STOWA Diginieuwsbrief 8 (2016)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Energie- en Grondstoffenfabriek     Diversen    
Uitgelicht
Boek barstensvol groenblauwe oplossingen voor klimaatopgaven in de stad

Onlangs verscheen Groenblauwe Netwerken voor duurzame en dynamische steden. Het boek, mede mogelijk gemaakt door STOWA, geeft een uitvoerig overzicht van groenblauwe oplossingen in stedelijk gebied. Dit als antwoord op de gevolgen van onder meer klimaatverandering. Kortom: een must read voor iedereen die bezig is met klimaatadaptatie in stedelijk gebied. >Lees meer

Waterbeheerders kunnen meer inzicht krijgen in effecten giftige stoffen op het waterleven

STOWA heeft onlangs vijf samenhangende rapporten uitgebracht waarin de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit is uitgewerkt. De ESF Toxiciteit geeft inzicht in de mate waarin toxische stoffen (en mengsels ervan) het waterleven kunnen bedreigen. Het maakt onderdeel uit van een reeks sleutelfactoren die samen inzicht geven in de ecologische toestand van een watersysteem en handvatten geven voor het nemen van effectieve herstelmaatregelen. >Meer informatie en download rapporten

Remote-sensingtechnieken brengen klimaatrobuust waterbeheer stap dichterbij

Voor waterschappen wordt goede, betrouwbare informatie van steeds groter belang om te kunnen zorgen voor duurzaam, doelmatig en klimaatrobuust waterbeheer. Remote-sensingtechnieken kunnen deze informatie genereren. Deze technieken verzamelen - bijvoorbeeld via satellieten of drones - vanaf grote hoogte gedetailleerde informatie over het aardoppervlak. STOWA heeft onlangs een brochure gemaakt over de mogelijkheden van remote sensing en de (onderzoeks)activiteiten die in dit verband plaatsvinden. >Meer informatie en download brochure

Agenda
4 oktober, Symposium ‘Groene Daken’

STOWA en Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseren op 4 oktober een symposium over groene daken. Tijdens dit symposium willen we ervaringen met, en inzichten over dit onderwerp graag met u delen delen en praktijksituaties en toepassingen nader bekijken. >Meer informatie en aanmelding

5 oktober, Congres ’20 jaar waterharmonica’s (...)'

Waterharmonica’s bestaan 20 jaar. Naar aanleiding daarvan organiseren STOWA en Waterschap De Dommel een speciaal congres. Tijdens dit congres delen we de opgedane kennis en ervaringen op het gebied van ontwerp, beheer, onderhoud en monitoring van deze ‘natuurlijke waterzuiveringen’. >Meer informatie en aanmelding

6 oktober, Kennisdag ‘Waterkwaliteit op de kaart’

Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseert op 6 oktober 2016 voor de derde keer de landelijke kennisdag ‘Waterkwaliteit op de kaart’. Tijdens de dag komt een groot aantal onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit aan bod. Diverse organisaties en kennisinstituten, waaronder STOWA, verlenen hun medewerking. >Meer informatie en aanmelding

7 oktober, Symposium ‘Hoe regenwaterbestendig zijn we?’

Hoe kun je anticiperen op een wolkbreuk en schade beperken? STOWA organiseert een symposium over schade door wolkbreuken in de bebouwde omgeving. >Meer informatie en aanmelding

10 oktober, Tiende Nationale Sluizendag

Op 10 oktober 2016 vindt voor de tiende keer de jaarlijkse Nationale Sluizendag plaats. Plaats van handeling is het historische Woudagemaal in Lemmer, het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. >Meer informatie en aanmelding

12 en 20 oktober, Excursie bioraffinage installatie Flevopolder & Den Bosch

Op 12 en 20 oktober kunt u een kijkje gaan nemen bij een mobiele bioraffinage installatie. Deze installaties kunnen uit biomassa die vrijkomt bij het onderhoud van watergangen via bioraffinage eiwitten, vezels en fosfaat winnen. In de Flevopolder gaat het om fonteinkruiden en in Noord-Brabant gaat het om Grote waternavel, een invasieve exoot. De demo bioraffinage-installatie van Grassa! is gebouwd in een oplegger en is dus eenvoudig verrijdbaar.
>Meer informatie 12 oktober Flevopolder
>Meer informatie 20 oktober Den Bosch

4 november, Symposium ‘Klimaatactieve Stad: een gezamenlijke inspanning’

Hoe kunnen we het stedelijke adaptatievermogen vergroten en wat kunnen we doen om het tempo waarin klimaatveranderingen zich voltrekken, te verminderen? Duidelijk is dat je zoiets met elkaar moet doen: gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen. Daar gaat dit symposium over. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Brenda Koopman van Waterschap Vechtstromen.

