STOWA Diginieuwsbrief 1 (2018)

Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Diversen    Uitgelicht

STOWA ter Info 68: waar en hoe medicijnresten uit afvalwater halen?

In de meest recente uitgave van de STOWA ter Info staan we uitgebreid stil bij de recente ontwikkelingen op het gebied van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het milieu. STOWA heeft onderzocht waar en hoe je medicijnen uit afvalwater kunt verwijderen. Verder besteden we aandacht aan thermische energie uit oppervlaktewater, dat mogelijk een alternatief kan worden voor aardgas. Hoogleraar Hydrologie Marc Bierkens geeft tekst en uitleg bij de benchmark inundatiemodellen. Ook gaan we dieper in op het belang van de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren voor het nemen van haalbare en betaalbare waterkwaliteitsmaatregelen.

>Lees STOWA ter Info 68

Vragen én antwoorden over fosfor en fosforterugwinning

Het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ roept bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost het en wat levert het op? In de brochure 'Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen' krijgen waterschappers de antwoorden op al deze vragen. >Download de brochure


Agenda

Agenda Overzicht

Klik HIER om alle agenda items te bekijken.

7 februari 2018, Grasdag Regio Noord

In het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI 2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding van dijken. Tijdens een nieuwe ronde Grasdagen leert u hoe u zo'n beoordeling moet uitvoeren. De laatste Grasdag vindt plaats op 7 februari, in Zwaagdijk. >Meer informatie en aanmelding
 

21 maart, Inspiratiedag belastingproeven en stresstesten

Op 21 maart organiseren het Waterbouwkundig Laboratorium (uit Antwerpen) en STOWA een inspiratiedag over belastingproeven en stresstesten op dijken. Wat leveren deze proeven ons op aan nieuwe kennis, kunde en ervaring? Hoe verbeteren deze proeven ons begrip van dijksterkte en hoe verbeteren ze het handelingsperspectief van dijkbeheerders? Foto: Detail stresstest Leendert de Boerspolder. >Meer informatie en aanmelding

22 maart, Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Op 22 maart 2018 vindt de 15e Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats. Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om Nederland veilig en droog te houden. Dit doen we door de jaren heen steeds nét een beetje anders: slimmer, sneller of goedkoper. Het vakmanschap van waterkeringbeheerder en inspecteur is daardoor altijd in ontwikkeling. Vandaar het thema van deze kennisdag 'vakmanschap, altijd in beweging'. >Meer informatie en aanmelding

11 april 2018, Jubileumbijeenkomst CoP Hermeandering

In 2007 werd de Community of Practice Hermeandering opgericht. Meer dan tien jaar na de oprichting van deze CoP kijken we terug: zijn alle kennisvragen beantwoord, wat zijn de resultaten van de ledenenquête, wat wordt de volgende stap? Tijd voor reflectie en een blik vooruit, op de plek waar alles begon: de Gammelkerbeek. >Meer informatie en aanmelding


Waterkeringen

INNW-cursussen voorjaar 2018

In 2017 zijn er ruim 300 waterkeringbeheerders opgeleid binnen het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW. In 2018 gaat het opleidingsprogramma verder. U kunt zich inschrijven voor de nieuwe cursus 'B&O keringen' (15 maart), en voor de cursussen 'Assembleren en rapporteren' (6 maart), 'Basiskennis WBI' (7 maart) en 'Riskeer leert je meer over kansen' (27 maart). Alle cursussen zijn gratis te volgen door keringbeheerders! >Meer informatie en aanmelding


Klimaat & Water

Nieuwe Deltafacts

Onlangs verscheen een nieuwe Deltafact, getiteld Hergebruik van effluent. Er verschenen ook enkele updates: Natte teelten, Bodem als Buffer en Droogte stuurt functies. Alle downloads zijn te vinden op www.deltafacts.nl.

Succesvolle praktijktoets Waterwijzer Landbouw

In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is in twee proefgebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd met de Waterwijzer Landbouw. De toets laat zien dat de Waterwijzer Landbouw een goed instrument is voor het doorrekenen van klimaatscenario’s, het bepalen van effecten op gewasopbrengsten en voor het klimaatrobuust inrichten van gebieden. Er wordt momenteel gezocht naar proefgebieden in laag Nederland om ook hier een praktijktoets uit te voeren. >Meer informatie en download praktijktoets


Energie- en Grondstoffenfabriek

Bouw eerste NEO-alginaatfabriek van start

Waterschap Rijn en IJssel is gestart met de bouw van een fabriek voor het terugwinnen van biopolymeer met alginaatachtige eigenschappen (werktitel: NEO-alginaat) uit het zuiveringsslib van restwater van twee zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina. Het waterschap en de andere partners in het project, waaronder STOWA, hebben hiermee een wereldprimeur. >Lees meer


Watermozaïek/Waterkwaliteit

Onderzoek naar mogelijke milieueffecten rubbergranulaat

Het RIVM en STOWA doen onderzoek naar mogelijke milieueffecten van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het RIVM doet dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA namens de gezamenlijke waterschappen. >Lees meer


Diversen

NHI-dag 2017: bouw NHI-instrumentarium vordert langzaam maar gestaag

Op 23 november 2017 vond in Amersfoort een bijeenkomst plaats over de ontwikkelingen rond het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). NHI is de naam voor een hydrologische gereedschapskist met software en onderliggende data voor landelijke en regionale grondwater- en oppervlaktewatermodellen. De bouw van het NHI vordert langzaam maar gestaag, zo bleek tijdens de dag. Meer weten? >Lees het verslag en bekijk de presentaties

Remote Sensing in het waterbeheer: het komt eraan

Op donderdag 30 november 2017 vond een symposium plaats over de ontwikkelingen rond remote sensing in het waterbeheer. Het vergaren van data vanuit de lucht (bijv. met camera of radar) via drones, vliegtuigen en satellieten kan het waterbeheer flink vooruit helpen én kosten besparen, zo bleek tijdens deze dag. Zeker als vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd, en er nog een aantal technische hobbels worden genomen. Maar het komt eraan. >Lees een uitgebreid verslag

Proef met drijvende zonnepanelen gestart

Op 14 december 2017 hield het nationaal consortium 'Zon op Water' op de High Tech Campus in Eindhoven zijn tweede symposium. Zon op Water bestaat momenteel uit 33 partijen (overheden, kennisinstellingen en bedrijven), waaronder STOWA. Het doel is om 2 GWp drijvende zonneparken te realiseren in Nederland tussen nu en 2023. Onlangs ging een proef met drijvende zonnepanelen van start in De Slufter.  >Lees meer

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over waterbeheer & circulaire economie?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.
Klik hier om uit te schrijven

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl


##w3s_OptOut##