STOWA Diginieuwsbrief 4 (2018)

Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Diversen    Uitgelicht

Helpt u mee om de Deltafacts te verbeteren?

STOWA geeft sinds enkele jaren Deltafacts uit. Het zijn online kennisdossiers over onderwerpen op het snijvlak van klimaat en waterbeheer. STOWA wil graag weten in hoeverre de Deltafacts voorzien in uw behoefte en of er verbeteringen mogelijk zijn. Vul de online enquête in en help mee onze dienstverlening aan u te verbeteren. Ook als u de Deltafacts niet kent. Alvast bedankt! >Naar de enquête

Welke resultaten boekten wij in 2017?

Onlangs verscheen het STOWA jaaroverzicht 2017, waarin u meer leest over de belangrijkste resultaten die wij het afgelopen jaar boekten. >Download het jaaroverzicht

Handreiking KRW-doelen verschenen

De  nieuwe ‘Handreiking KRW-doelen’ geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische KRW-doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld. Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen. >Lees meer


Agenda

Agenda Overzicht

Klik HIER om alle agenda items te bekijken.

15 mei, Kennisdag Deltaprogramma Zoetwater

Ieder jaar gaan we tijdens kennisdagen in voor- en najaar in op de resultaten van de kennisontwikkeling voor het Deltaprogramma Zoetwater. Op 15 mei 2018 vindt de volgende kennisdag plaats. >Meer informatie en aanmelding

15 mei, Start cursus Stedelijk Water

Nieuwe uitdagingen - zoals extreme neerslag, hitte en droogte - stellen nieuwe eisen aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Maar wat zijn eigenlijk de regels? Wat is 'goed beheer'? Welke oplossingen dragen echt bij aan een betere waterhuishouding? Hoe stel je de effectiviteit van maatregelen vast? In de cursus Stedelijk Water staan dit soort vragen centraal. De cursus start op 15 mei a.s. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. >Meer informatie en aanmelding

29 mei, Afvalwaterketensymposium 2018

STOWA en stichting RIONED organiseren op dinsdag 29 mei a.s. het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Tijdens het symposium brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Let op: tijdens deze dag organiseren wij een speciaal Open Podium. Hier is ruimte voor korte pitches, of voor vragen aan, dan wel boodschappen voor STOWA, RIONED of de andere aanwezigen. >Meer informatie en aanmelding

30 mei t/m 1 juni, Driedaags KRW-congres 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen’

In de aanloop naar de derde KRW-planperiode (2022-2027) gaan de Nederlandse waterbeheerders de vastgestelde KRW-doelen en bijbehorende maatregelen opnieuw tegen het licht houden, zoals de richtlijn vereist. Om dit proces te ondersteunen organiseert STOWA een driedaagse. Hierin komen zowel de technisch-inhoudelijke, als de beleidsmatige en politiek-bestuurlijke aspecten rond de actualisatie aan bod, voor uiteenlopende doelgroepen.

  • Op woensdagmiddag 30 mei krijgen bestuurders meer informatie over het actualisatieproces en de bestuurlijke ruimte die er is voor het aanpassen van KRW-doelen. Dat doen we onder meer aan de hand van de Handreiking KRW-doelen die onlangs is verschenen >Meer informatie en aanmelding
     
  • Op donderdagmiddag 31 mei organiseren we een speciale verdiepende middag om beleidsmedewerkers te ondersteunen bij de KRW-doelactualisatie. >Meer informatie en aanmelding
     
  • Op vrijdag 1 juni gaan we met inhoudelijk-specialisten dieper in op de methodiek van ecologische sleutelfactoren. Deze spelen een belangrijke rol bij vragen en afwegingen rond ecologische waterkwaliteit. >Meer informatie en aanmelding
6 juni, TEO-festival ‘Warm lopen voor energie uit oppervlaktewater

De Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en STOWA organiseren op 6 juni het TEO Festival 'Warm lopen voor thermische energie uit oppervlaktewater'. Diverse deskundigen, bestuurders en medewerkers van gemeenten en waterschappen die de mogelijkheden van TEO hebben verkend, komen aan het woord. >Meer informatie en aanmelding / >Bekijk de Deltafact ecologische effecten koudwaterlozingen

8 juni, Biomassadag Waterschappen

Op dit moment doen de waterschappen volop onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugwinnen, verwerken en verwaarden van biomassa die vrijkomt bij hun werkzaamheden. Het gaat om uiteenlopende zaken als slib, bermmaaisel en waterplanten. Tijdens een speciale Biomassadag op vrijdag 8 juni as. presenteren we u de laatste stand van zaken op dit gebied. We richten ons vooral op de routes van biomassa naar de landbouw en als grondstof voor bijvoorbeeld biocomposieten. >Meer informatie en aanmelding

