STOWA Diginieuwsbrief 4 (2017)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Waterkwaliteit     Diversen    
Uitgelicht
STOWA ter Info 66: minder woorden, meer verhaal

Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding: we willen u in minder woorden meer vertellen. Zo brengen we u snel op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het snijvlak van kennis, innovaties en waterbeheer. We besteden daarbij nadrukkelijk aandacht aan het toepassen van deze kennis (en de mogelijke consequenties daarvan) in de praktijk. >Bekijk de STOWA ter Info 66

Succesvolle proeven voor terugwinnen NEO-alginaat op praktijkschaal

Op rwzi Apeldoorn worden momenteel succesvolle proeven uitgevoerd om op grote schaal NEO-alginaat te kunnen winnen. De grondstof is afkomstig uit slib dat achterblijft bij het zuiveren van afvalwater met de zuiveringstechnologie Nereda®. NEO-alginaat is een stof met unieke eigenschappen en veelbelovende toepassingen. Bijvoorbeeld als levensduur verlengende betoncoating. >Lees meer

Agenda
Agenda Overzicht

>Bekijk alle agenda items op onze website

8 en 9 mei, Zoet-Zouttweedaagse 'Toekomst in de Delta: eten, economie, ecologie en energie'

De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en, daarmee samenhangend, de toenemende verzilting vormen belangrijke uitdagingen voor het (toekomstige) waterbeheer in Nederland. Tijdens deze Zoet-Zouttweedaagse staan de ontwikkelingen bij de gebruikers van zoet water centraal. >Meer informatie en aanmelding

18 mei, Projectentoernee NKWK-KBS: Dordrecht

De gemeente Dordrecht en het waterschap Hollandse Delta organiseren in samenwerking met de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het NKWK (waar ook STOWA aan deelneemt) op donderdag 18 mei een projectbezoek aan Dordrecht. >Meer informatie en aanmelding

30 mei, Afvalwaterketensymposium

STOWA en stichting RIONED organiseren op dinsdag 30 mei het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Tijdens het symposium brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Dat gebeurt aan de hand van vier thema's: data voor doelmatig werken, klimaatmitigatie in de afvalwaterketen, waterkwaliteit en circulaire economie. >Meer informatie en aanmelding

1 juni, Symposium 'Inzicht in Wateroverlast: hoe krijgen we daar grip op?'

De recente wateroverlast in ons land roept tal van vragen op over hoeveelheden, effecten en maatregelen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden werkt STOWA onder meer aan het ontsluiten van nieuwe neerslaginformatie, doorontwikkeling van de Waterschadeschatter en een benchmark van inundatiemodellen. Ook onderzoekt STOWA in dit verband de mogelijkheden van remote sensing. Tijdens een speciaal symposium vertellen wij u graag meer over deze ontwikkelingen, zodat u meer grip krijgt op wateroverlast. >Meer informatie en aanmelding

6, 7 en 8 juni, Driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Op 6, 7 en 8 juni 2017 vindt in Nieuwvliet de driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer plaats. We onderzoeken tijdens de workshop concrete mogelijkheden om het kustbeheer zodanig vorm te geven, dat zee en wind meer ruimte krijgen om sediment te verplaatsen. >Meer informatie en aanmelding

7 juni, Symposium ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water'

Op woensdagmiddag 7 juni wordt het nieuwe Handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. Naast de boekpresentatie is er een presentatie over de toegevoegde waarde van een goede systeemanalyse. Ook lichten we tijdens deze bijeenkomst een aantal instrumenten uit het handboek nader toe. Tot slot gaan we kijken bij een mooi voorbeeld van beekdalherstel in de Regge. >Meer informatie en aanmelding

8 juni 2016, Studiedag 'Hoe ontstenen we de stad?'

