STOWA Diginieuwsbrief 3 (2018)

Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Afvalwaterzuivering     Diversen    Uitgelicht

STOWA ter Info 69: 15 jaar Kennisdag Inspectie Waterkeringen, en nog veel meer...

In de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info staan we uitgebreid stil bij 15 jaar Kennisdag Inspectie Waterkeringen. De kennisdag is één van de meest succesvolle kennisbijeenkomsten van STOWA (foto). Maar u leest ook meer over de recent verschenen nieuwe neerslagstatistieken voor korte duren, die veel hoger uitvallen dan de tot dusver gehanteerde statistieken. Verder onder meer aandacht voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, Muskusrattenbestrijding, de nieuwe strategienota van STOWA en superkritisch vergassen, een innovatieve manier van slibverwerking. >Download de STOWA ter Info 69

Afvalwaterzuivering Amersfoort: van RWZI naar EFGF

Deze maand is het Life+project Omzetpunt Amersfoort afgerond. In het project werkten Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA, met steun van de EU, aan een metamorfose van rwzi Amersfoort. De zuivering is inmiddels geheel energie-zelfvoorzienend en produceert ongeveer 300 ton zuivere struvietkorrels per jaar. Met uitzicht op meer. >Lees meer


Agenda

Agenda Overzicht

Klik HIER om alle agenda items te bekijken.

5 april, Emissie Symposium Water

Op 5 april 2018 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer in de Observant in Amersfoort. Aan de orde komen onder meer de nieuwe stroomgegebiedbeheerplannen, nutriënten vanuit de landbouw en antibioticaresistentie (foto). >Meer informatie en aanmelden

11 april 2018, Jubileumbijeenkomst CoP Hermeandering

In 2007 werd de Community of Practice Hermeandering opgericht. Meer dan tien jaar na de oprichting van deze CoP kijken we terug: zijn alle kennisvragen beantwoord, wat zijn de resultaten van de ledenenquête, wat wordt de volgende stap? Tijd voor reflectie en een blik vooruit, op de plek waar alles begon: de Gammelkerbeek. >Meer informatie en aanmelding

17 april, Vierde NKWK-conferentie

In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken STOWA en veel andere partijen aan een veilige en leefbare delta. Op 17 april vindt de vierde jaarconferentie van het NKWK plaats. De conferentie richt zich dit jaar op de verbinding van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan in de praktijk. >Meer informatie en aanmelding

24 april, Veldcursus toepassing Handboek ecohydrologische systeemanalyse

Om het gebruik van het Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen te promoten, organiseren OBN en STOWA drie veldcursussen. Hierin wordt met de deelnemers een specifieke casus uitgediept. Op 24 april vindt de laatste veldcursus plaats, in Noordoost-Nederland. >Meer informatie en aanmelding

26 april, Bijeenkomst ‘Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest?’

STOWA heeft eind 2017 de werking, het werkingsbereik en de uitkomsten van een aantal inundatiemodellen tegen het licht gehouden. Tijdens een speciale bijeenkomst bij Seets to Meet in Amersfoort bespreken we de uitkomsten van deze benchmark en kijken we hoe we verder gaan. Ook gaan we dieper in op de vraag welke rol de inundatiemodellen kunnen spelen bij de stresstesten die overheden moeten gaan uitvoeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. >Meer informatie en aanmelding

15 mei, Kennisdag Zoetwater

Ieder jaar wordt er op kennisdagen in voor- en najaar ingegaan op de resultaten van de kennisontwikkeling voor het Deltaprogramma Zoetwater. Op 15 mei 2018 vindt de volgende kennisdag plaats. >Meer informatie en aanmelding

1 juni, KRW-congres ‘Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen’

Watersysteemanalyses en de daarbij behorende ecologische sleutelfactoren spelen een belangrijke rol bij vragen en afwegingen rond ecologische waterkwaliteit. Binnenkort zijn de sleutelfactoren gereed voor gebruik. Naar aanleiding daarvan organiseert STOWA een bijzonder congres over ecologische waterkwaliteit. >Meer informatie en aanmelding


Waterkeringen

Cursussen nieuwe normering waterveiligheid

De komend maand staan er opnieuw een aantal cursussen op het programma in het kader van de nieuwe normering waterveiligheid. Op 19 april vind de cursus Beheer & Onderhoud plaats, bedoeld voor beheerders. Op 17 mei zijn de specialisten aan de beurt in de cursus Geotechniek en de cursus Databeheer WBI en de nieuwe normering. Die laatste is ook bedoeld voor beoordelaars die met data te maken hebben. Tot slot gaat in mei de nieuwe cursus Ontwerpen van start. Kijk voor meer informatie op opleidingen.stowa.nl. Bekijk ook de Deltafact nieuwe normering waterveiligheid.


Klimaat & Water

Update Deltafacts

STOWA ontsluit de meest actuele kennis over klimaat en waterbeheer via speciale Deltafacts. Recent verschenen er weer een aantal updates. Het betreft Meerlaagsveiligheid in de praktijk, Onderwaterdrains, Regelbare drainage, Richtlijn overstromingsrisico’s, Robuustheid en Waterreservoirs op bedrijfsniveau.

>Bekijk het complete Deltafacts overzicht

Nieuwe neerslagstatistieken voor korte duren: extreme buien extremer geworden

STOWA heeft nieuwe neerslagstatistieken laten afleiden voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur. De nieuwe statistieken vallen veel hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde statistieken. De kans op wateroverlast is daarmee veel groter dan tot dusver werd aangenomen.

De nieuwe statistieken vormen belangrijke input voor modelberekeningen door waterbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars. Zij kunnen hiermee zien in hoeverre de omgeving gevoelig is voor extreme neerslaghoeveelheden. Deze komen door klimaatverandering steeds vaker voor. >Lees meer

Succesvolle bijeenkomst CoP meten en monitoren groenblauwe daken

Waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen verzamelden zich op 14 maart in Delft, om samen te praten over onderzoek naar de berging, gestuurde afvoer en verkoelende werking van groenblauwe daken. De dag stond in het teken van kruisbestuiving met de Green Deal Groene Daken. >Lees meer

Regioscan zoetwatermaatregelen: inzicht in effectiviteit lokale zoetwatermaatregelen

De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achtergronden over het instrument, en een handleiding voor het gebruik. >Meer informatie en download


Afvalwaterzuivering

Afvalwater zuiveren in plantenkassen

STOWA heeft verkennend onderzoek laten doen naar de zuivering van huishoudelijk afvalwater in kassen, met behulp van de wortels van planten en de daaraan gehechte microbacteriën. Deze systemen lijken een aantal voordelen te hebben ten opzichte van conventionele actief-slibinstallaties. Maar er blijven vragen open die alleen in (pilot)projecten beantwoord kunnen worden, aldus de opstellers van het rapport. >Meer informatie en download

Poederkooldosering in actief slib: eenvoudige maatregel om medicijnresten te verwijderen

STOWA en een groot aantal andere partijen hebben onderzoek gedaan naar het doseren van poederkool aan actief slib van zuiveringsinstallaties voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen. Op rwzi Papendrecht werd hiervoor een full scale installatie gebouwd om de werking en effectiviteit te onderzoeken. Belangrijkste uitkomst is dat het doseren van poederkool een eenvoudige no-regret maatregel is om medicijnresten te verwijderen. >Meer informatie en download


Diversen

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over energie en afvalwaterzuivering?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.
Klik hier om uit te schrijven

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl


##w3s_OptOut##