STOWA Diginieuwsbrief 8 (2017)

Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    Uitgelicht

STOWA Ter Info 67: greep krijgen op veenbodemdaling

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, STOWA en enkele andere partijen hebben een instrument laten ontwikkelen dat de effecten en kosten van veenbodemdaling snel en helder in beeld brengt. Het instrument wordt nu met succes ingezet op bijeenkomsten met belanghebbenden. in de nieuwste STOWA ter Info leest u er meer over. Daarin besteden we ook aandacht aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. We blikken terug op de Zoet-Zouttweedaagse en u leest een mooi pleidooi voor het meenemen van erfgoed bij beekherstel. Ten slotte is er aandacht voor de klimaatrobuuste stad: willen we burgers dwingen of verleiden om hun tuinen te onttegelen?

>Download STOWA ter Info 67

Onderzoeken gestart naar aanpakken nieuwe stoffen in het oppervlaktewater

STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie investeren de komende jaren gezamenlijk 3 miljoen euro in universitair onderzoek dat moet leiden tot een grensverleggende aanpak van zogenoemde nieuwe stoffen. Zij hebben universiteiten gevraagd daarvoor te komen met onderzoeksvoorstellen. Onlangs gingen de eerste vijf onderzoeksprojecten van start. >Lees meer

Alles wat u altijd wilde weten over de hydrologie van beken, en meer!

Op 21 september jl. organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA in Vessem (NB) het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. Tijdens dit symposium werd er een korte film vertoond waarin WUR-onderzoeker Claudia Brauer in razend tempo de belangrijkste hydrologische aspecten rond beken uit de doeken doet. Een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met herstel en ontwikkeling van beken en beekdalen. >Bekijk de video


Agenda

Agenda Overzicht

Klik HIER om alle Agenda items te bekijken.

4 oktober, Dier-en-dijkendag

Hoe kun je als dijkbeheerders omgaan met dieren op en in dijken? Moet je mollen en muizen (nog) bestrijden in je waterkering? Zijn bloemrijke dijken nuttig voor bijen en hoe kun je die realiseren? Op Werelddierendag kunt u samen met STOWA uw kennis verdiepen over de relatie tussen dieren en dijken. >Meer informatie en aanmelding

4, 5 en 10 oktober, Cursus 'Natuurvriendelijke oevers'

In deze cursus leert u alles over het ontwerpen, beheren en onderhouden van natuurvriendelijke oevers, afgestemd op de doelen en functies die ze moeten vervullen. >Meer informatie en aanmelding

5 oktober, Workshop over antibioticaresistentie in water

Op 5 oktober vindt in het Waterschapshuis een workshop plaats over de stand van zaken rond antibioticaresistentie in water. >Meer informatie en aanmelding

5 oktober, Cursus 'Blauwalgen en waterbeheer'

Deze praktische cursus geeft u een goede basis voor het aanpakken van uw specifieke blauwalgenproblemen. >Meer informatie en aanmelding

12 oktober, Symposium 'Stedelijk water: brandstof voor de moderne stad'

Stedelijk afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen en kan daarom bijdragen aan het bereiken van circulaire doelstellingen in de stad. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het onderwerp vanuit diverse invalshoeken. >Meer informatie en aanmelding

9, 12 en 19 oktober, Veldcursussen toepassing Handboek ecohydrologische systeemanalyse (...)

Op 9, 12 en 19 oktober vinden er in Oost, Noord en Zuid Nederland speciale veldcursussen plaats over het gebruik van het Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen.

25 oktober e.v., Grasdagen

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI 2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. Tijdens een nieuwe ronde Grasdagen van STOWA gaan we aan de slag met deze beoordeling en leert u hoe u zo'n beoordeling moet uitvoeren. De Grasdag in regio Zuid is helaas al volgeboekt. U kunt nog deelnemen aan:

26 oktober, Nationale Sluizendag

Op donderdag 26 oktober organiseert de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland voor de elfde keer de Nationale Sluizendag. Deze dag combineren we met de viering van het vijftigjarig bestaan van de Volkeraksluizen. Bereid u voor op een verrassend programma met boeiende sprekers. >Meer informatie en aanmelding

9 november, Nationaal congres veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt 2'

In Rotterdam vindt op 9 november het tweede nationale congres over veenbodemdaling plaats. Er wordt teruggeblikt op de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt. Maar we kijken ook naar nieuwe technieken en andere ontwikkelingen en innovaties die kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem. >Meer informatie en aanmelding

10 november, Jubileumbijeenkomst 30 jaar De Nederlandse Gemalenstichting

De Nederlandse Gemalenstichting viert in Lelystad haar dertigjarig bestaan. U bent op 10 november van harte welkom om deze feestelijke dag mee te vieren. Diverse sprekers gaan in op de waarde en het belang van het bewaren van waterstaatkundige historie. Na het programma kunt u een bezoek brengen aan het draaiende gemaal Wortman. >Meer informatie en aanmelding

22 november, Vijfde Kennisdag zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater houdt op 22 november de vijfde Kennisdag zoetwater. Hierop presenteren wij onder meer de resultaten van de in het kader van de Kennisagenda zoetwater uitgevoerde kennisprojecten. >Meer informatie en aanmelding

