STOWA Diginieuwsbrief 9 (2016)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Wordt water de nieuwe duurzame bron van energie?

Onderzoek heeft aangetoond dat het watersysteem een enorme duurzame energiebron kan worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de in water opgeslagen koude en warmte. Om de potenties daadwerkelijk te benutten, zijn Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen een Energiecoalitie aangegaan. Rijkswaterstaat en STOWA gaan met het oog hierop hun onderzoeksprogramma’s over energie en water op elkaar afstemmen en zoeken naar synergievoordelen. >Lees meer

STOWA viert 45-jarig jubileum

STOWA zorgt met praktisch toepasbare kennis al 45 jaar voor effectief, doelmatig en duurzaam regionaal waterbeheer. Tijdens een speciale jubileumbijeenkomst op donderdagmiddag 1 december informeren wij waterschapsbestuurders aan de hand van actuele thema’s, zoals hemelwateroverlast, graag over de relevantie van ons werk. Ook willen wij samen vooruitkijken. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden! Bent u bestuurder en hebt u interesse om te komen? Meld u nu aan bij Petra Angelone van STOWA,  033 460 32 00.

Agenda
4 november, Symposium ‘Klimaatactieve Stad: een gezamenlijke inspanning’

Hoe kunnen we het stedelijke adaptatievermogen vergroten? En hoe kunnen we in steden maatregelen nemen om het tempo waarin klimaatveranderingen zich voltrekken, te verminderen? Deze twee vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Klimaatactieve Stad: een gezamenlijke inspanning’. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Brenda Koopman van Waterschap Vechtstromen.

8 november, Derde kennisdag zoetwater

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van het Deltaprogramma. Op 8 november vindt weer een kennisdag plaats, waarin de resultaten van de kennisontwikkeling voor dit programma worden besproken. >Meer informatie en aanmelding

10 november, EU-projectendag waterkwaliteit & aquatische ecologie

Tijdens de EU-projectendag presenteert STOWA de belangrijkste Europese projecten op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie. We gaan met u op zoek naar de match van vraag en aanbod: welke kennis wordt er ontwikkeld, hoe wordt de kennis ontsloten en toepasbaar gemaakt en wat hebt u er als waterkwaliteitsbeheerder aan? >Meer informatie en download

10 november, Projectentournee Klimaatbestendige stad: Culemborg

Op donderdag 10 november vindt in het kader van de projectentournee Klimaatbestendige stad van het NKWK een bezoek plaats aan Culemborg. Ervaringsdeskundigen laten u kennismaken met de innovatieve en succesvolle resultaten van 15 jaar klimaatbestendige ontwikkeling en inrichting van de stad. >Meer informatie en aanmelding

15 november Bijeenkomst ‘Planten in de stroom. Kansen voor weerstand?’

Het is een hele uitdaging om de natuur van beken en rivieren te versterken, zonder de afvoercapaciteit op het spel te zetten. Hoewel de opgave in deze twee typen wateren vergelijkbaar is, verschilt de aanpak. Op 15 november gaan we hierover graag met u in gesprek. Wat kunnen we van elkaar leren op het vlak van vegetatie, opstuwing en het beheersen van risico’s? >Meer informatie en aanmelding

17 november, Bijeenkomst ‘Klaar voor de zorgplicht?’

In de bijeenkomst 'Klaar voor de zorgplicht?' krijgt u te horen waar waterkeringbeheerders op het gebied van de Zorgplicht primaire keringen staan. We lichten de stappen toe die op dit gebied al zijn gezet en blikken vooruit naar het aankomend jaar. >Meer informatie en aanmelding

22 november, Bijeenkomst ‘Slimmer beheer van verbeterd gescheiden rioolstelsels: VGS2.0’

In het STOWA-RIONED project ‘Anders omgaan met VGS’ is een nieuw concept ontwikkeld voor verbeterd gescheiden rioolstelsels. Op dinsdagmiddag 22 november 2016 willen we u graag de resultaten presenteren van dit bijzondere project en de praktijkproeven die in dit verband zijn uitgevoerd. >Meer informatie en aanmelden

22 november, Symposium ‘Inundatie? Reken maar!'

In juli 2014 trok er een enorme hoosbui over het dorp Kockengen. Er viel 138 mm neerslag in 48 uur, waarvan veruit de grootste hoeveelheid in 3 uur tijd. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Kockengen casus doorgerekend met meerdere modelconcepten. Dit heeft een grote oogst aan interessante inzichten opgeleverd die het hoogheemraadschap en STOWA graag met u willen delen. >Meer informatie en aanmelding

23 november, Symposium ‘Dikes and Flood Risk Research’

TU Delft en STOWA werken in het onderzoek naar waterveiligheid nauw samen. Onder meer op het gebied van de sterkte en stabiliteit van waterkeringen en overstromingsrisico's. Op woensdag 23 november organiseren beide partijen een symposium waarin we u op de hoogte brengen van de meest actuele stand van zaken op dit gebied. >Meer informatie en aanmelding

24 november, CoP van het Platform Slappe Bodem: XXL-bijeenkomst over samenwerking