8 november, Derde kennisdag zoetwater

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van het Deltaprogramma. Op 8 november vindt voor de derde keer een kennisdag plaats, waarin de resultaten van de kennisontwikkeling voor dit programma worden besproken. >Meer informatie en aanmelding

10 november, EU-projectendag waterkwaliteit & aquatische ecologie

Tijdens de EU-projectendag presenteert STOWA de belangrijkste EU-projecten op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie. We gaan met u op zoek naar de match van vraag en aanbod: welke kennis wordt er ontwikkeld, hoe wordt de kennis ontsloten en toepasbaar gemaakt en wat hebt u er als waterkwaliteitsbeheerder aan? >Meer informatie en download

10 november, Projectentournee Klimaatbestendige stad: Culemborg

Op donderdag 10 november vindt in het kader van de projectentournee Klimaatbestendige stad van het NKWK een bezoek plaats aan Culemborg (o.m. Eva Lanxmeer). Deskundigen laten u kennismaken met de resultaten van 15 jaar klimaatbestendige ontwikkeling en inrichting van de stad. >Meer informatie en aanmelding

15 november, Bijeenkomst ‘Planten in de stroom. Kansen voor weerstand?’

Het is een hele uitdaging om de natuur van beken en rivieren te versterken, zonder de afvoercapaciteit op het spel te zetten. Hoewel de opgave in deze twee typen wateren vergelijkbaar is, verschilt de aanpak. Op 15 november gaan we hierover graag met u in gesprek. Wat kunnen we van elkaar leren op het vlak van vegetatie, opstuwing en het beheersen van risico’s? >Meer informatie en aanmelding

17 november, Bijeenkomst ‘Klaar voor de zorgplicht?’

In de bijeenkomst 'Klaar voor de zorgplicht?' krijgt u te horen waar waterkeringbeheerders op het gebied van de invulling van de zorgplicht primaire keringen staan. Ook lichten we de stappen toe die op dit gebied al zijn gezet en blikken we vooruit naar het aankomend jaar. >Meer informatie en aanmelding

22 november, Bijeenkomst ’Slimmer beheer van verbeterd gescheiden rioolstelsels: VGS2.0’

In het STOWA-RIONED project ‘Anders omgaan met VGS’ is een nieuw concept ontwikkeld voor verbeterd gescheiden rioolstelsels. Op dinsdagmiddag 22 november 2016 willen we u graag de resultaten presenteren van dit bijzondere project en de praktijkproeven die in dit verband zijn uitgevoerd.  >Meer informatie en aanmelding

Energie- en Grondstoffenfabriek
Verschenen: Verkenning haalbaarheid terugwinning van cellulose uit primair slib

Tot nu toe gebeurt het terugwinnen van cellulose(vezels) uit huishoudelijk afvalwater voornamelijk via het fijnzeven van binnenkomend afvalwater. In dit onderzoek is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om cellulose terug te winnen uit zogenoemd primair slib, het slib dat bezinkt in de voorbezinktanks van een afvalwaterzuivering. Met relatief eenvoudige technieken zou een significant deel van de cellulosevezels in primair slib kunnen worden teruggewonnen, aldus de opstellers van het rapport. >Meer informatie en download rapport

Cellulose terugwinnen uit afvalwater en luierrecycling: een goede match?

Waterschappen zijn druk bezig om cellulose (uit toiletpapier) terug te winnen uit afvalwater. De luierindustrie is bezig cellulose terug te winnen uit gebruikte luiers en incontinentieverbanden. STOWA heeft laten onderzoeken hoe beide ontwikkelingen van elkaar kunnen profiteren, bijvoorbeeld bij het vermarkten. Het onderzoek laat zien ketenoverstijgende samenwerking tot verrassende inzichten en mogelijkheden kunnen leiden. >Meer informatie en download rapport

Verschenen: Experimenteel onderzoek superkritisch vergassen van zuiveringsslib

Superkritisch vergassen is een techniek waarbij zuiveringsslib bij hoge temperatuur (300° C) en druk (600 Bar) direct - zonder ontwatering en droging - wordt omgezet in brandbare gassen met een hoog energierendement. Voorafgaand aan de eventuele bouw van een demo-installatie op rwzi Oijen zijn proeven uitgevoerd om meer te weten te komen over de potentie van het superkritisch vergassen van slib en de invloed van de verschillende procesparameters. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze proeven. >Meer informatie en download rapport

 

Diversen
Overijsselse Vecht in de steigers

Op vrijdag 16 september vond de bijeenkomst ‘De Overijsselse Vecht: dynamiek van natuur en landschap’ plaats. Tijdens deze dag werd gekeken naar de mogelijkheden om deze rivier gedeeltelijk zijn oorspronkelijke, natuurlijke karakter terug te geven. Met het oog hierop worden diverse ingrepen uitgevoerd. >Lees het verslag van de dag

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over regenwateroverlast en schade?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##