23 november, NHI-dag

Op 23 november informeren wij u graag over de ontwikkelingen op NHI-gebied van het afgelopen jaar. Wij bespreken met u ook hoe we het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium verder gaan inrichten. >Meer informatie en aanmelding

23 november, Community of Practice meten en Monitoren Groenblauwe daken

Op 23 november vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen over het meten aan, en monitoren van groenblauwe daken. >Meer informatie en aanmelding

30 november, Symposium 'Down to earth! Remote sensing in het waterbeheer'

Tijdens het NHV-STOWA-symposium 'Down to earth!' vertellen wij u graag meer over recente ontwikkelingen op het gebied van remote sensing, hydrologie en waterbeheer. Het wordt een interactieve dag met workshops, een online enquête en demonstraties. >Meer informatie en aanmelding

7 en 14 december, Cursus 'Veiligheid regionale keringen'

In deze cursus krijgt u concrete handvatten aangereikt om uw eigen proces van normeren, toetsen, ontwerpen, verbeteren en beheer en onderhoud effectief te kunnen doorlopen. Het delen en leren van elkaars ervaringen staat hierbij centraal. >Meer informatie en aanmelding


Waterkeringen

Opleidingsprogramma 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW)'

Dit najaar starten er in het kader van het INNW-opleidingsprogramma vijf cursussen, waarvoor u zich nu aan kunt melden. Het betreft de volgende cursussen:
 

Daarnaast worden dit najaar ook enkele nieuwe cursussen ontwikkeld, die begin 2018 gegeven gaan worden. Houd de speciale opleidingswebsite van INNW in de gaten.

Wie weet wat van waterveiligheid? Raadpleeg de kennisatlas

Rijkswaterstaat en STOWA werken aan het professionaliseren van de waterveiligheid. Daarvoor hebben zij onlangs de Kennisatlas Waterkeringen uitgebracht. De atlas geeft een overzicht van de verschillende gremia die werkzaam zijn op het terrein van het waterkeringbeheer. >Download de kennisatlas


Klimaat & Water

Regioscan zoetwater

STOWA werkt mee aan het ontwikkelen van een Regioscan zoetwater. Het instrument geeft inzicht in de vraag in hoeverre lokale zoetwatermaatregelen bijdragen aan de totale wateropgave van waterschappen in hun eigen beheergebied, en hoe zij daarin kunnen sturen. >Lees meer


Watermozaïek/Waterkwaliteit

Deltafact over effecten koudwaterlozingen op aquatische ecologie

Bedrijven gaan in de toekomst mogelijk meer inzetten op het onttrekken van warmte aan oppervlaktewater als thermische energiebron. Dit gaat gepaard met het 'terugleveren' van koude aan het oppervlaktewater. STOWA heeft in dit verband het Deltafact 'Ecologische effecten koudwaterlozingen' uitgebracht. Hierin wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over de effecten van het verlagen van de watertemperatuur op de ecologische toestand van oppervlaktewater.

Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteit: kennis beter delen en ontsluiten

STOWA heeft een rapport uitgebracht waarin de wensen, alsmede de kennis- en informatiebehoeften van waterbeheerders rondom waterkwaliteit en ecologie in beeld zijn gebracht. De resultaten vormen belangrijke bouwstenen voor het opstellen van een kennisagenda over dit onderwerp, en de bijbehorende prioriteiten. >Lees meer

Waterkwaliteit op de kaart IV: wat wilt u bespreken?

Op 25 januari 2018 vindt voor de vierde keer het symposium 'Waterkwaliteit op de Kaart' plaats, dit keer in het LEF center in Utrecht. Deze editie gaat over nieuwe ontwikkelingen waarmee waterbeheerders de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Welk actueel waterkwaliteitsprobleem verdient volgens u de inzet van onze deelnemers? En aan wie zou u uw oplossing willen aanbieden? Laat het ons weten. Klik HIER.

Voortgang geboekt bij ontwikkeling ecologische sleutelfactoren

STOWA heeft de afgelopen periode goede voortgang geboekt bij de ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren en bijbehorende werkmethodieken voor stromende en stilstaande wateren. >Lees meer

Stappenplan voor aanpak waterplantenoverlast

STOWA heeft een Stappenplan aanpak waterplantenoverlast uitgebracht. Het plan kan waterbeheerders helpen om te komen tot een duurzame en verantwoorde aanpak van dit probleem, dat zich steeds vaker voordoet nu de waterkwaliteit van veel wateren verbetert. >Meer informatie en download


Waterketen

Regenwaterproject Almere wint 'Oscar voor rioleringswereld'

De  gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben voor het regenwaterproject Almere de GoldenerKanaldeckel gewonnen. Deze prijs wordt gezien als de Oscar voor de rioleringswereld. Ook RIONED en STOWA werkten mee aan dit project. >Lees meer


Diversen

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over de klimaatbestendige stad?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.
Klik hier om uit te schrijven

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl


##w3s_OptOut##