STOWA Diginieuwsbrief 9 (2017)

Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    Uitgelicht

Benchmark inundatiemodellen

Een aantal modelinstrumenten voor het berekenen van de effecten van extreme neerslag geeft betrouwbare uitkomsten. Maar niet ieder instrument is bruikbaar voor alle vraagstukken die rond inundatie spelen. Dit blijkt uit een benchmark die STOWA samen met ontwikkelende bedrijven en instellingen heeft uitgevoerd. De benchmark heeft inmiddels al geleid tot verbetering van enkele onderzochte instrumenten. >Lees meer

E-learning module en rekentool voor opstellen waterbalans

STOWA heeft samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning voor het eerst een speciale e-learning module ontwikkeld. De module gaat over het opstellen van een waterbalans. Ook is er een bijbehorende rekentool opgesteld waarmee waterbeheerders daadwerkelijk een waterbalans kunnen gaan opstellen. >Lees meer

Droge Kost?!

Onlangs verscheen de tweede editie van de NKWK-KBS kenniskrant voor een klimaatbestendige stad. Het doel van de krant is om iedereen die bezig is met de klimaatbestendige inrichting van steden, te informeren en te inspireren. Deze tweede editie gaat helemaal over droogte. De titel? Droge Kost. >Download de kenniskrant

 


Agenda

Agenda Overzicht

Bekijk HIER alle agenda items.

9 november e.v., Grasdagen

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI 2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding van dijken. Tijdens een nieuwe ronde Grasdagen leert u hoe u zo'n beoordeling moet uitvoeren.
>Grasdag Midden-West
>Grasdag Noord (1)
 

9 november, Nationaal congres veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt 2'

In Rotterdam vindt op 9 november het tweede nationale congres over veenbodemdaling plaats. Er wordt teruggeblikt op de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt. Maar we kijken ook naar nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen en innovaties die kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem. >Meer informatie en aanmelding

10 november, Jubileumbijeenkomst 30 jaar De Nederlandse Gemalenstichting

De Nederlandse Gemalenstichting viert op 10 november in Lelystad haar dertigjarig bestaan. Diverse sprekers gaan tijdens deze feestelijke dag in op de waarde en het belang van waterstaatkundige historie. Na het programma kunt u een bezoek brengen aan gemaal Wortman. >Meer informatie en aanmelding

22 november, Vijfde kennisdag zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater houdt op 22 november de vijfde Kennisdag zoetwater. Hierop presenteren wij onder meer de resultaten van de in het kader van de Kennisagenda zoetwater uitgevoerde projecten. >Meer informatie en aanmelding

23 november, NHI-dag

Op 23 november informeren wij u graag over de ontwikkelingen op NHI-gebied van het afgelopen jaar. Wij bespreken met u ook hoe we het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium verder gaan inrichten. >Meer informatie en aanmelding

23 november, Community of Practice meten en monitoren groenblauwe daken

Op 23 november vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice meten en monitoren groenblauwe daken. >Meer informatie en aanmelding

30 november, Symposium 'Down to earth! Remote sensing in het waterbeheer'

Tijdens het NHV-STOWA symposium 'Down to earth!' vertellen wij u graag meer over recente ontwikkelingen op het gebied van remote sensing, hydrologie en waterbeheer. Het wordt een interactieve dag met workshops, een online enquête en demonstraties. >Meer informatie en aanmelding

30 november, NKWK-KBS projectbezoek Amersfoort

Op donderdag 30 november as. vindt in Amersfoort het zesde projectbezoek plaats in het kader van de NKWK-onderzoekslijn De Klimaatbestendige Stad. Binnenkort meer informatie op www.stowa.nl. Save the date. 

7 en 14 december, Cursus 'Veiligheid regionale keringen'

In deze cursus krijgt u concrete handvatten aangereikt om uw eigen proces van normeren, toetsen, ontwerpen, verbeteren en beheer en onderhoud effectief te kunnen doorlopen. Het delen en leren van elkaars ervaringen staat hierbij centraal. >Meer informatie en aanmelding


Waterkeringen

Handige e-learning module over de nieuwe normering waterveiligheid

Voor het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) is een speciale e-learning module ontwikkeld. In deze module leert u de basisbegrippen van de nieuwe normering en krijgt u een overzicht van de manier waarop de nieuwe normering wordt toegepast. De e-learning module is zowel geschikt voor personen zonder kennis van de nieuwe normering, als voor medewerkers die hun kennis erover willen opfrissen. Ook van harte aanbevolen voor bestuurders!

>Naar de e-learning module


Klimaat & Water

Update groot aantal Deltafacts

Rond het thema klimaat & water(beheer) brengt STOWA speciale Deltafacts uit. Het betreft online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de actuele kennis over een bepaald onderwerp. Onlangs verscheen een groot aantal updates. >Bekijk updates


Energie- en Grondstoffenfabriek

Waarde halen uit groenresten waterbeheer: het kan

STOWA e.a. hebben een verkennende studie laten doen naar de mogelijkheden voor het verwaarden van vrijkomend maaisel en af te voeren waterplanten via bioraffinage. Bioraffinage is het scheiden van de verschillende componenten van groene grondstoffen om die te kunnen hergebruiken. De uitkomsten waren positief. Ze rechtvaardigen nader laboratorium- en praktijkonderzoek, aldus de opstellers van het rapport. >Lees meer

Onderzoek naar alternatieve terugwinning cellulose uit afvalwater

STOWA doet samen met enkele andere partijen pilotonderzoek naar een zeef- en filtertechnologie uit de papier- en voedingsmiddelenindustrie. Deze technologie kan een alternatief zijn voor de fijnzeven die nu vaak worden toegepast voor het terugwinnen van cellulose uit afvalwater. >Lees meer


Watermozaïek/Waterkwaliteit

Van beekherstel naar beek(dal)- en stroomgebiedsontwikkeling

Beekherstel in de traditionele zin des woords lijkt anno 2017 een kansloze missie. Het grondgebruik in beekdalen is verder geïntensiveerd. Bovendien is het klimaat drastisch aan het veranderen. Beekherstel moet daarom plaatsmaken voor integrale beek(dal)ontwikkeling, aldus Maarten Verkerk van Waterschap Aa en Maas. De nieuwe Omgevingswet kan daarbij behulpzaam zijn. Maar ook nu al werken waterschappen samen met anderen aan integrale planvorming, zo bleek tijdens het symposium 'Ruimte voor de Beek (...)', op 21 september jl. in Vessem (NB). >Lees het verslag van deze dag


Waterketen

Nieuwe Sanitatie: wat zijn de volksgezondheidsrisico’s?

Eind september vond in Amersfoort de 15e Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie plaats, met als thema volksgezondheid. Tijdens de dag werd een beeld geschetst van de gezondheidsrisico’s van conventionele sanitatiesystemen en hoe die zich verhouden tot die van decentrale systemen. >Lees meer

'Geef burgers een rol in het circulair maken van de stad'

Stedelijk afvalwater kan bijdragen aan het bereiken van circulaire doelstellingen in de stad. Tijdens het onlangs gehouden symposium 'Stedelijk water: brandstof voor de moderne stad' werd stilgestaan bij de vraag wat daarvoor nodig is en welke kansen er liggen. Belangrijke aanbeveling: geef burgers een rol in het circulair maken van de stad. >Lees een uitgebreid verslag en bekijk de presentaties


Diversen

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over de klimaatbestendige stad?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.
Klik hier om uit te schrijven

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl


##w3s_OptOut##