21 juni, Regiobijeenkomst nieuwe sanitatie ‘Nieuwe ontwikkelingen op het nieuwe land’

In Flevoland wordt volop nagedacht over de afvalwaterketen van de toekomst. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande. Samen met de betrokken regionale overheden organiseren STOWA en stichting RIONED op donderdagmiddag 21 juni in Almere daarom de regiobijeenkomst 'Nieuwe ontwikkelingen op het Nieuwe Land'. >Meer informatie en aanmelding

21 juni, Kennisdag Regionale Keringen 2018

In Nederland houden we de kans op een overstroming zo klein mogelijk. Regionale waterkeringen spelen hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is de ruimte schaars en de omgeving complex. Daarom is het belangrijk ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van regionale keringen regelmatig met elkaar te delen. Dat doen we tijdens de Kennisdag Regionale Keringen. Deze kennisdag vindt dit jaar plaats op 21 juni 2018 in het Provinciehuis van Noord Brabant. >Meer informatie en aanmelding

27 juni, Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw en Natuur

Op 27 juni a.s. bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN) in Wageningen. De Waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding en van klimaatverandering op gewasproductie en landnatuur berekenen. Tijdens de dag kunt u zelf ervaren hoe de instrumenten werken. >Meer informatie en aanmelding


Waterkeringen

Cursussen nieuwe normering waterveiligheid

In de maand mei vinden er drie cursussen plaats over de nieuwe normering waterveiligheid. Op 17 mei start de cursus Geotechniek. Een week later gaat de nieuwe cursus Ontwerpen van start. In deze cursus wordt het integrale ontwerpproces doorlopen. Op 31 mei begint de cursus Bekledingen. Er zijn nog veel meer cursustitels die in de loop van 2018 georganiseerd worden. Kijk op opleidingen.stowa.nl voor het volledige overzicht.

Handboek dijkbewaking verschenen

Tijdens de recente Kennisdag Inspectie Waterkringen werd het Handboek Dijkbewaking gepresenteerd. Het is een handzaam boekje dat dijkwachten helpt bij het herkennen van uiterlijke tekenen van verzwakking van dijken bij hoogwatersituaties en waar zij op moeten letten bij het melden ervan. Dijkbewaking is onderdeel van de crisisbeheersing door waterschappen. Het wordt uitgevoerd door medewerkers van waterschappen en vrijwilligers. >Meer informatie en download

15e Kennisdag Inspectie waterkeringen: vakmanschap is meesterschap

Het vakmanschap van waterkeringbeheerder en de dijkinspecteur. Daar draaide het allemaal om tijdens de vijftiende Kennisdag Inspectie Waterkeringen, op donderdag 22 maart 2018. Er kwamen in Burgers’ Zoo tal van onderwerpen aan bod, waarin steeds de nadruk lag op het verrijken van dit vakmanschap met nieuwe kennis, ervaringen en inzichten. >Lees het verslag, inclusief videolinks

Wat kunnen we leren van belastingproeven en stresstesten op dijken?

Op woensdagmiddag 21 maart hielden het Waterbouwkundig Laboratorium uit Antwerpen en STOWA een inspiratiemiddag over belastingproeven en stresstesten op dijken. Hoe richt je dergelijke proeven zo in, dat ze maximaal renderen in termen van nieuwe kennis, inzichten en ervaringen? En welke kennisvragen zouden we in nieuwe proeven graag beantwoord willen zien? Bijna 120 deelnemers bogen zich in Arnhem over deze en andere kwesties. >Lees het verslag, inclusief videolinks


Diversen

Tijdschrift Landschap: special over werk van STOWA

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01). In dit nummer staat het werk van STOWA centraal. Er wordt aandacht besteed aan de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit, aan ecosysteemdiensten, beekherstel door kleinschalige maatregelen, de Regioscan zoetwatermaatregelen en aan de Waterwijzers Landbouw en Natuur, instrumenten om de effecten van klimaatverandering en waterstaatkundige ingrepen te kwantificeren. Ook komt het onderwerp adaptief monitoren aan bod, evenals ecohydrologische systeemanalyse van beekdalen.

>Bekijk de gehele uitgave

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over circulaire economie & waterbeheer?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.
Klik hier om uit te schrijven

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl


##w3s_OptOut##