Om (laag) Nederland droog en prettig bewoonbaar te houden is samenwerking nodig tussen gemeenten, waterschappen, provincies en marktpartijen. Maar hoe bundelen we onze vraagstukken, leren we van elkaar en ontwikkelen we kennis verder door? Daarover gaat de tweede XXL-bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) van het Platform Slappe Bodem. De bijeenkomst wordt mede-georganiseerd door STOWA  >Meer informatie en aanmelding

1 december, CoP Beheer & Onderhoud over peilbeheer

De CoP Beheer & Onderhoud houdt op 1 december as. een bijeenkomst over peilbeheer, met aansluitend een excursie. Peilbeheer is een belangrijk onderdeel van het reguliere beheer & onderhoud van waterlopen. Het heeft veel invloed op de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de ecologie. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
De Dijk neemt het woord: nu ook op video

De stichting FloodControl IJkdijk - gevormd door Deltares, NV NOM, STOWA, TNO en het Nederlands bedrijfsleven - zorgde de afgelopen jaren voor baanbrekend onderzoek op het gebied van waterveiligheid. Het onderzoek leidde tot innovatieve oplossingen op het gebied van dijkmonitoring, dijkversterking en calamiteitenmanagement. Tijdens het symposium 'De dijk neemt het woord' op 29 september jl. werden de resultaten gepresenteerd van deze onderzoeken. Alle presentaties zijn opgenomen op video. Klik HIER voor de complete afspeellijst.

Klimaat & Water
Alterra maakt inventarisatie en analyse van bestaande zouttolerantiegegevens landbouwgewassen

Onderzoeksinstituut Alterra heeft in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater de zouttolerantie van een aantal landbouwgewassen beter in beeld gebracht op basis van bestaande gegevens. Het resultaat is een specificatie van zouttolerantiedrempels voor 35 gewassen en gewasgroepen, gekoppeld aan het zoutgehalte van het beregeningswater. >Lees meer Er is onlangs ook een grote update verschenen van de Deltafact Zouttolerantie van Teelten.

Waterwijzer Landbouw nadert voltooiing

Dit najaar start waarschijnlijk de laatste fase van de ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Het instrument moet eind 2017 / begin 2018 gereed zijn voor gebruik. De Waterwijzer Landbouw is een klimaatrobuust instrument dat de effecten op landbouwgewassen van veranderingen / ingrepen in het watersysteem in beeld brengt. Het gaat om de effecten van natheid, droogte en verzilting. Voor meer informatie surft u naar www.waterwijzer.nl.

Presentaties symposium ‘Hoe regenwaterbestendig zijn wij?' online

Op 7 oktober jl. vond in Amersfoort het symposium ‘Hoe regenwaterbestendig zijn wij?' plaats. Alle presentaties staan nu online. Klik HIER

Ontwikkeling Waterwijzer Natuur van start

KWR en Alterra hebben van enkele partijen w.o. STOWA de opdracht gekregen de Waterwijzer Natuur (WWN) te ontwikkelen. De WWN is een klimaatrobuust instrument waarmee waterbeheerders de effecten van veranderingen / ingrepen in het watersysteem op de vegetatie in natuurgebieden in beeld kunnen brengen. >Lees meer

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Verschenen: Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit (2016-26)

In deze studie is getracht meer duidelijkheid te krijgen over de bijdrage van diergeneesmiddelen aan de concentraties geneesmiddelen en de effecten ervan in het oppervlaktewater. Belangrijkste conclusie is dat het momenteel ontbreekt aan voldoende gegevens om dit inzicht te krijgen. Zonder de medewerking van de industrie is deze leemte ook niet op te lossen. >Meer informatie en download

Verschenen: Vergelijkende analyse milieu-indicatiewaarden macrofyten (2016-W-03)

Deze studie gaat over de vraag of en hoe vegetatiegegevens kunnen worden gebruikt om een (kwantitatieve) uitspraak te kunnen doen over het milieu waarin ze voorkomen. Bijvoorbeeld het voorspellen van de zuurgraad of de fosfaatrijkdom van een watersysteem op basis van een lijst met de  voorkomende plantensoorten. >Meer informatie en download

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van Ecologische Sleutelfactor 4 voor stilstaande wateren: Habitatgeschiktheid.

Waterketen
Nieuw universitair onderzoeksprogramma ‘opkomende stoffen’

STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie investeren gezamenlijk 3 miljoen euro in universitair onderzoek dat moet leiden tot een grensverleggende aanpak van nieuwe of opkomende stoffen in het watermilieu, zoals geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en microplastics. >Lees meer

Informatieplatform Anti-Microbiële Resistentie

Een aantal Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven, w.o. STOWA, wil een platform opzetten voor kennisuitwisseling over anti-microbiële resistentie. Doel van het platform is om professionals in verschillende sectoren gericht te informeren én toegang te bieden tot alle beschikbare informatie over AMR. >Lees meer

Methode voor beoordelen gezondheidsrisico’s van fonteinen in overstortvijvers

STOWA en RIONED hebben een praktische methode ontwikkeld waarmee stedelijk waterbeheerders de gezondheidsrisico’s van een fontein in een overstortvijver kunnen beoordelen. >Lees meer  
 

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over regenwateroverlast en schade?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##