbaarheid. De ervaringen in twee pilots waren positief. >Meer informatie en download onderzoeksrapport

Diversen
Recent verschenen publicaties
  • 2016-20, Nowcasten actuele vullingsgraad bodem(…)
  • 2016-11, De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering
  • 2016-02, State of the Art open steenasfalt
  • 2016-W-05, Eindrapportage peerreview vergunningverlening waterkeringen
  • 2016-W-05A, Instructie peerreview. Onderdeel van het zorgtaakakkoord ‘Samen groeien in onze zorgtaak’
  • 2016-W-02, Habitat Suitability, an Ecological Keyfactor in standing waters
Meer weten over blauwalgen?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##