STOWA Diginieuwsbrief 2 (2018)

Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Afvalwaterzuivering     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    Uitgelicht

Big Data Challenge klimaatadaptief waterbeheer

Kun je via het slim gebruiken en koppelen van meteorologische en watersysteemdata zorgen dat we (vaker) droge voeten houden? Dat is de vraag waarmee Waterschap Rivierenland, STOWA en de Unie van Waterschappen slimme data-analisten uitdagen in een speciale Big Data Challenge klimaatadaptief waterbeheer. >Lees meer

Verslag symposium medicijnresten in het oppervlaktewater online

Op vrijdag 19 januari jl. presenteerde STOWA laatste wetenschappelijke en beleidsmatige stand van zaken over medicijnresten in het oppervlaktewater. >Lees een uitgebreid verslag van de dag, inclusief videolinks

Persleidingen: hoe lang kunnen ze nog mee?

STOWA en RIONED zijn onlangs gestart met het kennisprogramma Persleidingen. Dat gebeurt met een goede reden. Veel van deze leidingen naderen de komende jaren het einde van hun geplande levensduur. >Lees meer


Agenda

Agenda Overzicht

Klik HIER om alle agenda items te bekijken.

21 maart, Inspiratiedag belastingproeven en stresstesten

Op 21 maart organiseren het Waterbouwkundig Laboratorium (uit Antwerpen) en STOWA een inspiratiedag over belastingproeven en stresstesten op dijken. Wat leveren deze proeven op aan nieuwe kennis, kunde en ervaring? Hoe verbeteren deze proeven ons begrip van dijksterkte en hoe verbeteren ze het handelingsperspectief van dijkbeheerders? >Meer informatie en aanmelding

22 maart, 15e Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Op 22 maart vindt de 15e Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats. Het thema van deze kennisdag is 'vakmanschap, altijd in beweging'. >Meer informatie en aanmelding

23 maart, WALRUS gebruikersmiddag

Op 23 maart a.s. kunt u kennismaken met WALRUS, een ruimtelijk geïntegreerd neerslag-afvoermodel voor stroomgebieden met ondiep grondwater. >Meer informatie en aanmelding

29 maart, Bijeenkomst CoP Beheer & Onderhoud ‘Maaibeheer? Even checken!’

Op 29 maart houdt de CoP B&O een bijeenkomst over het inwinnen, verzamelen en verwerken van gegevens voor het verbeteren van onderhoudswerkzaamheden. >Meer informatie en aanmelding

10 april (start), Cursus ‘Aquatisch ecologische systeemanalyse’

In de cursus ‘Aquatisch ecologische systeemanalyse’ leert u zelf een watersysteemanalyse te maken via het toepassen van ecologische sleutelfactoren. Dit is een nieuwe methodiek van STOWA, ontwikkeld door onder meer de docenten van deze cursus. >Meer informatie en aanmelding

11 april 2018, Jubileumbijeenkomst CoP Hermeandering

In 2007 werd de Community of Practice Hermeandering opgericht. Meer dan tien jaar na de oprichting van deze CoP kijken we terug: zijn alle kennisvragen beantwoord, wat zijn de resultaten van de ledenenquête, wat wordt de volgende stap? Tijd voor reflectie en een blik vooruit, op de plek waar alles begon: de Gammelkerbeek. >Meer informatie en aanmelding

17 april, Vierde NKWK conferentie

Op 17 april vindt de vierde jaarconferentie van het NKWK plaats. In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken STOWA en veel andere partijen aan een veilige en leefbare delta. >Meer informatie en aanmelding

24 april, Veldcursus toepassing Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen

Om het gebruik van het Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen te promoten, organiseren OBN en STOWA drie veldcursussen waarin de deelnemers een specifieke casus uitdiepen. Op 24 april vindt de veldcursus in Oost-Nederland plaats. >Meer informatie en aanmelding

26 april, Bijeenkomst ‘Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest?’

STOWA heeft de werking, het werkingsbereik en de resultaten van een aantal inundatiemodellen tegen het licht gehouden. Tijdens een speciale bijeenkomst bespreken we de uitkomsten van deze benchmark en kijken we hoe we verder gaan. Ook gaan we dieper in op de vraag welke rol de inundatiemodellen kunnen spelen bij de stresstest die overheden moeten gaan uitvoeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. >Meer informatie en aanmelding

1 juni, KRW-congres ‘Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen’

Watersysteemanalyses en de daarbij behorende ecologische sleutelfactoren spelen een belangrijke rol bij vragen en afwegingen rond ecologische waterkwaliteit. Ze geven inzicht in de ecologische toestand van het water en geven handvatten voor realistische doelen en kosteneffectieve maatregelen. Binnenkort zijn de sleutelfactoren gereed voor gebruik. Naar aanleiding daarvan organiseert STOWA op 1 juni een bijzonder congres over ecologische waterkwaliteit. >Meer informatie en aanmelding


