STOWA diginieuwsbrief 5 (2018)

Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Waterketen      Diversen    Uitgelicht

Nog één keer AVG

Op 17 mei jl. hebben wij u via één of meerdere e-mails wellicht gevraagd om uw aanmelding voor de nieuwsbrieven die u van ons ontvangt, te herbevestigen. Dit i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die onlangs van kracht werd. Als u herbevestigt, kunnen wij u in de toekomst op de hoogte blijven houden van ons werk en onze activiteiten, waarbij uw privacy is gewaarborgd.

Hebt u nog niet herbevestigd? Doe het nu via de e-mails die wij u hebben gestuurd. U kunt zich ook opnieuw - of voor het eerst - aanmelden voor één van onze services, via onderstaande links:

Vul de online enquête in over de Deltafacts

Hebt u de enquête over de Deltafacts van STOWA al ingevuld? Nee? Doe het nu en help mee onze dienstverlening aan u te verbeteren. >Naar de enquête

Denk mee over onze nieuwe strategienota

STOWA bereidt zich momenteel voor op de strategie voor 2019-2023. Uw inbreng als klant of partner is daarbij voor ons van groot belang. Daarom organiseren wij regiobijeenkomsten in het land om ervaringen, verbeterpunten en gewenste ontwikkelingsrichtingen voor STOWA op te halen. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen. Aanmelden kunt u via stowa@stowa.nl. Graag duidelijk vermelden bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.

12-juni, 10-12 uur Amersfoort, Het Waterschapshuis
12-juni, 14-16 uur, Zwolle, Waterschap Drents-Overijsselse Delta
13-juni, 10-12 uur, Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
26-juni, 10-12 uur Den Bosch, Waterschap Aa en Maas


Agenda

Agenda Overzicht

Klik HIER om alle agenda items te bekijken.

6 juni, TEO-festival ‘Warm lopen voor energie uit oppervlaktewater'

De Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en STOWA organiseren op 6 juni het TEO Festival 'Warm lopen voor thermische energie uit oppervlaktewater'. Foto: Kantoorgebouw De Rotterdam, gekoeld met koude van de Maas.
>Meer informatie en aanmelding
>Bekijk de Deltafact ecologische effecten koudwaterlozingen

8 juni, Biomassadag Waterschappen

Tijdens een speciale biomassadag presenteert STOWA de laatste stand van zaken op het gebied van het terugwinnen, verwerken en verwaarden van biomassa die vrijkomt bij waterbeheerwerkzaamheden. >Meer informatie en aanmelding

8 juni, Symposium Delta-aanpak waterkwaliteit

Het Kennisnetwerk Milieu van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV), organiseert op 8 juni m.m.v. STOWA een symposium over de Delta-aanpak Waterkwaliteit. >Meer informatie en aanmelding

14 juni, NKWK-KBS projectentournee Wolvega

In het gebied ten zuiden van Wolvega is een integraal project gerealiseerd voor regenwaterberging, natuurontwikkeling, hoogwaterberging en recreatie. Op 14 juni gaat de NKWK-KBS projectentournee hier op bezoek. >Meer informatie en aanmelding

21 juni, Regiobijeenkomst nieuwe sanitatie Flevoland

In Flevoland wordt volop nagedacht over de afvalwaterketen van de toekomst. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande. Samen met de betrokken regionale overheden organiseren STOWA en stichting RIONED daarom de regiobijeenkomst 'Nieuwe ontwikkelingen op het Nieuwe Land'. >Meer informatie en aanmelding

21 juni, Kennisdag Regionale Keringen 2018

De jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen is hét moment om ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van regionale keringen met elkaar te delen. Deze kennisdag vindt dit jaar plaats in Den Bosch, op het Provinciehuis. >Meer informatie en aanmelding

27 juni, Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw en Natuur

Op 27 juni a.s. bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN). De waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering op gewasproductie en landnatuur berekenen. Tijdens de dag kunt u zelf ervaren hoe de instrumenten werken. >Meer informatie en aanmelding


Waterkeringen

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid

Geef je op voor de laatste INNW-cursussen die voor de zomer plaatsvinden: Kunstwerken (4 juni) en Riskeer leert je meer over kansen (11 juni). In de maanden juli en augustus zullen er geen cursussen zijn. Op 18 september starten we weer met Assembleren en rapporteren en op 28 september Beheer en onderhoud keringen. Meer informatie over deze en alle andere cursussen binnen het programma vind je op opleidingen.stowa.nl.
 


Klimaat & Water

Verslag van de kennisdag zoetwater

Klik HIER voor een verslag van de kennisdag Deltaprogramma Zoetwater op 15 mei jl.

Verslag bijeenkomst over benchmark inundatiemodellen

Op 26 april jl. werden in Amersfoort de uitkomsten van de benchmark inundatiemodellen besproken. Ook gingen de aanwezigen dieper in op de vraag welke rol de modellen kunnen spelen bij de stresstest die overheden moeten gaan uitvoeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. >Lees het verslag van de dag en bekijk de presentaties

Nieuwsbrief Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling

Onlangs verscheen een nieuwsbrief van het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling. In dit programma zoeken een groot aantal partijen gezamenlijk naar oplossingen voor bodemdaling in veenweidengebieden. >Lees de nieuwsbrief

TEO-cockpit: handig hulpmiddel inschatten haalbaarheid TEO-initiatieven

Onlangs bracht STOWA de TEO-cockpit uit. Met dit instrument kunnen gebruikers in een vroege fase van een project een eerste inschatting maken van de financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater.


Waterketen

Animatie over werking stedelijke waterketen

STOWA en stichting RIONED hebben een verhelderende animatie laten maken over de werking van de stedelijke waterketen. De animatie laat ook zien hoe gemeenten en waterschappen dit systeem samen op een doelmatige manier kunnen verbeteren, zodat wateroverlast wordt gereduceerd. >Bekijk de animatie

Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer

Stichting RIONED en STOWA hebben de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer ontwikkeld. Met de resultaten van deze databank kunt u zich een beeld vormen over de gemiddeld te verwachten kans en gevolgen van waterketenrisico’s. Voorbeelden van risico's zijn een verstopt riool, een weginstorting of regenwateroverlast. >Meer informatie


Diversen

Zonneparken op water? zonopwater.nl!

STOWA is één van de partners binnen het Nationaal Consortium ’Zon op Water’. Het consortium wil in 2023 2000 hectare drijvende zonneparken zien te realiseren. Onlangs ging de website www.zonopwater.nl live.

Risico op besmetting met seoulvirus lijkt klein

Welk risico lopen muskusrattenbestrijders om besmet te worden met het seoulvirus, dat wordt overgedragen door bruine ratten? Het antwoord komt van een onlangs verschenen studie, gefinancierd door de Unie, STOWA en het A&O fonds van de waterschappen. >Lees meer

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over extreme neerslag?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.
Klik hier om uit te schrijven

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl


##w3s_OptOut##