Tijdens deze studiedag verkennen wij de mogelijkheden voor gemeenten en waterschappen om burgers te stimuleren hun tuin te vergroenen. De sprekers tijdens deze dag hebben hier al de nodige ervaring mee opgedaan. >Meer informatie en aanmelding

8 juni, Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Op 8 juni 2017 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Tijdens de dag delen wij nieuwe kennis en inzichten met u over het op orde brengen en houden van regionale keringen in Nederland. >Meer informatie en aanmelding

14 juni, Symposium 'CSI onder water. Toepassen van eDNA in het waterbeheer'

Tijdens een symposium over environmental DNA (eDNA) in het waterbeheer bespreken we de toepassingen en potenties van veelbelovende eDNA-technieken. U krijgt inzicht in de techniek achter eDNA. In een gesprek tussen ontwikkelaars en aanbieders worden de belangrijkste vragen van beide kanten beantwoord. >Meer informatie en aanmelding

29 juni, Waterwijzerdag

Een groot aantal partijen werkt hard aan vernieuwing en verbetering van instrumenten om inzicht te krijgen in de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur. Dat gebeurt onder de titels 'Waterwijzer Landbouw' en 'Waterwijzer Natuur'. Tijdens de Waterwijzerdag op 29 juni a.s. brengen we u op de hoogte van deze Waterwijzers: wat zijn het voor instrumenten en wat kun je er precies mee? >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2017: Bruggen slaan tussen kennis, ervaringen en inzichten

Overbruggen. Dat was het thema van de Kennisdag Inspectie Waterkeringen die op 23 maart plaatsvond in Burgers' Zoo in Arnhem. Het was alweer de veertiende keer dat STOWA en Rijkswaterstaat deze dag hadden georganiseerd. Niet voor niets. Met meer dan driehonderd bezoekers - merendeels mensen uit de dagelijkse praktijk - bleek eens te meer dat de dag voorziet in een behoefte. >Lees een uitgebreid verslag van de dag

Cursusaanbod INNW voorjaar 2017

Om de Implementatie van de Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) goed te laten verlopen, staan er weer diverse cursussen op het programma. Dit voorjaar gaat het nog om de Cursus WBI: Assembleren en Rapporteren (11 mei) en de Cursus Databeheer WBI en de nieuwe normering (18 en 24 mei). Er worden in het kader van het opleidingsprogramma INNW nog veel meer cursussen gegeven in het najaar voor uiteenlopende doelgroepen.  Deze vindt u op de speciale INNW-opleidingensite. Voor specifieke vragen kunt u een mail sturen naar opleidingen@innw.nl.

Klimaat & Water
Eerste editie van 'De Natte Krant' verschenen

Onlangs verscheen de eerste editie van 'De Natte Krant'. Het doel van deze 'Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad' is om mensen die betrokken zijn bij (klimaatbestendige) stedelijke inrichting te informeren en te inspireren. >Download de Natte Krant

Ondergronds waterbergen voor gebruik in droge perioden

De beschikbaarheid van zoet water wordt steeds minder vanzelfsprekend. In het project GO FRESH worden daarom al sinds 2012 in Zeeland succesvolle proeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw te vergroten. Dat gebeurt door wateroverschotten in natte perioden op te slaan voor gebruik in droge perioden. >Lees meer

Energie- en Grondstoffenfabriek
Topkwaliteit bioplastic uit afvalwater mogelijk

Onlangs werd het PHARIO-project afgesloten. Het project toonde aan dat er op rioolwaterzuiveringen PHA bioplastic van constante, hoge kwaliteit gemaakt kan worden uit actief slib en organisch afvalmateriaal. Het plastic is bovendien heel goed afbreekbaar. >Lees meer

Waterkwaliteit
Verschenen: Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse beken

Dit document geeft een overzicht van kennis die is opgedaan bij het inzetten van kleinschalige maatregelen in Brabantse beken. Per type kleinschalige maatregel zijn de effecten op de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete aanbevelingen, die vervolgens als leidraad bij beheer kunnen dienen. >Download het rapport

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over…verzilting en waterbeheer?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##