Waterkeringen

Eerste jaar INNW succesvol verlopen

Het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) heeft haar eerste jaar achter de rug. In 2017 werden 21 cursussen (soms meerdere keren) gegeven, met in totaal 302 deelnemers. In totaal worden er in het kader van INNW vijftien cursussen ontwikkeld. Op dit moment zijn acht van deze cursustitels uitgevoerd. De overige titels zijn in ontwikkeling. Een deel daarvan wordt in de eerste helft van 2018 voor het eerst gegeven. Andere titels volgen later dit jaar, omdat het WBI-instrumentarium voor het desbetreffende onderdeel nog in ontwikkeling is, zoals langsconstructies. >Lees meer


Klimaat & Water

Deltafacts in 2017 goed bezocht

STOWA ontsluit de meest actuele kennis over klimaat en waterbeheer via speciale Deltafacts. Met succes. In 2017 kregen deze online kennisdossiers zo’n 13,5 duizend unieke paginabezoeken. De drie Deltafacts die het afgelopen jaar het meest werden bezocht, waren Meerlaagsveiligheid (683 unieke weergaven), Regelbare drainage (642) en Nieuwe normering waterveiligheid (512).

Inmiddels zijn er ook weer een aantal updates verschenen. Het betreft: Natte teelten, Effect van zandsuppleties, Borging vitale infrastructuur, Zouttolerante teelten, Effecten van klimaatverandering op de landbouw, Effecten van klimaatverandering op terrestrische natuur, Beprijzen van water voor de landbouw, Effectiviteit van waterinlaat en Dynamisch peilbeheer.

>Bekijk het complete Deltafacts overzicht

Lumbricus: haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor de hoge zandgronden

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur, wonen en recreatie? Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging? Het zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn, maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen, waaronder STOWA, samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem. Foto: logo Lumbricus. >Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief van Lumbricus

Update Waterschadeschatter

De Waterschadeschatter van STOWA is een veelgebruikt online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. In 2017 zijn enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd om het instrument up-to-date te houden. >Lees meer


Afvalwaterzuivering

Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen verschenen

STOWA heeft samen met het Landelijk technologenplatform een Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen opgesteld. Met behulp van deze leidraad kunnen de waterschappen zich beter voorbereiden op gebeurtenissen die het zuiveringsproces bedreigen. De leidraad bevat tien uitgewerkte mogelijke gebeurtenissen die elk ondersteund worden door een beslissingsschema en bijbehorende instrumenten. >Meer informatie en download


Energie- en Grondstoffenfabriek

Proef gestart met drijvende zonnesystemen

Half december hield het nationaal consortium Zon op Water op de High Tech Campus in Eindhoven zijn tweede symposium. Zon op Water bestaat momenteel uit STOWA en een dertigtal andere partijen (overheden, kennisinstellingen en bedrijven). Het doel is om 2000 hectare drijvende zonneparken te realiseren in Nederland tussen nu en 2023. Inmiddels is het consortium een vergunbaarheidsstudie gestart, evenals een proef met drijvende zonnesystemen in de Slufter op de Maasvlakte. >Lees meer


Watermozaïek/Waterkwaliteit

Graskarpers uitzetten om waterplanten te verwijderen: goed idee of niet?

STOWA heeft een literatuuronderzoek uit laten voeren naar het uitzetten van graskarpers om waterplanten te verwijderen. Het inzetten van graskarpers blijkt ten opzichte van de reguliere vormen van waterplantenverwijdering kosteneffectief te zijn. Maar het is tegelijkertijd potentieel bedreigend voor de ecologische en chemische kwaliteit van het water. Het is volgens de onderzoekers moeilijk vast te stellen hoeveel graskarpers per hectare uitgezet kunnen worden, zonder dat er negatieve effecten optreden. >Meer informatie en download

Korte film over ecologische sleutelfactoren

STOWA heeft een korte film laten maken waarin u kennis kunt maken met de ecologische sleutelfactoren: wat zijn het precies en hoe gebruik je ze bij het vaststellen van haalbare waterkwaliteitsdoelen en het uitvoeren van effectieve maatregelen. >Bekijk de film


Waterketen

Handboek voor de watervriendelijke tuin

Leg een regenwatervijver aan. Plaats een regenton. Plaats groene hagen. Zo maar wat tips uit het Handboek voor de watervriendelijke tuin. Het handboek informeert hoveniers, tuincentrummedewerkers en hun klanten over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door Stichting RIONED, STOWA, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tuinbranche Nederland. >Download het handboek


Diversen

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over energie en afvalwaterzuivering?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.
Klik hier om uit te schrijven

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl


##w3s_OptOut##